Gjennomført

Forsterkningsmidler til pågående prosjekter for å knytte kompetanse og resultater av IKT-forskning mot forsvarssektoren

Utlysningen ble stengt 7. juni 2023 etter at alle tilgjengelige midler var tildelt.

Siste oppdateringer

18. apr 2023

Tilgjengelige midler for perioden 2021–2023 er 45 millioner. Per mai 2023 er resterende tilgjengelige midler 17 millioner.

Formål

Målet med denne utlysningen er at forsvarssektoren kan dra bedre nytte av bredden av nasjonale forskningsmiljøer innenfor enkelte temaer. Pågående prosjekter som forsker innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og/eller kvanteteknologi, kan søke om tilleggsmidler for å gjennomføre aktiviteter som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren. Hensikten er å få samhandling med, og styrking av, andre teknologisatsinger innenfor sektoren.

Forsvarssektoren er en vanlig brukt betegnelse på den delen av statsforvaltningen som arbeider med landets militære forsvar. Den består av fem etater: Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarsbygg. (Kilde: SNL)

Om utlysningen

Vi holder denne utlysningen åpen så lenge det er budsjettdekning til nye prosjekter. Eventuelle søknader som blir sendt inn etter at midlene er fordelt, må vi dessverre avslå.

Midlene skal gå til til selvstendige tilleggsaktiviteter i pågående forsknings- og samarbeidsprosjekter som forsterker og støtter opp om kompetansebygging og resultatoverføring til forsvarssektoren innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og kvanteteknologi. Midlene skal gå til selvstendige tilleggsaktiviteter i pågående forsknings- og samarbeidsprosjekter som forsterker og støtter opp om kompetansebygging og resultatoverføring til forsvarssektoren innenfor temaene kunstig intelligens (KI), autonomi og kvanteteknologi.

Med forsterke mener vi her det å få til bedre utnyttelse av resultatene i pågående prosjekter gjennom at prosjektet etablerer nye aktiviteter for samhandling med forsvarssektoren for å styrke deres teknologisatsinger.

Dere kan søke om inntil 4 millioner kroner per prosjekt.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Kun godkjente norske forskningsorganisasjoner som er prosjektansvarlig for et pågående Forskerprosjekt eller Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i Forskningsrådets IKT-portefølje, kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig skal være identisk med den som står i kontrakten for det pågående prosjektet.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder skal være identisk med den som står i kontrakten for det pågående prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i forsterkningsprosjektet bør fortrinnsvis ha formelle roller i det pågående prosjektet. Vi godtar andre samarbeidspartnere enn de som deltar/har deltatt i det pågående prosjektet når det gir en merverdi i forsterkningsprosjektet. Du må redegjøre for denne merverdien i søknaden. Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Du kan søke om støtte til å få dekket faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Du kan søke om støtte til konkrete større tiltak og aktiviteter som ikke allerede er en del av det pågående prosjektet.

Aktiviteter som dekkes kan være

 • det å bringe inn ny samarbeidspartner eller ressurs i prosjektet som representerer forsvarssektoren
 • mobilitet inn eller ut av prosjektet for kunnskaps- og resultatoverføring mellom prosjekt og representanter fra forsvarssektoren, for eksempel ved at prosjektdeltakere hospiterer hos aktører i forsvarssektoren og/eller at ansatte i forsvarssektoren hospiterer hos forskningspartnerne
 • ekstra innsats for å formidle eller utnytte resultater fra prosjektet som fører til kompetanse- og resultatoverføring til forsvarssektoren og/eller som realiserer synergier med andre teknologisatsinger i forsvarssektoren. Aktivitetene kan være serier med arbeidsmøter med relevante aktører, formidlingsaktiviteter som etablering av kommunikasjonskanaler og nettverk, eller andre aktiviteter.
 • nye doktorgrads- og postdoktorstipend for kandidater som kan sikkerhetsklareres til minimum "Hemmelig".

Alle aktivitetene skal ivareta kravene om ansvarlig forskning og innovasjon, se dokumentet RRI-rammeverk.pdf (vedlegget åpnes i nytt vindu).

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte fra 100 000 til 4 millioner kroner per forsterkningsprosjekt i denne utlysningen.

Du kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.

Vi stiller ikke krav til egenfinansiering, men for UH-sektoren forutsetter Forskningsrådet noe egenfinansiering av forskertid.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forsterkningsprosjektet skal i utgangspunktet starte og slutte innenfor prosjektperioden til det pågående prosjektet. Du kan gå utover sluttdato til det pågående prosjektet, men da må det klart fremgå at forsterkningsprosjektet bygger på og forsterker resultater fra det pågående prosjektet.

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Fra 01.01.2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner forskningsområdet IKT begrenset til temaene Kunstig intelligens, autonomi og kvanteteknologi. Temaene må kunne koples til teknologisatsninger innenfor forsvarssektoren.

Muliggjørende teknologier

IKT forskningsområde

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Dersom søknaden inkluderer finansiering av doktorgradsstipend eller postdoktorstipend, skal det legges ved bekreftelse på sikkerhetsklarering og autorisasjon for stipendiaten, alternativt en bekreftelse inkludert en beskrivelse av hvordan prosess for utlysning av stipendiatstilling og ansettelse gjennomføres slik at kravet om sikkerhetsklarering ivaretas.
 • CV for nye, sentrale deltakere som ikke deltar i det pågående prosjektet
 • Intensjonsbrev fra nye samarbeidspartnere. 

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig, prosjektleder og krav til samarbeid og roller i prosjektet, vil ikke bli behandlet. Søknaden må ligge innenfor de rammene som står når det gjelder beløp og varighet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert av administrasjonen i Forskningsrådet og blir lest av minimum to saksbehandlere. Søknadene vurderes opp mot kriteriene, og får en karakter 1–7 på hvert kriterium, en samlet karakter og en egen karakter for relevans. Søknader med samlet karakter 5 eller bedre og relevans 5 eller bedre, får bevilgning.

Søknader med samlet karakter 4 eller lavere og relevans 4 eller lavere, får avslag.

Administrasjonen fatter endelig vedtak om bevilgning eller avslag. 

Svar på søknaden kan forventes 3–6 uker etter innsending.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.