Gjennomført
Se Resultat

EU-nettverk til Horisont Europa

Viktige datoer

24. mar 2021

Åpen for søknad

12. apr 2021

Nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer for å finne sammen i søknader til Horisont Europa. Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene i et regionalt forsknings- og innovasjonssystem som har potensiale for å delta i et EU-prosjekt.

EU-nettverkene skal yte regionale støttetjenester som bygger på og forsterker allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og prosesser. Målet er å skape omstillingsvilje, mulighetsorientering og nye tverrsektorielle partnerskap for europeisk samarbeid.

Om utlysningen

Utlysningen er samfinansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Vi ønsker at EU-nettverkene til sammen skal dekke alle deler av landet. EU-nettverkene skal forsterke arbeidet i det regionale forsknings- og innovasjonssystemet med mobilisering til, og veiledning av, næringsliv, offentlige og frivillige organisasjoner, i tillegg til forskningsorganisasjoner.

Målet er flere og bedre søknader til Horisont Europa. Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene som har et potensial for å ta en rolle (delta) i et EU-prosjekt. EU-nettverkene skal ha en varighet på inntil tre år.

Nettverkene må starte opp i tidsperioden 1. juli 2021 til 1. oktober 2021.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en offentlig virksomhet, et foretak, en frivillig organisasjon eller en forskningsorganisasjon. 

Se listen med definisjon av offentlig sektor og godkjente forskningsorganisasjoner. Frivillige organisasjoner, nærings- og bransjeorganisasjoner må være registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Enkeltpersonforetak kan ikke være søker. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en offentlig virksomhet, et foretak, en frivillig organisasjon eller en forskningsorganisasjon.

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Forankring av prosjektet
Prosjektet må være forankret i regionens strategier for næringsutvikling, internasjonalisering, forskning og innovasjon, eller i en nasjonal strategi for et tematisk område. Prosjektet må så langt mulig inkludere alle relevante deltakere. Det vil telle positivt om én eller flere fylkeskommuner er med, enten som ansvarlig søker eller som deltaker.  

Krav til prosjektleder
Prosjektlederen skal ha relevant kompetanse og nettverk i det regionale innovasjonssystemet og ha internasjonale kontakter i Europa. Relevant kompetanse kan være god kunnskap om Horisont 2020 og Horisont Europa, erfaring fra samarbeidsprosjekter og/eller praktisk erfaring fra veiledning, prosjektledelse og nettverksbygging. Relevant kompetanse kan også være kunnskap om roller og ansvar i det regionale og nasjonale virkemiddelapparatet. 

Dersom prosjektleder ikke har erfaring med Horisont 2020 eller tidligere rammeprogrammer, må det komme fram i søknaden hvordan denne kompetansen knyttes til nettverket gjennom andre deltakere.

Prosjektleders kompetanse vil være viktig for vurdering av om prosjektet lar seg gjennomføre.

Krav til ansettelse
Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av deltakerne i prosjektperioden.

Krav til deltakere
EU-nettverket skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på, relevant kompetanse og tilgjengelige ressurser i det geografiske eller tematiske nedslagsfeltet. Nettverket bør derfor knytte til seg relevante deltakere som fylkeskommunen, og ta representanter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge med som observatører. Andre relevante deltakere kan være næringsliv, klynger og nettverk, regionale aktører i SIVA-strukturen, regionkontor i Brussel, Universitet- og Høgskolesektoren, instituttsektoren, kommuner, KS, NHO og LO.

Alle deltakere i nettverket må forplikte seg til deltakelse i gjennomføring av aktiviteter og tiltak som settes i verk.

Krav til organisering og styring av prosjektet
Prosjektleder (PL) rapporterer til prosjektansvarlig organisasjon (PA). PA oppretter og leder en styringsgruppe ved starten av prosjektet. Medlemmene i styringsgruppen må representere regional ledelse i de deltakende organisasjoner. Representanter fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge kan være observatører. Styringsgruppen skal sikre forankring i egen organisasjon og bidra med råd, veiledning og kompetanse. Styringsgruppen forplikter seg til å bidra aktivt i utvikling og gjennomføring av prosjektet og på den måten forsterke nettverkets gjennomføringsevne og resultatoppnåelse.

Nettverkene vil være en del av en nasjonal læringsarena som skal legge til rette for samarbeid og erfaringsdeling med hverandre og med ressurspersoner i Forskningsrådet og i Innovasjon Norge.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Maksimalt støtte er på 1,5 million kroner over en periode på tre år. Det vil si inntil 500 000 kroner per år over en periode på tre år.

