Gjennomført

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Viktige datoer

30. sep 2020

Åpen for søknad

11. nov 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jul 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er konsentrert og langsiktig satsing for å styrke og videreutvikle fremragende og nyskapende forsknings- og innovasjonsmiljøer eller for å bygge opp forskningsmiljøer på strategisk viktige områder.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er rettet inn mot å løse klima- og energiutfordringer og bidra til næringsutvikling. Vi lyser nå ut midler til å etablere et FME innenfor vindenergi. Senteret som får støtte skal styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv innenfor vindenergi.

Om utlysningen

Hovedinnsatsen for senteret vi støtter skal rettes mot havvind, men senteret skal også dekke forskning på landbasert vindenergi.

Søkere må sette seg godt inn grunnlaget for utlysningen ved å lese dokumentene

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører kan søke. Se listen over godkjente forskningsorganisasjoner.

Private bedrifter og eventuelle offentlige aktører må være med som brukerpartnere. Flere forskningsorganisasjoner kan være med som forskningspartnere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av et ekspertpanel. Erfaring fra å lede store, komplekse prosjekter, må dokumenteres.

Krav til samarbeidspartnere

 • Senteret skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv og eventuelt samarbeidspartnere fra andre sektorer.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senteret og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Senteret skal ha tre eller flere finansierende samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (brukerpartnere). Brukerpartnernes finansiering skal totalt utgjøre minst 50 prosent av finansieringen fra Forskningsrådet, både kontantfinansiering og arbeidsinnsats (såkalt in kind) skal medregnes.
 • Senteret skal ha et styre der flertallet av medlemmene kommer fra brukerpartnerne.

Senteret kan ha utenlandske partnere. Det må dokumenteres hvordan disse vil bidra til å at senterets mål blir nådd.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfang av støtte

 • Du kan søke om maksimalt 120 mill. kroner fordelt over en åtteårsperiode. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.
 • Brukerpartnere i senteret skal bidra med minimum 50 prosent av Forskningsrådets støtte. Det er et krav med både kontantfinansiering og arbeidsinnsats (in kind).
 • Vertsinstitusjonen og andre forskningsorganisasjoner skal bidra med finansiering slik at Forskningsrådets bidrag samlet sett ikke utgjør mer enn om lag halvparten av senterets budsjett.
 • Det tildeles ikke statsstøtte gjennom senterordningene.
 • Du kan søke om støtte til å dekke de faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av prosjektet. FME omfattes dermed ikke av Forskningsrådets utlysning for støtte til utenlandsopphold.

Forutsetninger for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.

Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

Se også 

Husk å lesedokumentet Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) - Krav og retningslinjer, august 2020 nøye, du finner lenken under "Om utlysningen" over.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Denne utlysningen gjelder miljøvennlig energi og er rettet mot vindenergi.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Det kan maksimalt sendes inn åtte CV-er
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 20 sider. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder (senterleder) og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Det kan maksimalt sendes inn åtte CV-er.
 • Intensjonserklæring fra vertsinstitusjonen
 • Intensjonserklæring fra alle registrerte samarbeidspartnere.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Ved utvelgelsen av sentre legges det vekt på søknadens relevans i forhold til tematiske føringer i utlysningen. Potensial for innovasjon og bærekraftig næringsutvikling er sentralt, og den vitenskapelige kvaliteten i forskningen må ligge på høyt internasjonalt nivå.

Forskningsrådet benytter de tre hovedkriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Forskningsrådet vil videre vurdere søknadenes relevans opp mot krav og føringer i utlysningen, herunder senterets nasjonale bidrag og profil, forankringen i vertsinstitusjonens egne faglige strategier og hvordan senteret bygger på eller er komplementært i forhold til andre etablerte sentre eller andre større satsinger.

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | FME

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Forskningsrådet vil under ellers like vilkår prioritere søknader med kvinnelige senterledere og sentre med god kvinnerepresentasjon i ledende posisjoner.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt, vil Forskningsrådet gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Godkjente søknader vil bli behandlet i et panel sammensatt av habile vitenskapelige eksperter på aktuelle tema og fagområder og av eksperter som kjenner vindenergifeltet godt. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Ved behov kan det i tillegg innhentes eksterne ekspertvurderinger til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. 

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. 

Porteføljestyret for energi, transport og lavutslipp vil fatte vedtaket om tildeling.

Forventet svar på søknaden er desember 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.