Gjennomført

Støtte til åpen publisering for regnskapsåret 2019

STIM-OA er besluttet videreført fram til 2022 (for regnskapsåret 2021). Årets utlysning følger kravene til tidligere utlysninger utenom kravet om publiseringsfond for forskningsorganisasjoner som er fjernet fra og med årets utlysning.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. okt 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2020

Svar på søknaden i løpet av november

31. des 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet ønsker at resultater fra offentlig finansiert forskning er åpent tilgjengelig. Gjennom STIM-OA-ordningen skal Forskningsrådet bidra til å lette overgangen til åpen publisering. STIM-OA støtter forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonenes kostnader til åpen publisering fra forrige regnskapsår. Virkemiddelet er tidsbegrenset, med varighet på åtte år (2015–2022).

Alle godkjente forskningsorganisasjoner innenfor alle fagfelt i Norge kan søke om støtte fra STIM-OA.

Om utlysningen

STIM-OA-ordningen dekker kostnader til publisering av artikler i tidsskrifter med såkalt fullverdig åpen tilgang ("Gull Open Access"). Ordningen dekker ikke kostnader til frikjøp av enkeltartikler i ellers abonnementsbaserte tidsskrift ("Hybrid Open Access").

STIM-OA erstatter all finansiering av artikkelavgifter over driftskostnader i enkeltprosjekter. Artikkelavgifter skal derfor ikke inngå som driftskostnad i ordinære prosjektsøknader.

Vi lyser ut STIM-OA-midler én gang i året. Vi dekker kun kostnader til artikkelavgifter ("Article Processing Charges", APC) fra forrige regnskapsår. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig må være en godkjent norsk forskningsorganisasjon (se over) og må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. "Administrativt ansvarlig" og "Prosjektleder" bør være én og samme person.

Hva kan du søke om støtte til?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner (se over) kan søke om støtte til å dekke artikkelavgifter (APC) fra 2019.

Artiklene skal være publisert i tidsskrifter som er

Støtten dekker ikke kostnader til "hybrid" Open Access-publisering, dvs. frikjøp av enkeltartikler i tidsskrift som ellers er abonnementsbaserte.

Beregning av støtte
Gjennom STIM-OA støtter vi forskningsorganisasjoners publiseringskostnader ved å dekke inntil 50 prosent av organisasjonens kostnader til åpen publisering for regnskapsåret 2019.

Forutsetning for støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Utbetaling av støtte

Utbetaling av støtte skjer etter kontraktsinngåelse ved fakturering til Forskningsrådet på godkjent støttebeløp.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Kommunikasjon og formidling

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Hver enkelt forskningsorganisasjon kan kun sende inn én søknad.
 • Kostnader du søker støtte til må føres med prosjektperiode 01.10.2020–31.12.2020.
 • Hele beløpet, dvs. samlede kostnader til artikkelavgifter (APC) fra 2019, skal føres under Andre driftskostnader i kostnadsplanen.
 • Artiklene dere har betalt artikkelavgift for i 2019 skal føres opp i en egen liste etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen. Artikkellisten skal være så komplett som mulig. Felter merket med stjerne må fylles ut. Artikler som ikke har komplett informasjon i obligatoriske felter vil bli strøket fra listen. Listen skal innen søknadsfristen:

Veiledning til utfylling av søknadsskjemaet

 • Prosjektansvarlig: Administrativt ansvarlig og Prosjektleder bør være samme person.
 • Finansieringsplan: De samlede APC-kostnadene fra 2019 skal fordeles på Egenfinansiering (50 prosent av hele beløpet) og Søkes Forskningsrådet (50 prosent av hele beløpet).

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vurderes av Forskningsrådets administrasjon. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen
 • søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen
 • budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • de etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal

Søknader som ikke oppfyller kravene vil bli avvist.

Hvis totalt søkt beløp overstiger de tilgjengelige midlene, vil det foretas en lik prosentvis avkortning hos samtlige søkere.

Dere kan forvente svar på søknaden i november 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 17:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.