Gjennomført

Forprosjekt – antimikrobiell resistens i et én helse-perspektiv

Viktige datoer

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

15. okt 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

15. nov 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. feb 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut midler til å etablere samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører i offentlig/privat sektor, med sikte på å søke om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt ved søknadsfristen våren 2022.

Formålet med utlysningen er å støtte forprosjekter til framtidige kompetanse- og samarbeidsprosjekter som kan bidra til å løse eller håndtere samfunnsutfordringer som er sentrale innenfor antimikrobiell resistens  i et én helse-perspektiv.

Om utlysningen

Denne utlysningen gir deg mulighet til å søke om forprosjekt til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én helse-perspektiv. I forprosjektet kan dere gjennomføre ulike typer forberedende arbeid, aktiviteter og tiltak som er nødvendig for å utvikle prosjektideen, og dere kan avklare viktige forutsetninger for at ideen skal kunne realiseres.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende

Hvem kan søke?

Kun norske forskningsorganisasjoner  kan søke, se godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder

Du må ha doktorgrad eller tilsvarende som er godkjent før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke. Samme person kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

Samarbeidskonstellasjonen må bidra til at prosjektet totalt sett er på tvers av fag og sektorer i et én helse-perspektiv. Dere bør legge opp til samarbeid mellom folkehelse, dyrehelse, matproduksjon og det ytre miljø i forprosjektet.

Allerede i forprosjekt bør dere legge opp til å inkludere minst én virksomhet i offentlig sektor eller næringsliv som har et klart definert behov som er koblet til prosjektets problemstilling.

Inkludering av samfunnsaktører eller sluttbrukere slik som forvaltning, næringsliv, pasientorganisasjoner og andre organisasjoner vil styrke prosjektets relevans og nytteverdi.

Hovedprosjektet

I kompetanse- og samarbeidsprosjektet som forprosjektene skal jobbe mot, må prosjektet ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er en forskningsorganisasjon. Vi forventer at dere også inkluderer internasjonalt forskningssamarbeid i hovedprosjektet.

I hovedutlysningen vil 15 millioner fra temaområdet Global helse være øremerket "likeverdig samarbeid med lav- og lavere mellominntektsland", og 10 millioner vil være øremerket samarbeid med Kina og India.
Det gis unntak fra kravet om to norske samarbeidspartnere for prosjekter som finansieres av disse temaområdene.

Hva kan du søke om støtte til?

I denne utlysningen av støtte til forprosjekt kan forskningsorganisasjoner søke om prosjektetableringsstøtte på inntil 200 000 kroner for å forberede et hovedprosjekt. I forprosjektet skal dere kartlegge behov og utviklingsmuligheter for dette i hovedprosjektet.

Kostnader kan inkludere seminarer/workshops og andre tiltak for å bygge nettverk og etablere samarbeidsrelasjoner som grunnlag for et kompetanse -og samarbeidsprosjekt.

Du kan søke om støtte fra Forskningsrådet for å dekke følgende kostnader:

Innkjøp av FoU-tjenester og Utstyr er ikke godkjente prosjektkostnader i forprosjektet. 

Foretak kan ikke få dekket sine kostnader ved prosjektet gjennom støtte fra Forskningsrådet, ettersom det ikke skal tildeles statsstøtte eller bagatellmessig støtte under denne utlysningen.

Forutsetning for støtte

Forskningsrådets støtte til forskningsorganisasjonene som inngår i prosjektet går til deres ikke-økonomiske aktivitet og utgjør ikke statsstøtte. Forskningsrådets øvrige forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Vi stiller ikke krav om egenfinansiering i forprosjektet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaer på tvers

Antimikrobiell resistens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes ommå samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk standard mal for prosjektbeskrivelse som du kan laste ned nederst på siden. Prosjektbeskrivelsen begrenses til 3 sider.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir vurdert administrativt i Forskningsrådet opp mot de generelle kravene og føringene som er gitt i utlysningen.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.