Gjennomført

Sentre for fremragende forskning – SFF V – Trinn 1

Viktige datoer

25. mai 2020

SFF-utlysningen: Webinar for søkere

07. okt 2020

Åpen for søknad

14. okt 2020

SFF-utlysningen: Webinar for søkere

18. nov 2020

Søknadsfrist

11. jun 2021

Beslutning om hvilke søknader som inviteres til å søke i trinn 2 av utlysningen blir offentliggjort.

20. okt 2021

Søknadsfristen for trinn 2

30. jun 2022

De nye SFF-ene offentliggjøres etter sommeren 2022.

01. sep 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov 2032

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Utlysningen er åpen for søknader i alle fag og forskningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen er trinn 1 i en to-trinns søknadsbehandling hvor vi skal velge ut den femte generasjonen av SFF-er, SFF-V. Trinn 1 er åpen for alle søkere. Trinn 2 vil være en lukket utlysning der kun de søkerne som blir valgt ut i trinn 1, kan søke.

Sentrene som til slutt blir foreslått finansiert etter trinn 2, vil bli invitert til kontraktsmøte i Forskningsrådet. Søkerne skal allerede i planleggingsfasen sette seg inn i Forskningsrådets kontrakt der "Krav og retningslinjer for SFF" er et SFF-spesifikt vedlegg. Vedlagt ligger en foreløpig versjon.

Dersom senteret får innvilget finansiering, skal kontrakten signeres av senterets vertsinstitusjon og av Forskningsrådet. Brudd på kontraktsvilkårene i senterets levetid, vil få konsekvenser for finansieringen.

Utlysningsteksten finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. I søknadsbehandlingen benyttes kun de engelske vurderingskriteriene, og det er de engelske vurderingskriteriene som er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke som prosjektansvarlig. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

I SFF-sammenheng kalles prosjektansvarlig også for "vertsinstitusjon".

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Vertsinstitusjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet.

Øverste leder ved vertsinstitusjonen (rektor ved universiteter/høyskoler, øverste direktør for andre forskningsorganisasjoner) skal ha godkjent at søknaden sendes inn. Senest innen søknadsfristen skal vertsinstitusjonen sende en liste med de godkjente søknadene til Forskningsrådet. Søknader som ikke står på listen vil bli avvist. Listen skal sendes til: sff@forskningsradet.no

Vi forventer at de vertsinstitusjonene som sender inn flere enn fire søknader, har minst 40 prosent kvinnelige senterledere i søknadsbunken. For at vi skal kunne følge opp dette, skal vertsinstitusjonene som planlegger å sende inn flere enn fire søknader, i tillegg sende inn en liste med de planlagte søknadene og senterlederne i god tid før søknadsfristen, og senest 1. oktober 2020. Dersom det er en kvinnelig senterleder ved senterets start, eller det er planlagt å bytte til en navngitt kvinnelig senterleder når minst halvparten av perioden gjenstår, regnes dette som en kvinnelig senterleder.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleder i søknaden er det samme som senterleder.
 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • Du må være ansatt ved prosjektansvarlig forskningsinstitusjon (vertsinstitusjonen).
 • Du kan være senterleder for kun én søknad.
 • Dersom du er senterleder på en SFF som fremdeles får finansiering av Forskningsrådet i 2024 (SFF-IV), kan du ikke søke.
 • Du kan delta i andre søknader, men ikke som senterleder.
 • Et senter kan kun ha én senterleder om gangen. Et senter kan likevel ha to senterledere som skifter på rollen som senterleder. Dette kan gjøres enten ved å skifte en gang underveis i senterperioden, eller ved å skifte fram og tilbake flere ganger mellom senterlederne.
 • Dersom senterleder ikke er ansatt ved vertsinstitusjonen ved søknadsfristen, skal det sendes inn signert bekreftelse fra senterlederen (se malen “SFF-V Confirmation Centre director” på slutten av utlysningsteksten) på at hun/han vil arbeide i en minst 80 prosent stilling for vertsinstitusjonen og senteret og oppholde seg ved vertsinstitusjonen hoveddelen av tiden hvert år.

Krav til samarbeidspartnere
Det er ikke et krav at sentre skal ha samarbeidspartnere.

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner og tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte.

