Gjennomført
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24.mars: Utlyst beløp er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militærtjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi tar imot søknader om støtte til banebrytende forskning av både anvendt og grunnleggende karakter.

Det er krav knyttet til prosjektleders erfaring, se under "Krav til prosjektleder". Vi støtter forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelseForskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen) med søknadsfrist 20. mai 2020.

Hvis du er prosjektleder på et Forskerprosjekt, Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend som ble innvilget etter behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019, kan du ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder
Du må ha en godkjent doktorgrad før prosjektet kan starte. Hvis du ikke har levert doktorgradsavhandlingen din på søknadstidspunktet, må du ettersende en bekreftelse på innlevert avhandling snarest og senest 1. november 2020 for å unngå at søknaden blir avvist. Send bekreftelsen som PDF-fil per e-post til post@forskningsradet.no merket med prosjektnummer og navn på prosjektleder. 

Ved søknadsfristen må det ha gått maksimalt syv år siden du disputerte. Du kan ha disputert tidligst 6. mai 2013. De oppgitte datoene ligger fast selv om søknadsfristen er utsatt til 20. mai. 

Har det gått mer enn syv år kan du søke fratrekk for permisjoner, verneplikt eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler:

Fratrekksregler
Du kan søke fratrekk hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, avtjent militær førstegangstjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for denne) eller hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær.

Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen.

Vi krever at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, f.eks. HR-avdelingen.

Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene.

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over.
 • Du kan ikke motta støtte til Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet mer enn én gang.
 • Ved søknadsfristen kan du ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske vertsinstitusjonen i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene.
 • Du må være ansatt ved den norske forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig, i hele prosjektperioden.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelseForskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (denne utlysningen) med søknadsfrist 20. mai 2020. Hvis du er prosjektleder på et Forskerprosjekt, Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend som ble innvilget etter behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019, kan du ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Krav til samarbeidspartner
Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiveren. For foretak er det spesielt viktig å være oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte gjennom Forskerprosjekt.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en leverandør av FoU-tjenester i prosjektet kan ikke samtidig være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader: Egen lønn i tre år.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Her kan du føre opp inntil to reiser tur/retur Norge og vertslandet.

Omfang av støtte
Du kan søke om minimum 3,0 og maksimum 3,9 millioner kroner til dekning av kostnader. Du kan bruke dette regnearket som hjelp i beregningen.

Egen lønn i tre år
For de første to årene (i utlandet) gjelder disse satsene, i hele kroner:  

2021 2022 2023 2024
940 711 967 992 996 064 1 024 949

For det tredje året (i Norge) gjelder disse satsene i hele kroner:

2023 2024
1 220 000 1 265 000

Overheadkostnader til forskningsorganisasjonene i utlandet og i Norge er inkludert i satsene.

Utenlandsstipend for de første 12 månedene i utlandet
Se Forskningsrådets satser. Beløpet kommer automatisk inn hvis du bruker regnearket som du kan laste ned rett over tabellene.

Forutsetning for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. Vi tar imot søknader om støtte til banebrytende forskning av både anvendt og grunnleggende karakter.

Banebrytende forskning

Naturvitenskap, teknologi, humaniora, samfunnsvitenskap og livsvitenskap.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknader som ikke oppfyller følgende krav, vil bli avvist:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektperioden er tre år. Du skal tilbringe de første to årene ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en norsk forskningsorganisasjon. Ved behov kan inntil to av månedene ved den norske organisasjonen flyttes til begynnelsen av prosjektperioden.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.08.2021
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Vedlegg
Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider
 • Invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen.
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider. 
 • Dersom du søker fratrekk for erfaring, må dette dokumenteres. Lastes opp under Attachments/Other items

Valgfritt vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. CV-er som er for lange, blir ikke med i søknadsbehandlingen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Av habilitetshensyn benytter vi ikke fageksperter som har arbeidsplass i Norge. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP-Mobilitet

Potensial for å forbedre/styrke forskerens karriereutvikling
• I hvilken grad prosjektet, inkludert valg av vertsinstitusjon i utlandet, vil styrke forskerens potensial og karriereutvikling.
• Kvaliteten på og nytteverdien av opplæring og veiledning av forskeren, samt integreringen ved vertsinstitusjonene.
• Potensial for kunnskapsoverføring fra vertsinstitusjonen i utlandet til den norske vertsinstitusjonen i prosjektets tredje år.

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Se også tidslinjen nederst på siden for å få en oversikt over hva som skjer når i søknadsbehandlingen.

Panelbehandling
Prosedyren vi beskriver kan bli noe endret som følge av situasjonen som korona-pandemien forårsaker.

Panelbehandlingen er kjernen i søknadsbehandlingen. Alle søknader om Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet behandles i et felles sett med internasjonale ekspertpaneler.

Vi sorterer søknadene til paneler basert på forskningsinnholdet. Uavhengig av om du velger ett eller flere temaer for din søknad blir den vurdert av eksperter én gang, i ett panel.

For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet innehar tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Hvis de ikke har det, innhenter vi eksterne ekspertvurderinger, til støtte for panelets omforente vurdering.

Hver fagekspert setter karakterer for hvert av vurderingskriteriene excellence, impact og implementation og for samlet vurdering på hver søknad før panelet diskuterer søknadene i fellesskap. Sammen blir de enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene. Samlet vurdering settes basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering der kriteriene teller omtrent likt, og i lys av det overordnede formålet med Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Panelet lager en omforent skriftlig begrunnelse for vurderingen.

Søknader med karakter 4 eller lavere på samlet vurdering vil ikke bli finansiert. Søker vil da få en tilbakemelding som består av karakterer på alle kriteriene og samlet vurdering, samt skriftlig begrunnelse under samlet vurdering.

Innstilling
Under overskriften "Prioritering mellom søknader" framgår hva som vektlegges når vi skal prioritere mellom søknader med høy faglig kvalitet. Dette bruker vi til å lage en innstilling til porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt. Ofte legger vi fram flere alternative forslag til lister for porteføljestyret, slik at de lettere kan velge hvilke hensyn de vil vektlegge innenfor budsjettet de har tilgjengelig.

Behandlingsprosedyre

Mai 2020: Forvurdering av søknadene

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen, blir avvist. 

Juni 2020: Opprette ekspertpaneler

Vi etablerer internasjonale paneler à 4–8 eksperter med kompetanse tilpasset søknadene som panelet skal vurdere.

August–oktober 2020: Panelmøter

I forkant av møtet vurderer ekspertene alle søknadene panelet har ansvar for. I møtet setter de endelige karakterer, skriver omforente vurderinger og rangerer de beste søknadene.

November 2020: Innstilling

Forskningsrådet utarbeider forslag til innvilgelser og avslag.

Desember 2020: Vedtak om bevilgning og avslag

Aktuelt porteføljestyre fatter vedtak om bevilgning og avslag. Resultatene kunngjøres på Forskningsrådets nettsted og i brev til søker via Mitt nettsted.

Behandlingsprosedyre

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 07:58 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.