Studententreprenørskap

Gjennomført

Forskningsrådet har utvidet STUD-ENT-ordningen. Nå kan studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå søke.

Formål

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer, gjerne på tvers av fagfelt. 

Hensikten med STUD-ENT er å bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme forretningsideer som er nært koblet til lovende forskningsresultater, styrke gjennomføringsevnen til prosjektene samt fremme studenter som rollemodeller for å bygge entreprenørskapskultur ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Utdanningssystemet spiller en viktig rolle i å bidra til at unge mennesker blir nyskapende gründere og medarbeidere, og ordningen har derfor en todelt ambisjon:

 1. mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet
 2. styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren

STUD-ENT er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner. 

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Viktige datoer

01 jan 2020

Åpen for søknad

12 feb 2020

Søknadsfrist

13 feb 2020

Kontroll av søknader opp mot formelle krav

28 feb 2020

Eksperter vurderer søknader (trinn 1) - Fjernvurdering

13 mar 2020

Søkere får beskjed om de kommer videre til panelpresentasjon (trinn 2)

24 mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 1

25 mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 2

15 apr 2020

Beslutning om tildeling av midler gjøres i løpet av april

01 mai 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 sep 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Prosjektsøknader må kunne vise til studentdrevne forretningsideer som har et tydelig kommersielt potensial og en positiv samfunnsnytte. Forretningsideen og studentene må ha en sterk kobling til et relevant fagmiljø ved en norsk utdanningsinstitusjon, hvor samarbeidet bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet.

Den økonomiske støtten skal brukes til å redusere teknologi- og konseptrisiko for å avklare usikkerhet som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå kan søke i samarbeid med et norsk universitet eller en norsk høyskole. For mer informasjon om krav til prosjektdeltakerne, se avsnittet "Hvem kan delta i prosjektet".

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder

Prosjektleder skal være på master-, seksårig profesjonsutdannings- eller ph.d.-nivå. 

Prosjektleder under utdanning: 

 • Masternivå: Leverer hovedoppgaven før prosjektstart
 • Profesjonsutdannings-nivå: Fullført minst fire år før prosjektstart
 • Ph.d.-nivå : Bekreftelse fra institusjon at STUD-ENT prosjekt kan gjennomføres parallelt med studiet

Prosjektleder med fullført utdanning: 

 • Mottatt vitnemål tidligst 12 måneder før søknadsfrist

Krav til kjerneteamet

 • Kjerneteamet skal bestå av studenter, det vil si prosjektleder og andre studenter på bachelor-, master-, profesjonsutdannings- eller ph.d.-nivå, herunder også nyutdannede master-, profesjonsutdannings- og ph.d.-studenter som har mottatt vitnemålet senest 12 måneder før søknadsfrist. 
 • Kjerneteamet må samlet eie minimum 80 prosent av aksjene i etablert/planlagt aksjeselskap, og aksjene skal være fordelt/planlagt fordelt på en slik måte at den reflekterer innsatsen i prosjektet og at alle i kjerneteamet er riktig insentivert.

Krav til prosjektansvarlig

 • En avdeling eller et institutt ved et norsk universitet eller en norsk høyskole må støtte prosjektet og være prosjektansvarlig for søknaden. 
 • En person med myndighet til å godkjenne prosjektet på institusjonsnivå må være administrativt ansvarlig for søknaden.
 • Prosjektansvarlig må stille med minst én akademisk mentor i prosjektet og inngå en avtale om hvilke bidrag institusjonen kan gi til STUD-ENT-prosjektet. Bidragene må være faglig relevante og bidra til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet.
 • Det kreves ikke at studentene har studert eller avlagt eksamen ved utdanningsinstitusjonen som støtter STUD-ENT-prosjektet.

Dersom STUD-ENT prosjektet får tildelt støtte overføres rollen som prosjektansvarlig til aksjeselskapet som studentene etablerer. Det er ikke et krav om at aksjeselskapet er etablert når søknaden sendes inn, men selskapet må etableres ved en evt. bevilgning. Opprinnelig prosjektansvarlig avdeling eller instituttet ved utdanningsinstitusjonen blir videre en samarbeidspartner.

