Gjennomført
Se Resultat

Pilot Helse – Hovedutlysning

Viktige datoer

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

02. des 2021

Beslutning om tildeling

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

17. aug 2021

Vi har gjort presiseringer rundt dette med kategorisering av FoU-aktiviteter (eksperimentell utvikling og industriell forskning) under Hva kan du søke om støtte til?.

30. jun 2021

Teksten under Behandlingsprosedyre er blitt oppdatert. 

Formål

Gjennom Pilot Helse-satsingen skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv, jfr. Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester.

Målet med innovasjonsløpene skal være å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig skaper gevinster og verdiskaping i privat og offentlig sektor. Se også informasjonssiden vår om Pilot Helse (lenke åpnes i nytt vindu).

Innovasjonsløpene skal være basert på tydelig erkjente behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. Innovasjonsløpene skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling og tjenesteutvikling som kan lede fram til implementering, skalering og kommersialisering av innovasjoner i helsesektoren.

Pilot Helse er et samarbeid mellom Forskningsrådet, de regionale helseforetakene (RHF), Kommunesektorens organisasjon og SIVA.

Om utlysningen

Pilot Helse skal støtte ambisiøse og krevende innovasjonsløp. Gjennom forpliktende samarbeid skal offentlige og private aktører sammen utvikle innovative løsninger som enkeltaktører ikke kan løfte frem alene. Støtten som tildeles skal bidra til risikoavlastning både for norske bedrifter og offentlige aktører i helsesektoren.

Det er tidligere lyst ut midler til forprosjekter i Pilot Helse, men det er ikke krav om å ha gjennomført et forprosjekt for å søke på denne utlysningen. Hvis du ikke har søkt om midler til forprosjekt, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss tidlig i søknadsprosessen slik at vi kan veilede deg med hensyn til om ditt prosjekt passer som et Pilot Helse hovedprosjekt.

Ta kontakt med Pilot Helse-teamet, du finner kontaktinformasjon under "Aktuelle temaområder".

På Pilot Helse-siden legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål.

Hva kjennetegner et Pilot Helse hovedprosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal være

 • basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
 • et ambisiøst innovasjonsløp som har stor sannsynlighet for å lede til faktisk implementering og skalering av løsninger som dekker disse behovene
 • et samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

 • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på disse behovene
 • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
 • kunne vise til kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor

Avgrensing mot andre utlysninger og virkemidler

Pilot Helse skal støtte ambisiøse innovasjonsløp som vanligvis ikke kan støttes eller oppnår støtte gjennom andre ordninger og virkemidler. Forskningsrådet har flere andre utlysninger som kan passe like godt eller bedre til ditt prosjekt.

Følgende utlysninger med løpende frist eller frist 15. september er spesielt relevante:

Søkere bør også til å undersøke finansieringstilbud fra Innovasjon Norge, SIVA og RHF-ene.

Vi oppfordrer alle søkere til å lese hele utlysningen nøye.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan, ESA, og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les mer om statsstøtte under overskriften "Forutsetninger for tildeling av støtte".

Hvem kan søke?

Det er krav om at flere samarbeidspartnere står bak søknaden. Søknaden må sendes inn av prosjektansvarlig på vegne av alle partnerne i samarbeidskonstellasjonen. Prosjektansvarlig må være enten

 • en virksomhet i offentlig sektor med organisasjonsnummer i Norge og som representerer helse- og omsorgssektoren (inkludert kommuner). Se definisjonen på offentlig sektor.

eller

 • en bedrift som er registret i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge.

Enkeltmannsforetak, klynger, bransjeforeninger og teknologioverføringskontor kan ikke søke, altså være prosjektansvarlig.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeidspartnere og roller