Senteret skal videreutvikle et ledende forskningsmiljø i Norge, derfor skal finansiell støtte til utenlandske forskningsorganisasjoner være begrenset. Dersom dere planlegger støtte til utlandet, må prosjektbeskrivelsen begrunne hvordan det norske forskningsmiljøet videreutvikles som en følge av støtten som går til utlandet.

Dersom senteret blir valgt ut til å bli finansiert, er det et krav at signert samarbeidsavtale mellom vertsinstitusjonen og hver samarbeidspartner på institusjonsnivå, skal foreligge før SFF-kontrakten mellom Forskningsrådet og vertsinstitusjonen kan inngås.

Som hovedregel skal et senter bestå av samlokaliserte forskergrupper ved vertsinstitusjonen. Eventuelle forskningsledere ansatt hos samarbeidspartner, skal jevnlig oppholde seg ved vertsinstitusjonen.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i en SFF og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid, tilfaller oppdragsgiver.

For foretak er det spesielt viktig å være oppmerksom på at vi ikke tildeler statsstøtte gjennom SFF-ordningen. Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Krav til forskningsledere
Du skal sende inn CV for minimum to og maksimalt seks forskningsledere. Hvis senteret har to senterledere, kan det sendes inn maksimalt fem CVer for forskningsledere, til sammen maksimalt syv CVer.

Disse kravene gjelder de forskningslederne som det sendes inn CV for:

 • Forskningsledere må være ansatt ved prosjektansvarlig forskningsorganisasjon (vertsinstitusjonen) eller hos en samarbeidspartner.
 • Dersom en forskningsleder ikke er ansatt i Norge ved søknadstidspunktet, skal det sendes inn signert bekreftelse fra forskningslederen (se malen “SFF-V Confirmation group leader” på slutten av utlysningsteksten) på at hun/han vil arbeide i en minst 20 prosent stilling for senteret i senterperioden og oppholde seg ved vertsinstitusjonen i minimum fire uker totalt hvert år.

En forskningsleder kan delta i flere søknader.

Hva kan du søke om støtte til?

Støttegrense for Forskningsrådets finansiering av det enkelte senter er
80–180 millioner kroner over 10 år.

En SFF vil normalt ha flere typer finansieringskilder: SFF-bidraget fra Forskningsrådet, egenfinansiering fra vertsinstitusjon, egenfinansiering og finansiering fra eventuelle samarbeidspartnere, finansiering fra konkurranseutsatte prosjekter og annen privat/internasjonal finansiering.

Forskningsrådet skiller mellom senterets

 • grunnfinansiering som legges inn i søknadsskjemaet
 • tilleggsfinansiering som legges inn et obligatorisk vedlegg til søknadsskjemaet (se mal)

Grunnfinansiering
Grunnfinansieringen består som oftest av Forskningsrådets SFF-finansiering og egenfinansieringen fra vertsinstitusjonen, egenfinansiering fra eventuelle samarbeidspartnere og annen sikker finansiering. 

Vi stiller ikke krav om egenfinansiering. En SFF har likevel vitenskapelige mål og kompleksitet som normalt krever et vesentlig høyere nivå på finansieringen enn Forskningsrådets bidrag. Vi anbefaler derfor at prosjektansvarlig forskningsorganisasjon/vertsinstitusjon og eventuelle samarbeidspartnere selv bidrar til grunnfinansieringen. Også sikre bidrag fra andre parter, som stiftelser, private og offentlige organisasjoner, kan inngå i grunnfinansieringen.

Grunnfinansieringen skal finansiere aktiviteter som støtter opp under senterets mål. Dette kan være personal- og indirekte kostnader (herunder kostnader knyttet til gjesteforskere), kostnader til bruk av forskningsinfrastruktur, reise- og møtekostnader og andre driftsutgifter.

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

NB! Det vil ikke være plass til alle ti årene i budsjett-tabellene i søknadsskjemaet. Kun de første 60 månedene, 2022–2027, skal derfor legges inn.

Grunnfinansieringen for hele tiårsperioden skal legges inn i vedlegget “SFF-V 19-year budget.xlsx” sammen med tilleggsfinansieringen. Det er et krav at maksimalt 60 prosent av Forskningsrådets SFF-bidrag for tiårsperioden skal budsjetteres i perioden før midtveisevalueringen, de første 72 månedene.

