Gjennomført

Formål

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Formålet med denne utlysningen er å støtte arrangementer som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til formål innenfor virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet (se Regelverkets § 7). I tillegg kan vi støtte formål innenfor bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. I tillegg må den vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må også redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

10. nov 2020

Bevilgningsmøte

01. des 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

30. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Arrangementet det søkes om støtte til kan ikke være påbegynt eller gjennomført på det tidspunktet styret behandler søknaden, da støtten fra Finansmarkedsfondet skal være utløsende.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. Du må redegjøre for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Det må framkomme tydelig at arrangementet er støttet av Finansmarkedsfondet i informasjonsmaterialet som utarbeides i forbindelse med arrangementet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte skal gå til planlegging og gjennomføring av arrangementer.

Godkjente kostnader i forbindelse med arrangementet er:

  • Personalkostnader knyttet til planlegging og gjennomføring
  • Kostnader til lokaler, materiell, reisekostnader for foredragsholdere og innkjøpte tjenester. Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke.
  • Hvis det kreves deltakeravgift skal denne også synliggjøres i budsjettet og i sluttregnskapet. Deltakeravgiften kan utgjøre deler av egenfinansieringen.

Det legges spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt.

Finansmarkedsfondets finansiering skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Det forutsettes at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater. Tildelt støtte i denne utlysningen utgjør dermed ikke statsstøtte.

Rapportering og utbetaling av støtte

50 prosent av bevilgningen utbetales normalt ved inngåelse av kontrakt, resterende 50 prosent av bevilgningsbeløpet etter avsluttet arrangement. Sluttrapport skal leveres. Utbetaling forutsetter at innsendt sluttrapport og regnskapsrapport godkjennes. Sluttrapport skal inkludere oversikt over foredrag med opplysninger om hvor de er tilgjengelig, informasjon om antall deltakere, en oppsummering av måloppnåelse og erfaringene med arrangementet, samt kopi av programmet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for sentrale deltakere Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

  • Tidligere program for tilsvarende arrangement

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt i Forskningsrådet. Finansmarkedsfondets styre fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er medio november 2020.