Gjennomført

Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning (BalanseHub)

Denne utlysningen er en tilleggsbevilgning til pågående Balanse-prosjekter. Kun disse kan søke.

Utlysningen har to prioriteringer (A) "Analyseoppdrag i tilknytning til BalanseHub" og (B) "Deltagelse i BalanseHub". Tiltaksprosjekter kan søke (B), forskerprosjekter (A). Du kan søke fram til 31.01.2021.

Viktige datoer

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

15. feb 2021

Seneste tilbakemelding om beslutning om tildeling

01. mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

28. feb 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en møteplass der norske forskningsorganisasjoner kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia. Møteplassen, BalanseHub, vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Utlysningen har to prioriteringer (A) "Analyseoppdrag i tilknytning til BalanseHub" og (B) "Deltagelse i BalanseHub".

Forskningsrådets virkemiddel Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsorganisasjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen til BALANSE (åpnes i eget vindu).

Om utlysningen

Det skal etableres en møteplass som skal bestå av en workshopserie som arrangeres minimum fire ganger i året over en toårsperiode (BalanseHub).

Utlysningen har to prioriteringer, og du kan lese mer om hva disse består av under Aktuelle temaområder under:

 • (A) Analyseoppdrag i tilknytning til BalanseHub
 • (B) Midler til deltagelse og tiltaksprosjekt i BalanseHub

Utlysningen finnes bare på norsk. 

Hvem kan søke?

Dette er en tilleggsbevilgning til pågående Balanse-prosjekter. Kun disse kan søke. Søker må være en godkjente norske forskningsorganisasjon. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

 • (A) Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • (B) Ingen formelle krav til prosjektleder.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

 • (A) Analyseoppdrag i tilknytning til BalanseHub:
  • personalkostnader. For vitenskapelige stillinger i universitets- og høyskolesektoren i Norge, skal beløpet du søker om følge disse satsene.
 • (B) Delta i BalanseHub
  • driftskostnader, inkludert reiseutgifter i forbindelse med deltagelse på workshops
  • igangsetting av tiltak i egen organisasjon

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 2 millioner kroner for (A) og 1 million kroner for (B).

Forutsetninger for tildeling av støtte
Prosjektene må starte opp mellom 01.01.2021 og 01.03.2021 og du kan søke om midler fra Forskningsrådet for 2021, 2022, 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 28.02.2023.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Når prosjektet er gjennomført, vil be prosjektansvarlig sende oss rapport og regnskap.  

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, kultur og samfunn

Mål 5 Likestilling mellom kjønnene

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse, felles for både (A) og (B), på maks 3 sider". Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene til delutlysningen av inntil 2 millioner kroner til analyseoppdrag i tilknytning til BalanseHub etter kriteriene kvalitet, virkninger/effekter og gjennomføringsevne.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet.

Forventet svar på søknaden er i løpet av februar 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 06:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.