Tilleggsfinansiering
Tilleggsfinansieringen består av alle andre forventede inntekter, inkludert inntekter fra nye, konkurranseutsatte prosjekter.

Vi forventer at vertsinstitusjonen og eventuelle samarbeidspartnere innhenter og inkluderer nye konkurranseutsatte prosjekter som støtter opp under senterets forskningsmål. Eksisterende prosjekter med finansiering inn i senterperioden kan også inngå i tilleggsfinansieringen. Optimalt omfang av tilleggsfinansiering vil variere fra senter til senter, og søker skal legge inn et realistisk økonomisk nivå for tilleggsfinansieringen i vedlegget til søknadsskjemaet. Senteret vil bli fulgt opp på hvor godt det oppnår det planlagte nivået for tilleggsfinansiering i årlige framdriftsrapporter, i midtveisevalueringen og i senterets sluttrapport.

Forutsetning for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet definert av ESAs retningslinjer. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Hvert senter er planlagt finansiert i 10 år, men midtveisevalueringen kan konkludere med at finansieringen skal avsluttes tidligere.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Legg merke til at vi får nye generelle vilkår fra og med 1.1.2021 (samme lenke), og det vil være disse som gjelder for nye SFF-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som blir generert i prosjektet. Dette skal du bare opplyse om etter trinn 2 i utlysningen, hvis prosjektet blir foreslått finansiert. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon opplyser om dette i revidert søknad etter trinn 2.Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker, stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden kan opprettes fra seks uker før søknadsfristen og skal sendes inn via Mitt Nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen har gått ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknader som ikke oppfyller følgende krav, vil bli avvist:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.

Vedlegg
Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen. Lenker i vedleggene vil ikke bli brukt i søknadsbehandlingen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, 1 forside + maksimalt 5 sider prosjektbeskrivelse (eventuelt inkludert referanser) + 1 side kun til referanser. Last opp ett vedlegg på maksimalt 7 sider. 
 • CV (maksimalt 2 sider) + 10-year track record (maksimalt 2 sider) for prosjektleder(e)/senterleder(e). Last opp vedlegg på maksimalt 4 sider.
 • CV (maksimalt 2 sider) + 10 year track record (maksimalt 2 sider) eller CV (maksimalt 2 sider) + early achievements track record (maksimalt 2 sider) for minimum 2 forskningsledere og maksimalt 6 forskningsledere. Hvis det er to senterledere, kan det lastes opp CV for maksimalt 5 forskningsledere. Last opp ett vedlegg på maksimalt 4 sider per forskningsleder.
 • Finansieringsplan som viser senterets totale finansiering, både grunnfinansiering og tilleggsfinansiering for 10 år (se mal "10-year budget" i Excel). Last opp vedlegget under "Attachements/Other items".
 • Dersom senterleder ikke er ansatt ved vertsinstitusjonen ved søknadsfristen, skal det sendes inn signert bekreftelse fra senterlederen. Malen "Confirmation centre director" skal brukes. Last opp vedlegget under "Attachements/Other items".
 • Dersom en forskningsleder (som det sendes CV for) ikke er ansatt i Norge ved søknadsfristen, skal det sendes inn signert bekreftelse fra forskningslederen. Malen "Confirmation Principal Investigator" skal brukes. Last opp vedlegget under "Attachements/Other items".
 • Dersom søknaden har en utenlandsk samarbeidspartner skal det sendes inn: Signert intensjonsavtale fra rektor/leder på at den utenlandske forskningsinstitusjonen vil signere en samarbeidsavtale med vertsinstitusjonen dersom senteret får finansiering. Last opp vedlegg under "Attachements/Confirmation from partners". Det skal ikke lastes opp noen vedlegg under "Partner information".

Valgfritt vedlegg

 • Forslag til opptil tre habile, utenlandske fageksperter (navn, tittel, arbeidssted) som kan brukes i trinn 2 dersom søknaden går videre. Ved tverrfaglige søknader oppfordres det til å foreslå tverrfaglige eksperter, evt. eksperter på alle søknadens fagområder. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan velge å benytte en av fagekspertene ved behov.

