Kansellert

Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

25. mar 2020

Åpen for søknad

06. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større bevilgninger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder, og søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner.

Om utlysningen

Prosjektene finansieres gjennom Fellesløft IV, som innebærer et samarbeid om finansiering fra både Forskningsrådet (FRIPRO) og forskningsorganisasjonene.

Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Sammen skal disse forskerne frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid.

Utlysningen er åpen for alle fag- og forskningsområder. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Utlysningen er åpen for søknader fra norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak som står på listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Fellesløftet er et spleiselag der hver institusjon selv finansierer halvparten av beløpet det er søkt om fra Forskningsrådet. Ledelsen ved hver institusjon må innen 13. mai 2020 sende en oversikt til Forskningsrådet (post@forskningsradet.no) over hvilke søknader institusjonen har sendt inn til Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt (Fellesløft IV). Søknader som ikke er ført opp i oversiktene fra institusjonene, vil vi be om at blir trukket.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

 • Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad om Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt med søknadsfrist 6. mai 2020. I tillegg kan du være prosjektleder på én søknad til enten Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. Det er ikke begrensninger på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Krav til samarbeidspartner
Prosjektene skal være tverrfaglige og inkludere samarbeid mellom forskere fra forskjellige fag. Dersom samarbeidet er mellom forskere ved ulike institusjoner, skal institusjonene føres opp som samarbeidspartnere. Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiveren. For foretak er det spesielt viktig å være oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte gjennom Forskerprosjekt.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en leverandør av FoU-tjenester i prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for utenlandsopphold til doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte
Du kan søke Forskningsrådet om minimum 12 og maksimum 25 millioner kroner. Dette beløpet inkluderer både Forskningsrådets finansiering og forskningsinstitusjonens eget bidrag til Fellesløftet. Hele dette beløpet skal føres på "Forskningsrådet" i finansieringsplanen i søknadsskjemaet, og fordeles på de ulike budsjettpostene. Egenfinansiering utover institusjonens eget bidrag til Fellesløftet skal føres på "Egenfinansiering" i finansieringsplanen.

Forutsetning for støtte
Forskerne i prosjektet må representere to eller flere ulike faggrupper slik disse er definert på nivå 2 i Norsk inndeling i vitenskapsdisipliner, utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR). 

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Ofte stilte spørsmål

Hva kan inngå i den halvdelen av søknadsbeløpet som institusjonene selv skal dekke i fellesløftet?

 • FoU-midler fra næringslivet, organisasjoner eller andre eksterne kilder kan inngå, forutsatt at disse midlene ikke er ment å skulle brukes i et annet forskningsprosjekt.
 • Midler fra andre forskningsprosjekter finansiert av EU eller Forskningsrådet kan ikke inngå.
 • Arbeidsinnsats til ansatte i vitenskapelige stillinger i UH- eller instituttsektoren kan inngå, forutsatt at lønnsutgiftene for arbeidstiden som skal brukes i Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt, ikke dekkes med midler fra et annet forskningsprosjekt (jf. punktene over).
 • Bidrag fra samarbeidspartnere i form av "in kind"-bidrag (dvs. arbeidsinnsats eller andre tjenester) kan inngå.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

1 milliard til banebrytende forskning (FRIPRO)

Forskningsrådets målrettede satsing på banebrytende forskning (FRIPRO) skal bidra til å styrke vår nasjonale kunnskapsberedskap. Dette gjøres gjennom å satse på de beste, innenfor både grunnleggende forskning og anvendt forskning. Midlene skal gå til å fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront og dristig og nyskapende forskning.

Prioritering mellom søknader
Kun søknader med karakter 6 eller 7 på samlet vurdering fra panelet kan få finansiering.

Når vi utarbeider rangeringslister vektlegger vi kriteriet forskningskvalitet (excellence). Blant søknader som står tilnærmet likt, prioriteres søknader med kvinnelig prosjektleder.

Videre prosess, der forskningsinstitusjonene selv velger hvilke søknader de vil finansiere, er beskrevet under "Behandlingsprosedyre".

Kontaktpersoner

Banebrytende forskning

FRIPRO

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknader som ikke oppfyller følgende krav, vil bli avvist:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.08.2021
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Vedlegg

Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider.
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider. 
 • CV for de sentrale forskerne i det tverrfaglige samarbeidet, hver på maksimalt fire sider. CV-er som er for lange, blir ikke med i søknadsbehandlingen.

Valgfritt vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Av habilitetshensyn benytter vi ikke fageksperter som har arbeidsplass i Norge. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Se også tidslinjen nederst på siden for å få en oversikt over hva som skjer når i søknadsbehandlingen.

Panelbehandling
Panelbehandlingen er kjernen i søknadsbehandlingen. Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt behandles i samme felles sett med internasjonale ekspertpaneler som vi behandler Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet. 

Vi sorterer søknadene til paneler basert på forskningsinnholdet. Først bruker vi kunstig intelligens til å gjøre en grovsortering av de rundt 2500 søknadene vi forventer å motta totalt til fristen 6.mai 2020. Deretter gjør vi en manuell finsortering ned til mindre grupper av søknader, før vi oppretter paneler. I 2019 opprettet vi 96 paneler som i gjennomsnitt behandlet 27 søknader hver. Søknaden din blir vurdert av eksperter én gang, i ett panel. 

For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet innehar tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Hvis de ikke har det, innhenter vi eksterne ekspertvurderinger, til støtte for panelets omforente vurdering. 

Før panelmøtet setter hver fagekspert karakterer på hvert av de tre vurderingskriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter, Gjennomføring og på samlet vurdering for hver søknad. Når panelet møtes, diskuterer de alle søknadene og blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene. Panelet vurderer bruk av tverrfaglig tilnærming i prosjektet. Samlet vurdering settes basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering der kriteriene teller omtrent likt, og i lys av det overordnede formålet med Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt. De lager en omforent skriftlig begrunnelse for vurderingen.  

Søknader med samlet karakter 5 eller lavere er ikke aktuelle for finansiering. Søknader med karakter 4 eller lavere på samlet vurdering får en forenklet tilbakemelding. Søker vil da få en tilbakemelding som består av karakterer på alle kriteriene og samlet vurdering, samt en skriftlig begrunnelse under samlet vurdering.

Innstilling og prioritering mellom søknader 
Under overskriften "Prioritering mellom søknader" framgår hva som vektlegges når vi skal prioritere mellom tverrfaglige søknader med høy faglig kvalitet. Under overskriften "Vurderingskriterier" framgår hva som vektlegges ved fastsettelse av delkarakterer og samlet karakter. Kun søknader med samlet vurdering 6 eller 7 er aktuelle for finansiering. Disse søknadene legges frem til formell godkjenning av porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt. 

Beslutning om bevilgning
For universitetssektoren: Forskningsrådet sender rangeringslister og panelvurderinger for de rangerte søknadene til de respektive universitetene. Hvert universitet utarbeider en liste over hvilke søknader de mener bør innvilges. Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på universitetenes lister.

For andre forskningsorganisasjoner: På bakgrunn av rangeringslistene vil Forskningsrådet tilby de aktuelle organisasjonene å samfinansiere de høyest rangerte søknadene.  

Porteføljestyrene fatter endelig bevilgningsvedtak basert på organisasjonenes beslutninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 06:49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.