Midlene skal dekke kostnader til planlegging og gjennomføring av aktiviteter som er nødvendige for å nå nettverkets målsettinger. I denne utlysningen åpner vi kun for støtte til den juridiske enheten som drifter nettverket, det vil si organisasjonen som har rollen som prosjektansvarlig og sender inn søknaden. Deltaker i nettverket vil dermed ikke få dekket egne kostnader, men tar del i aktivitetene.

Dere kan søke om å få dekket følgende kostnader:

 • Direkte prosjektkostnader:
  • kostnader til gjennomføring av nettverksaktiviteter som leie av lokaler og andre møtekostnader
 • Personalkostnader for prosjektleder i henhold til Forskningsrådets satser
 • Andre driftskostnader:
  • andre tjenester, som tilrettelegging av plattformer for kommunikasjon, samhandling eller formidling
  • relevante reisekostnader (ikke kostnader som dekkes av Forskningsrådets PES-ordning)

Omfanget av støtten
Støtten er inntil 1,5 millioner kroner per prosjekt over tre år. Vi stiller ikke krav til egenfinansiering, men vi forventer noe egeninnsats fra deltakerne for å sikre gjennomføringsevne og suksess.

Beregning av støtte
Søker kan søke om støtte til dekning av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til maksimumsbeløpet.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Støtten vil bli tildelt som "bagatellmessig støtte" i henhold til EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Det betyr at søker maksimalt kan få 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Det må leveres en egenerklæring med oversikt over all annen bagatellmessig støtte som søker har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen for konsernet som sådan.

Rapportering og utbetaling av støtte

Støtten utbetales automatisk, på grunnlag av godkjent fremdriftsrapport og prosjektregnskapsrapport. Vi kan kun dekke kostnader som er påløpt etter at søknaden er mottatt. All rapportering skal skje elektronisk.

Prosjektansvarlig rapporterer årlig om aktivitetene og disponeringen av midlene.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen omfatter alle relevante temaområder for Horisont Europa.

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk malen som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Handlingsplan, bruk mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring om bagatellmessig støtte etter standard mal som du finner nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Intensjonserklæring fra deltakerne i nettverket (kopi av brev som bekrefter intensjonen).

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Søknadene vil bli vurdert etter de tre faste kriteriene kvalitet, virkinger og effekter og gjennomføringsevne. Kriteriene vektes likt. I tillegg vil vi prioritere prosjekter som (1) gir god geografisk dekning når søknadene ellers vurderes likt og (2) med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Handlingsplan
I søknaden skal du sette opp en handlingsplan, inkludert budsjett, for nettverket fra prosjektstart og de første 12 månedene. Handlingsplanen skal inneholde konkrete aktiviteter for hele første driftsår og skisse til milepæler og resultatmål for år to og tre.

Prosjektansvarlig rapporterer årlig om aktivitetene og disponeringen av midlene og finansiering av nettverkets aktiviteter. Rapporten og oppdatert handlingsplan for det neste året vil ligge til grunn for en vurdering av om nettverket fungerer etter intensjonen og oppnår ønskede resultater og effekt. Ved manglende fremdrift kan prosjektet termineres. 

Hvordan måles suksess i EU-nettverkene
Prosjektbeskrivelsen må inneholde resultat- og effektmål som har en direkte sammenheng med nettverkets aktiviteter.

Nettverkets bidrag til suksess:
Hvordan skal prosjektet bidra til å skape omstillingsvilje, mulighetsorientering og nye partnerskap. Ta utgangspunkt i bakgrunn for søknaden og beskriv målsetninger for:

 • antall Horisont Europa-søknader igangsatt, sendt inn og godkjent
 • antall norske aktører fra ulike sektorer med i prosjektene, nye aktører som deltar i Horisont Europa, nye samarbeidskonstellasjoner som oppstår og/eller økt samarbeid mellom forskningsmiljøene, næringsliv, offentlig sektor og frivillig organisasjoner (nye konstellasjoner)
 • antall nye, relevante aktører som har deltatt på europeiske "brokerage events" og andre relevante møteplasser

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt.

Forventet svar på søknaden er medio juni 2021.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning medio juni 2021. For oppdatert tidspunkt og liste over bevilgede søknader, se søknadsresultater her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 01:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.