Gjennomført

Støtte til arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og på etisk bevissthet

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

10. nov 2020

Bevlgningsmøte

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte og til økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Formålet med denne utlysningen er å støtte faglige arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til formål innenfor virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet (se Regelverkets § 7). I tillegg kan vi støtte formål innenfor bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon.

I søknaden må du tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. I tillegg må du vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må også redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Arrangementet det søkes om støtte til kan ikke være påbegynt eller gjennomført på det tidspunktet styret behandler søknaden, da støtten fra Finansmarkedsfondet skal være utløsende.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Det må framkomme tydelig at arrangementet er støttet av Finansmarkedsfondet i informasjonsmaterialet som utarbeides i forbindelse med arrangementet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til samarbeidspartner
Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere og mottatt arrangementsstøtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Godkjente kostnader i forbindelse med arrangementet er:

  • Personalkostnader knyttet til planlegging og gjennomføring
  • Kostnader til lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke.
  • Hvis det kreves deltakeravgift skal denne også synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet. Deltakeravgiften kan utgjøre deler av egenfinansieringen.

Vi legger spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt.

Finansmarkedsfondets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Rapportering og utbetaling av støtte

50 prosent av bevilgningen utbetales normalt ved inngåelse av kontrakt, resterende 50 prosent av bevilgningsbeløpet etter avsluttet arrangement.

Du må også levere en sluttrapport. Utbetaling forutsetter at innsendt sluttrapport og regnskapsrapport godkjennes. Sluttrapporten skal inkludere oversikt over foredrag med opplysninger om hvor de er tilgjengelig, informasjon om antall deltakere, en oppsummering av måloppnåelse og erfaringene med arrangementet, samt kopi av programmet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for sentrale deltakere Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

  • Tidligere program for tilsvarende arrangement
  • Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vennligst ikke legg ved dokumenter som ikke etterspørres. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene dere laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt i Forskningsrådet. Finansmarkedsfondets styre fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er medio november 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.