Krav til mentorer

 • Prosjektet må knytte til seg minst én akademisk mentor fra utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet. Akademisk mentor må være knyttet til et relevant fagmiljø for prosjektet, hvor koblingen bidrar til å redusere teknologisk risiko eller annen kritisk risiko i prosjektet. Fagmiljøet ved utdanningsinstitusjonen skal komplementere teamet med relevant kompetanse, eksempelvis kritisk fag-/teknologikompetanse, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.
 • Prosjektet må knytte til seg minst én kommersiell mentor fra næringslivet, eksempelvis en serie-gründer eller en investor.  Kommersiell mentor må komplementere teamet med relevant bransje- og markedserfaring, evt. kunnskap om prosjektkritiske oppgaver, og bidra til å styrke gjennomføringsevnen i prosjektet.

Prosjektet kan knytte til seg flere kommersielle- og akademiske mentorer, hvor disse bidrar inn i prosjektet med komplementerende kunnskap. Én av de akademiske mentorene må være tilknyttet utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet, akademiske mentorene utover dette kan være knyttet til andre utdanningsinstitusjoner. Samlet sett må kjerneteamet med støtte fra mentorer ha nødvendig tverrfaglig og relevant kompetanse for å kunne gjennomføre prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten fra STUD-ENT skal brukes til å realisere forretningsideen eller gjennomføre kritiske aktiviteter som reduserer teknologi- og konsept risiko for å avklare usikkerhet som hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringsprosessen.

Typiske aktiviteter inkluderer å utvikle, avklare og demonstrere konsepter, validere teknologi i laboratoriet, gjennomføre brukertesting, avklare anvendelsesområder og prioritere disse på bakgrunn av teknologiutviklingsbehov og markedspotensial. Kostnader som kan dekkes er for eksempel teknisk utstyr, reiser, rådgivningstjenester, teknisk bistand og lønn. Godkjente prosjektkostnader må budsjetteres i henhold til de generelle krav og føringer som gjelder for prosjekter som får støtte fra Forskningsrådet.

Omfanget av støtte 
Støtten fra STUD-ENT blir tildelt aksjeselskapet. I prosjektregnskapet føres godkjente prosjektkostnader som aksjeselskapet har. Ved innkjøp av tjenester fra for eksempel utdanningsinstitusjonen eller andre bedrifter, blir disse fakturerte kostnader til aksjeselskapet og er dermed noe som kan finansieres gjennom Forskningsrådets bevilgning. Du kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene for en periode på 12 måneder. Prosjektene kan søke om inntil 1 millioner kroner.

Forutsetninger for støtte

Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er 01.10.2020. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Støtte til oppstartsselskap
Støtten blir utbetalt til aksjeselskapet som studentene har etablert/etablerer ved en evt. tildeling.

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning.

Av artikkel 22 følger bl.a. følgende betingelser til aksjeselskapet, dersom dette allerede er etablert før søknaden er sendt inn:
• det må være unotert
• det er under fem år siden det ble registrert
• det har ikke tatt over aktiviteten til et annet foretak
• det har ikke delt ut utbytte
• det er ikke dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:
• Selskapet må ha færre enn 10 ansatte.
• Selskapet kan maksimum ha 2 millioner euro i balanse.

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Annet

Krav til forretningsideen

 • Forretningsideen må ha en sterk kobling til relevant fagmiljø ved en norsk utdanningsinstitusjon.
 • Forretningsideen og resultatene den bygger på må være tilstrekkelig modne til å kunne bidra til signifikante forbedringer ift. "State-of-the-art". 
 • Studentene må ha sikret seg tilstrekkelige rettigheter til konseptet, teknologien eller forskningen som forretningsideen bygger på for å kunne gjennomføre STUD-ENT-prosjektet.
 • En prosjektsøknad må kunne vise til at forretningsideen er innovativ, tilstrekkelig gjennomarbeidet og at innledende undersøkelser understøtter idéen samt konkurransefortrinnet.
 • Forretningsideen trenger ikke å være knyttet til en spesiell bransje, og studenter fra alle studieretninger kan søke ordningen.
 • Det er ingen krav knyttet til forretningsideens markedsmodenhet. STUD-ENT-ordningen er like aktuell for prosjekter innen eksempelvis medisinsk teknologi, som ofte vil ha lengre vei til markedet, og for IKT-prosjekter, som i mange tilfeller vil ha kortere vei til markedet.

Krav til prosjekter som har søkt STUD-ENT tidligere

Dersom søknaden har fått avslag kan prosjektleder søke én gang til, så lenge kravene i utlysningen er oppfylt. Det er imidlertid et krav om at det skal framgå tydelig i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad. Programadministrasjonen vil kunne avvise søknader som ikke skiller seg i vesentlig grad fra tidligere innsendt søknad.