CV-er + track-records som til sammen er på mer enn 4 sider, blir ikke med i søknadsbehandlingen.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene er oversatt fra engelsk til norsk. Det er den engelskspråklige versjonen som vil bli brukt i søknadsbehandlingen og alle søkere må forholde seg kun til de engelske vurderingskriteriene (se den engelske versjonen av utlysningen, du finner den øverst til høyre).

Søknaden vil bli vurdert etter disse vurderingskriteriene:

Forskningskvalitet | SFF

Nyskapende
I hvilken grad
• den foreslåtte forskningen tar for seg viktige forskningsutfordringer som vil ha stor innvirkning på internasjonale forskningstemaer og/eller forskningsmetoder.
• målene er ambisiøse og flytter forskningsfronten (f.eks. nye begreper og tilnærminger, utvikling av ny metodikk eller utvikling mellom eller på tvers av disipliner).
• den foreslåtte forskningen har potensial til å gi banebrytende resultater.

Soliditet
I hvilken grad
• den skisserte vitenskapelige tilnærmingen er mulig.
• de foreslåtte forskningsmetodikkene er hensiktsmessige for å nå senterets vitenskapelige mål.
• kombinasjonen av vitenskapelige elementer fremsatt i forslaget er nødvendig for å dekke omfanget og kompleksiteten i forskningsspørsmålene.
• det er tatt hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjon i forskningsinnholdet (kun trinn 2).

Virkninger og effekter | SFF

I hvilken grad
• senteret vil bidra til utviklingen av et internasjonalt ledende forskningsmiljø i Norge.
• senteret vil skape et miljø som vil tiltrekke seg og utvikle forskningstalenter utover det som kan oppnås i de enkelte forskningsgruppene (kun trinn 2).

Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper (kun trinn 2).

Gjennomføring | SFF

Senterdirektør og forskningsledere:
Senterdirektør
I hvilken grad
• senterdirektøren har vist evne til å gjennomføre banebrytende forskning.
• senterdirektøren har den nødvendige vitenskapelige kompetansen og kapasiteten til å lede senteret på en god måte.
• senterdirektøren har vist god ledelse i opplæring og utvikling av unge forskere.

Forskningsledere
I hvilken grad
• forskningslederne har vist evnen til å gjennomføre banebrytende forskning.
• forskningslederne har den nødvendige vitenskapelige kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre prosjektet.

Har minst én av forskningslederne, i tillegg til senterdirektøren, en omfattende merittliste?

Senterets organisering:
I hvilken grad
• det foreslåtte forskningsprosjektet overgår hva de enkelte forskningslederne kunne oppnådd hver for seg.
• gruppen viser i søknaden at den samler elementene – som ferdigheter, kunnskap, erfaring, kompetanse, disipliner, metoder, tilnærminger – som er nødvendige for å kunne svare på de foreslåtte forskningsspørsmålene (kun trinn 2).
• ledelsesstrukturer og organisering er hensiktsmessig (kun trinn 2).
• den fysiske organiseringen av senteret er optimal for det vitenskapelige samarbeidet og et fruktbart studentmiljø (kun trinn 2).

Hvis senterets ledergruppe (senterdirektøren og forskningslederne) karakteriseres av ubalanse mellom kjønnene, er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig (kun trinn 2)?

Samlet vurdering fra den vitenskapelige komiteen | SFF

Den vitenskapelige komiteens samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation). (Kun trinn 1).

Den vitenskapelige komiteen skal rangere en søknad med kvinnelig senterleder høyest når søknader ellers vurderes som like gode etter vurderingskriteriene (moderat kjønnskvotering).

Behandlingsprosedyre

Søknadsbehandlingsprosess for SFF-V, trinn 1

Vitenskapelig komite for trinn 1

Søknadene som sendes inn til trinn 1 vil vurderes av en vitenskapelig komite som består av tre underkomiteer. Den samlede vitenskapelige komiteen innstiller søkerne som inviteres til trinn 2. 

Komitémedlemmene vil ikke ha spisskompetanse på hver enkelt søknads tema, men skal ha bred forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå, samt erfaring fra ledelse av større forskningsaktiviteter.  Ingen av medlemmene skal ha fast stilling i Norge. Hver av underkomiteene vil ha omtrent 11 medlemmer, til sammen har den vitenskapelige komiteen omtrent 33 medlemmer.