 • Hvis prosjektansvarlig som sender inn søknaden er en bedrift, er det krav om samarbeid med minst en offentlig virksomhet som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Denne virksomheten må representere helse- og omsorgsektor (kommuner er inkludert).
 • Hvis prosjektansvarlig er offentlig virksomhet, er det krav om samarbeid med minst en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge. Enkeltmannsforetak, klynger, bransjeforeninger og teknologioverføringskontor kan ikke være samarbeidspartner.
 • Samarbeidspartnere inngår i faktisk samarbeid med prosjektansvarlig, som blant annet innebærer at de deler både risikoen i prosjektet og resultatene som kommer ut av det. De skal også bidra med egenfinansiering. Samarbeidspartnerne og prosjektansvarlig skal inngå en konsortieavtale. Denne avtalen skal regulere rettighetene til både bruk og kommersiell utnyttelse av resultatene i overenstemmelse med definisjonen av faktisk samarbeid slik det er definert i statsstøtteregelverket.
 • Norske og utenlandske forskningsorganisasjoner, kompetansemiljøer eller FoU-utførende bedrifter kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet og reguleres gjennom en avtale.
 • Relevante brukerorganisasjoner, klynger, frivillig sektor, enkeltmannsforetak og/eller andre relevante aktører kan delta i prosjektet som underleverandører. Underleverandørenes roller i prosjektet skal beskrives i prosjektbeskrivelsen og kostnadene føres på enten prosjektansvarlig eller samarbeidspartnerens budsjett i søknaden.
 • Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel gjennom en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnerne og FoU-leverandørene ved søknadstidspunktet, som er utgangspunktet for bevilgningen, og en avgjørende betingelse for tildelingen av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før eventuell inngåelse av kontakten, kan tilsagnet vårt om finansiering trekkes tilbake.

Krav til prosjektleder

Det er en fordel hvis prosjektleder har tidligere erfaring fra offentlig-privat innovasjonssamarbeid. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet, vil bli vurdert av fagpanelet.

Krav til brukermedvirkning

Brukermedvirkning og brukerkunnskap er som oftest viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen pasienter og/eller innbyggere, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I Pilot Helse-prosjekter forventer vi at dere legger opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør komme tydelig fram i prosjektbeskrivelsen. Hvis brukermedvirkning ikke inkluderes i prosjektet, må det komme tydelig fram i søknaden hvorfor dette ikke er relevant i deres prosjekt.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte til Pilot Helse-prosjekter kan kun brukes til FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal dere skissere en plan for implementering, skalering og kommersialisering, men vi finansierer ikke kostnader til disse aktivitetene.

Støtte til bedrifter og andre foretak (enten som prosjektansvarlig eller samarbeidspartner) utgjør statsstøtte og FoU-aktivitetene som støttes må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling slik begrepene er definert i statsstøtteregelverket se "Artikkel 25: Viktige definisjoner" på statsstøttesiden vår). I søknadsskjemaets framdriftsplan skal du kategorisere FoU-aktivitetene ved å velge enten "Industriell forskning" eller "Eksperimentell utvikling" fra nedtrekksmenyen.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring og produksjon/ferdigstilling av produkter og tjenester som skal markedsføres.

Støtte til offentlige aktører skal gå til FoU-aktiviteter og til aktiviteter som er nødvendige for å kunne tilpasse organisasjonen, systemer, og arbeidsprosesser slik at løsningen(e) som utvikles i prosjektet kan anskaffes og implementeres i etterkant av avsluttet FoU-prosjekt. I søknadsskjemaets framdriftsplan skal du markere FoU-aktivitetene som "Hovedaktivitet".

Dere kan søke om støtte til å dekke følgende prosjektkostnader som er faktiske kostnader og som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet:

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester fra kompetansemiljøer/ forskningsorganisasjoner
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • andre driftskostnader

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden. Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer som du også kan lese mer om på den siden.

Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Dere skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Omfang av støtte

Graden av støtte til prosjektkostnader hos offentlige virksomheter begrenses til 80 prosent av godkjente prosjektkostnader.

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av bedriftens størrelse og type FoU-aktiviteter, og i hvilken grad støtten er utløsende for økt FoU-satsing hos samarbeidspartnerne i prosjektet. Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 70 prosent, jf. statsstøtteregelverket (se "Artikkel 25: Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter" i lenken), og tabellen under.

Type bedrift/type aktivitet

Industriell forskning

Eksperimentell utvikling

Små bedrifter

70 %

45 %

Mellomstore bedrifter

60 %

35 %

Store bedrifter

50 %

25 %

For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt når vi inngår kontrakt med dere. Dere vil motta tilbud om en betinget bevilgning med forutsetning om å utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket, jf. kulepunktene under.

Forutsetning for tildeling av støtte

Våre forutsetninger for bevilgning finner du i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Vi forutsetter at prosjektet gjennomføres i faktisk samarbeid mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne må inngå en konsortieavtale som regulerer rettighetene til både bruk og kommersiell utnyttelse av resultatene i overenstemmelse med definisjonen av faktisk samarbeid slik det er definert i statsstøtteregelverket.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

 • Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.
 • Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020 finner du her. Norsk oversettelse av reglene finner du her.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte.
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 89/2021/RDI.
 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i "Register for offentlig støtte".
 • Annen offentlig støtte til dekning av de samme støtteberettigede kostnadene, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Oppgi ES-nummeret til en eventuell søknad om forprosjekt i feltet "Other relevant programmes/activities/projects" (både bevilgende og ikke bevilgende søknader skal legges inn).

