Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Viktige datoer

05. nov 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner

10. nov 2020

Webinar for universiteter og høgskoler

12. nov 2020

Webinar for institutter og helseforetak

16. des 2020

Åpen for søknad

13. jan 2021

Webinar om søknadsskjemaet

17. feb 2021

Søknadsfrist

Juni 2021

Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får bevilgning

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2021

Seneste tillatte prosjektstart. Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen, kan miste eventuell innvilget støtte.

30. nov 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Vi lyser ut over 1,1 milliarder kroner til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv. Utlysningen favner flere tema som omtales separat, og vi tar imot søknader til både grunnleggende og anvendt forskning. I søknadsskjemaet krysser du av for det temaet du retter søknaden din mot.

Før du søker, må du gjøre deg kjent med veiledningen som gir svar på sentrale spørsmål relatert til søknadstypen. Legg spesielt merke til beskrivelsen av hva en samarbeidspartner er og hvilke roller vi operer med i søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Vi presiserer at det ikke er mulig å være prosjektleder på mer enn én søknad som sendes inn enten til Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (denne utlysningen), til Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet, til Forskerprosjekt for fornyelse, til Forskerprosjekt for unge talenter eller til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Du må ha doktorgrad eller tilsvarende som er godkjent før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (denne utlysningen), til Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet, til Forskerprosjekt for fornyelse, til Forskerprosjekt for unge talenter eller til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist enten 10. eller 17. februar 2021.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon.
 • Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet, kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Temaet spesifiserer et minimumskrav for hvor stor andel av prosjektbudsjettet samarbeidspartnernes kostnader til medvirkning samlet skal utgjøre. Denne andelen må være basert på samarbeidspartnernes reelle kostnader i prosjektet (timer og andre kostnader – se utregning av timepris her). Kontantbidrag er ikke forventet, og et eventuelt kontantbidrag kan ikke erstatte de kostnadene samarbeidspartnerne er pålagt å ha i prosjektet. Det er kun ikke-forskningsorganisasjoner som teller med i dette kravet til medvirkning.
 • Utenlandske aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet. Kostnadene til utenlandske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal ikke føres inn i budsjettabellene og teller ikke inn i minimumskravet til samarbeidspartnernes medvirkning. Se veiledningen for mer informasjon om utenlandske samarbeidspartnere.
 • Under hvert tema er det spesifisert hvorvidt de norske samarbeidspartnerne som ikke er godkjente forskningsorganisasjoner, kan få dekket sine kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning, eller om de må finansiere egne kostnader. Godkjente forskningsorganisasjoner som samarbeider i prosjektet kan få dekket kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning. 

Én og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Minstebeløpet fra Forskningsrådet til et prosjekt er 4 mill. kroner.

Du kan søke om støtte til kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig. Der Forskningsrådets midler benyttes til å finansiere samarbeidspartnernes kostnader, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger for involverte foretak.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner skal føres i budsjettet og kan dekkes av forskningsrådets bevilgning. Kostnader hos andre utenlandske aktører skal ikke tas med i budsjettabellene. Du får ikke støtte til å dekke kostnadene hos disse. Utenlandske aktørers kostnader og rolle i prosjektet må imidlertid beskrives godt i prosjektbeskrivelsen (avsnitt 3.2). Se for øvrig veiledningen om deltagelse av utenlandske samarbeidspartnere.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, dersom disse planene legges senere i prosjektperioden. Lær mer om ordningen her.

Forutsetninger for støtte

Forskningsrådets finansiering går kun til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Dersom et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må det skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/2019/R&D&I.

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse og type aktivitet som utføres. Dersom søknaden blir innvilget, vil vi kreve ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Vi krever at prosjektet leverer en årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i temaområdene nedenfor. Temaene inneholder spesielle krav og føringer som blir vektlagt i vurderingen av søknaden.

Temaer på tvers

Temaene går på tvers av temaområdene Klima og Polarforskning; Energi, transport og lavutslipp; Landbasert mat, miljø og bioressurser; Hav; Helse og Muliggjørende teknologier.

Arealer under pressBærekraftige matsystemerSirkulær økonomi

Demokrati, styring og fornyelse

Innovasjon i kommunesektorenPlanforskning

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitetCO2-håndtering

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Skatt og ulovlig kapitalflyt

Hav

MaritimHavbrukMarinSjømatmarked

Helse

E-helseEffektive, forebyggende folkehelsetiltak

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Muliggjørende teknologier

Bioteknologi

Utdanning og kompetanse

Barnehage- og grunnskolelærerutdanningene

Velferd, kultur og samfunn

Arbeids- og velferdsforskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.07.2021 og 01.12.2021. Prosjekter som har fått vedtak om bevilgning, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig, og beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning, skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg
Hvis du ønsker, kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknadene fordeles så i paneler sammensatt av habile fageksperter på de aktuelle temaene og fagområdene. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader innhenter vi i tillegg eksterne ekspertvurderinger til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertpanelet på 4 eller lavere, vil ikke være aktuelle for finansiering og vil ikke bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende:

 • Karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene.
 • Hvordan innkomne søknader og pågående prosjekter fordeler seg på temaets prioriterte områder.
 • Sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor temaets øvrige utlysninger i 2021.
 • Eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Porteføljestyrenes møter vil bli avholdt i midten av juni. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av disse møtene. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. mars 2023, 20.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.