Gjennomført

Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater

Denne ordningen er stengt inntil videre og en eventuell videreføring vil bli vurdert i løpet av 2023. 

Formål

Toppfinansiering av MSCA-utgående kandidater (MSCA-TOPP-UT) skal bidra til bedre økonomiske vilkår for forskere som har fått stipend/fellowship fra Marie Sklodowska-Curie Actions.

Forskningsrådet ønsker at flere ph.d.-studenter tar deler av eller hele ph.d.-utdanningen i utlandet i et MSCA Innovative Training Networks (ITN) / Doctoral Networks (DN), og at flere erfarne forskere på postdoktornivå reiser ut for en periode med MSCA Individual Fellowships (IF) / Postdoctoral Fellowships (PF). På den måten styrkes karriereutvikling, uavhengighet og grunnlaget legges for et internasjonalt nettverk.

Om utlysningen

Utlysningen har løpende frist og vi oppfordrer deg til å søke så snart du har fått beskjed om at du vil få MSCA-midler.

Dersom du allerede er i gang som MSCA-stipendiat når du søker om toppfinansiering, så kan du bare få støtte fra den datoen søknaden sendes oss.

I Horisont Europa (2021–2027) har Individual Fellowships byttet navn til Postdoctoral Fellowships, og Innovative Training Networks har byttet navn til Doctoral Networks.

Om Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

Marie Skłodowska-Curie Actions i det europeiske rammeprogrammet bidrar til fremragende og nyskapende forskerutdanning, i tillegg til aktiviteter for karriereutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av landegrenser og sektorer.

Forskermobilitet er selve essensen i Marie Skłodowska-Curie Actions. Ordningene er åpne for søknader fra alle fagfelt, og har ingen tematiske føringer.

Mer informasjon om MSCA og deres utlysninger

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Støtten gis til enkeltpersoner som oppfyller "Krav til prosjektleder", se under.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder (den som får toppfinansiering)

Du må ha oppholdt deg i Norge i minst 5 av de siste 8 årene når du sender inn søknaden om toppfinansiering.

Spesielt for:

 • Individual Fellowships (IF) / Postdoctoral Fellowships (PF): Du må ha doktorgrad fra Norge og ha mottatt tilbud om Individual Fellowship / Postdoctoral Fellowship fra Research Executive Agency (REA).

 • Innovative Training Networks (ITN) / Doctoral Networks (DN): Du må ha høyere grad (Master eller lignende) fra Norge og ha mottatt tilbud om stilling som Early-stage Researcher/ph.d.-student på et Innovative Training Network / Doctoral Network.

Hva kan du søke om støtte til?

Beregning av støtte

Vi gir toppfinansieringen på basis av satsen for Forskningsrådets utenlandsstipend, med/uten familie. Satsen justeres i henhold til en "Country Correction Coefficient" som brukes i MSCA Work Programme for det året MSCA-prosjektet var utlyst.

Du får full, justert sats de første 12 månedene av MSCA-perioden og deretter 50 prosent av den justerte satsen (måned 13 til maks måned 36).

Hvis du har et Global fellowship under IF/PF, så får du ikke toppfinansiering for returfasen til Europa/Norge.

Du kan bruke dette regnearket for å beregne hvilken støtte du får. Beløpene skal fylles inn i søknadskjemaet og du skal ikke sende inn regnearket.

Orientering til MSCA

Europakommisjonen krever at all eventuell toppfinansiering omtales i "Grant Agreement" mellom forsker/vertsinstitusjon og Europakommisjonen/Research Executive Agency (REA).

Dette må du selv ta opp med vertsinstitusjonen på et tidligst mulig tidspunkt.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i malen for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Du finner en veiledning til hvordan du skal fylle ut søknadskjemaet her: (på engelsk).

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg

 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. I CV-en må det gå klart frem at du har tilbrakt minst 5 år av de siste 8 årene i Norge på det tidspunktet når du sender oss søknad om toppfinansiering.
 • i tillegg må du legge ved:

enten for MSCA Individual fellowship (IF) / Postdoctoral Fellowships (PF)

 • prosjektbeskrivelse: B-delen av søknaden til MSCA IF/PF
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra Research Executive Agency (REA) (annet)
 • ph.d.-vitnemål fra norsk institusjon (annet)

eller for MSCA Innovative Training Networks (ITN) / Doctoral Networks (DN)

 • prosjektbeskrivelse: Beskrive ITN-/DN-prosjektet og det delprosjektet du skal utføre på maksimum tre sider, bruk malen som du kan laste ned nederst i utlysningen
 • bekreftelse på innvilget prosjekt fra vertsinstitusjon
 • Master-vitnemål fra en norsk institusjon (lastes opp under "Annet")

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende av Forskningsrådets administrasjon. Du vil normalt få svar i løpet av fire uker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 18:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.