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse etter mal, skal ikke overskride 15 sider, se mal for krav til format, standard mal skal brukes) 
 • partneropplysninger etter mal (kun for bedrifter, bruk standard mal)
 • CV for prosjektleder og andre sentrale deltakere i prosjektet

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over vil ikke bli vurdert.

Det er ikke teknisk validering på innholdet i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Pilot-H

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov i helsetjenesten?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot nye markedsmuligheter for bedriftene som er med i prosjektet?

• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | Pilot-H

I hvilken grad legger prosjektet til rette for gevinster og verdiskaping både i de offentlige virksomhetene og i norsk næringsliv, og også grunnlag for andre positive samfunnsmessige effekter? I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og troverdige?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i norsk næringsliv i form av bedriftsøkonomiske gevinster?
• I hvilken grad vil prosjektet gi grunnlag for gevinster og verdiskaping i helsesektoren i form av en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive eksterne effekter for pasienter, innbyggere og samfunn eller i form av kunnskapsspredning?

• I hvilken grad gir planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster grunnlag for at prosjektet kan oppnå de virkningene og effektene som er beskrevet? Er planen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål om
- behov og planer for tilpasning av organisasjonen, systemer og/eller arbeidsprosesser,
- behov og planer for investeringer og allokering av ressurser,
- håndtering av IPR og regulatoriske godkjenninger,
- utvikling av forretningsmodeller og/eller planer for kommersialisering inkl. partnerskap,
- risikovurderinger mht. for eksempel implementering og/eller markedsadgang,
- formidling og kommunikasjon

Gjennomføring | Pilot-H

I hvilken grad gir prosjektplanen og prosjektgruppen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene, og for å få nyttiggjort resultatene?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad er planer for brukermedvirkning relevant og dekkende?

• I hvilken grad sikrer prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre FoU-prosjektet på en effektiv måte med tilstrekkelig kapasitet?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos partnerne med en med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping med offentlig-privat samarbeid?

• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og kapasiteten til å sikre at FoU-resultatene blir nyttiggjort og gevinster realisert?

Relevans for utlysningen | Pilot-H

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden utlysningens krav og forventinger til prosjektansvarlig og til samarbeidskonstellasjon?
• I hvilken grad tilfredsstiller søknaden forventinger til og kjennetegn ved prosjektene som beskrevet i utlysningen?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske prioriteringene i utlysningen?

Søknaden må innfri følgende kvalifikasjonskrav:

 • søker skal ha norsk organisasjonsnummer
 • prosjektet skal utføres av minst én offentlig virksomhet og minst én bedrift i faktisk samarbeid
 • i søknaden skal dere vise til verdiskaping og gevinster både i offentlig og privat sektor, og dere må ha en plan for å realisere disse
 • bedrifter som deltar i konsortiet kan ikke være i økonomiske vanskeligheter, se statsstøtteregelverket
 • alle obligatoriske vedlegg må være lagt ved søknaden

Søknader som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene over vil bli avvist og eventuelt henvist til andre tilbud fra virkemiddelapparatet.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Likelydende søknader sendt til denne utlysningen og til "Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor" innenfor temaområdet Helse, vil kun bli behandlet ett sted.

Trinn 1: Etter forvurdering vil søknadene bli vurdert ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Vurderingen blir presentert for en referansegruppe med representanter fra RHF-ene, KS og SIVA, og muligvis andre virkemiddelaktører som Innovasjon Norge. Søknader med tydelig svak relevans for Pilot Helse vil ikke gå til Trinn2.

Trinn 2: Søknader som blir vurdert som relevant for Pilot Helse og som oppfyller formelle krav og føringer i utlysningen, fordeles i paneler hvor det sitter eksperter med relevant kompetanse.

For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Ekspertene vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Det blir gitt en omforent vurdering og karakter for hvert av disse kriteriene.
Vurderingen fra ekspertene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen legger så søknadene og vurderingene fram for vedtak i porteføljestyret for Helse i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder og de tematiske prioriteringene i utlysningen, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader til andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, det vil si at vi vurderer søknadene ut fra:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i uke 49. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 08.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.