Det er ikke mulig å søke igjen dersom prosjektet har fått tildelt støtte tidligere fra ordningen, eller dersom prosjektleder tidligere har fått bevilget en STUD-ENT søknad.

Heving av prosjektkontrakten

Ved en evt. tildeling av støtte, er det viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves. 

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten, er:

 • forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet
 • prosjektet har ikke lenger tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial
 • de immaterielle rettighetene er ikke lengre disponert eller eid av prosjektansvarlig, slik at prosjektets kommersielle potensial er vesentlig svekket

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle områder, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de bransjer og næringer som er listet her:

Bransjer og næringer

Krav til utforming

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema samt obligatoriske vedlegg, og det er prosjektleder som sender inn søknaden via Mitt nettsted.

Se også: STUD-ENT Utfylling av e-søknadsskjema.pdf

Søknaden kan endres og sendes flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at søknaden sendes inn så snart søknadsskjemaet er utfylt og obligatoriske vedlegg lastet opp. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Søknaden må være godkjent av prosjektansvarlig avdeling/institutt ved utdanningsinstitusjonen som støtter prosjektet.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Vedleggsmalene som skal benyttes ligger nederst i utlysningen.

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Prosjektbeskrivelse”.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Curriculum vitae (CV)”.
 • Erklæring fra aksjeeiere. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Rettighetserklæring. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Prosjektgodkjenning fra utdanningsinstitusjonen. Bruk standard mal eller utdanningsinstitusjonens egen mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.
 • Ensiders oppsummering av prosjektet. Bruk standard mal. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.

Valgfritt vedlegg

 • Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere bidrar til å styrke søknaden dersom avsender beskriver spesifikke forpliktelser som bidrar til å redusere risiko i prosjektet. Generelle uttalelser har liten verdi. Dette lastes opp som vedleggtype "Annet”.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Bruk standard mal på vedlegg der det er beskrevet. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Ett panel av eksperter vil vurderer prosjektforslaget etter tre kriterier:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på hvorvidt prosjektet er basert på lovende FoU-resultater som er modne nok til å kunne bidra til betydelige forbedringer av "state-of-the-art".

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad er forskningsgrunnlaget til prosjektet godt nok beskrevet?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad vil produktet/prosessen/tjenesten bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

Kriteriet gir en indikasjon på om prosjektets langsiktige potensiale vil kunne gi verdiskaping. Det gir også en indikasjon på hvor sannsynlig det er at prosjektet vil kunne gjennomføres.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for gjennomføring av innovasjonen, inkludert tallfesting av forventede inntekter, investeringsbehov, bemanningsbehov, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for de betingelser som må være til stede for at kommersialiseringen vil kunne lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

Kriteriet gir en vurdering av konkrete resultater og risikoreduksjoner som prosjektet vil oppnå – og som med stor sannsynlighet vil gi grunnlag for neste fase i kommersialiseringsprosessen.

Kriteriet vil bli vurdert ut fra følgende punkter:

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser og metoder? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere eksterne aktører (mentorer, kunder, partnere, investorer, interessenter, relevante samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt. STUD-ENT har en ambisjon om 50 prosent kvinneandel i prosjektene samt at 50 prosent av søknadene har kvinnelig prosjektleder.

Behandlingsprosedyre

 • Administrativ forvurdering: 13. februar 2020
  Kontroll av søknader opp mot formelle krav. Søknader som ikke oppfyller formelle krav eller vurderes å falle utenfor målgruppen vil bli avvist.
 • Ekspertvurdering trinn 1 - Fjernvurdering: 28. februar 2020
  Eksperter vurderer søknader som oppfyller formelle krav opp mot vurderingskriteriene. Ekspertene fastsetter sine karakterer og gir skriftlige tilbakemeldinger på individuell basis.
 • Rangering: 13. mars 2020
  Søkere får beskjed om de kommer videre i vurderingsprosessen.
 • Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner: 24.-25. mars 2020
  De søknadene som er rangert høyest etter trinn 1 presenterer prosjektet sitt foran et panel av eksperter. Ekspertpanelet diskuterer seg frem til endelige karakterer for hvert av vurderingskriteriene.
 • Beslutning om tildeling: April 2020
  Søkere får beskjed om de får støtte.