Gjennomført

Støtte til etablering og drift av nasjonale og internasjonale nettverk

Formål

Formålet med nettverksstøtten er å styrke samarbeidet om forskning og/eller innovasjon mellom forskningsorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, og mellom andre relevante aktører (bedrifter, offentlige virksomheter eller andre organisasjoner) og forskningsorganisasjoner. Støtten skal dekke søkers kostnader ved etablering og drift av nasjonalt nettverk eller internasjonalt nettverk med norsk koordinering. Støtten kan også dekke norske organisasjoners deltakelse i internasjonale nettverk, deltakelse i og organisering av norske aktørers innsats inn mot strategisk viktige plattformer.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder midler til etablering og drift av nettverk mellom forskningsorganisasjoner eller mellom andre relevante aktører og forskningsorganisasjoner:

 • etablering og drift av nasjonale nettverk
 • etablering og drift av internasjonale nettverk med norsk koordinator
 • norsk deltakelse i internasjonale nettverk
 • organisering av norske aktørers innsats inn mot strategisk viktige plattformer

Nettverk innebærer her formaliserte og varige samarbeidsstrukturer, plattformer eller møteplasser.

Utlysningen er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Under hvert enkelt tema er det være mer spesifikke føringer som gjelder for søknader til det temaet. Disse spesifikke føringene må følges for søknader til det enkelte tema. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen. Husk å merke søknaden med relevant tema.

Løpende søknadsfrist innebærer at søkere kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende. Søknader til utlysninger med løpende frist kan kun sendes inn én gang, så sørg for at du har gjort søknaden helt klar før du trykker på send-knappen.

Tidligste oppstart er seks uker etter innsendt søknad og seneste oppstart er tre måneder etter kontraktsinngåelse.

Støtten kan fordeles på maksimum 36 måneder.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Det kan være stilt særlige krav til prosjektleder under hvert tema/program.

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i nettverksprosjekter skal ikke registreres i søknadsskjemaet. Faktiske og/eller mulige deltakere i nettverket oppgis i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Her finner du detaljert informasjon om hvordan budsjettet skal settes opp.

Under hvert tema er det oppgitt krav og føringer om hva du kan søke om støtte til.

Beregning av støtte

Søkere kan søke om støtte til dekning av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til det maksimumsbeløpet som gjelder for det relevante temaet.

Forutsetning for støtte

Det er en forutsetning for bevilgningen at søker oppfyller Forskningsrådets generelle vilkår.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket sine prosjektkostnader som prosjektansvarlig, må dette skje i henhold til unntaket for bagatellmessig støtte, slik det er regulert i kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013. Foretak som søker støtte må derfor levere egenerklæring om bagatellmessig støtte (skjema finnes nederst i utlysningen).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på grunnlag av godkjent framdriftsrapport og dekker faktiske regnskapsførte kostnader som er listet ovenfor.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Alle temaene under er aktuelle for utlysningen. Under hvert tema er det oppgitt krav og føringer om hva du kan søke om støtte til. Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke(t) av temaene som er mest relevant(e) for søknaden.

Klima- og polarforskning

Globale miljøutfordringerGlobale klimautfordringer

Temaer på tvers

Det grønne skiftet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse etter standard mal som du finner nederst på siden
 • for foretak: egenerklæring om bagatellmessig støtte etter standard mal som du finner nederst på siden

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • CV for koordinator/prosjektleder etter standard mal som du finner nederst på siden
 • CV for sentrale deltakere i nettverket dersom det er krav om det under det aktuelle temaet etter standard mal som du finner nederst på siden
 • eventuelle andre vedlegg det er stilt krav om under det enkelte tema

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli administrativt behandlet etter disse vurderingskriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt.

Søkere kan normalt forvente svar på søknaden innen en måned etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet, dersom annet ikke er oppgitt under det relevante temaet. Noen aktiviteter samler opp søknader og behandler på faste tidspunkter gjennom året.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.