Navnene på medlemmene gjøres kjent på SFF-ordningens nettside så snart alle er oppnevnt og før søknadsfristen.

Tre underkomiteer

Den vitenskapelige komiteen i trinn 1 består av tre underkomiteer:

 • Humaniora og samfunnsvitenskap
 • Livsvitenskap
 • Naturvitenskap og teknologi

Møtet i de tre underkomiteene skal avholdes samtidig og virtuelt. Diskusjonen av innholdet i hver enkelt søknad vil hovedsakelig finne sted i en eller to underkomiteer. Komitemedlemmene skal før møtet lese søknadene. For hver søknad utnevnes en saksordfører, samt ytterligere minst tre underkomitemedlemmer som på forhånd leverer en skriftlig vurdering på hvert av vurderingskriteriene. På møtet diskuteres hver søknad, og en felles, kort vurdering fra underkomiteen utarbeides.

Underkomiteene setter karakter på hvert vurderingskriterium og en skjønnsmessig samlekarakter. Komiteen skal rangere en søknad med kvinnelig senterleder høyest når søknader ellers vurderes som like gode etter vurderingskriteriene (moderat kjønnskvotering).

Hver underkomité utarbeider en liste med søknader de mener bør gå videre til trinn 2.

Behandling av tverrfaglige søknader i trinn 1

Senterleder skal (på første side i prosjektbeskrivelsen) velge hvilken av de tre underkomiteene hun/han ønsker at søknaden skal diskuteres i. Hver underkomite har en bred sammensetning og dekker derfor også en del tverrfaglige søknader. Andre tverrfaglige søknader går på tvers av underkomiteene og senterleder kan i disse tilfellene velge to underkomiteer, én av dem som den primære komiteen. Hver underkomité vil i dette tilfellet legge vekt på forskningen som faller inn under underkomiteens fagkompetanse. Dersom søknaden vurderes som meget god i én av underkomiteene, settes det opp et tverrfaglig panel med 4-6 underkomitemedlemmer som har hatt ansvar for hver sin skriftlige vurdering av søknaden. Det tverrfaglige panelets vurdering går tilbake til den primære underkomiteen som tar vurderingen i betraktning når de utarbeider listen over søknader de mener bør gå videre til trinn 2.

Møter i den vitenskapelige komiteen for trinn 1

Etter at alle søknadene er diskutert i underkomiteer og tverrfaglige paneler og underkomiteene har utarbeidet sine forslag til lister, møtes underkomiteene i et felles samlet komitemøte. Den samlede komiteen foreslår den endelige listen over søkere som skal inviteres til trinn 2. Komiteen kan velge å ta med flere søknader fra en underkomite enn en annen, basert på antall søknader til underkomiteene og diskusjoner om kvalitet. Det er også den samlede vitenskapelige komiteens ansvar at meget gode tverrfaglige søknader som er behandlet av to underkomiteer får nødvendig oppmerksomhet i fellesdiskusjonen mellom underkomiteene.

Omtrent tre ganger så mange søknader som kan innvilges, kan inviteres til å sende søknad til trinn 2. Den felles vitenskapelige komiteen vil innstille en liste med søkere de mener skal inviteres til trinn 2.

Vedtak i trinn 1

Forskningsrådets styre vurderer om søknadsbehandlingsprosessen i trinn 1 skal godkjennes. Hvis prosessen godkjennes, vil styret fatte vedtak om at søkerne på listen fra den vitenskapelige komiteen inviteres til trinn 2. Habiliteten til styret må sjekkes på forhånd og det forventes at flere medlemmer vil være inhabile. Det vil derfor være aktuelt med settemedlemmer i Styret.

Tilbakemelding til søker etter trinn 1

Den felles, korte vurderingen som ble utarbeidet for hver søknad i underkomiteene, blir sendt som tilbakemelding til søkeren sammen med karakter på hvert kriterium og en samlekarakter. Søkere som ikke blir invitert til trinn 2 får ikke ytterligere faglige begrunnelser for avslaget.

Søknadsbehandlingsprosess for SFF-V, trinn 2

Først vurderer fageksperter i et fagpanel hver søknad i trinn 2

Tre individuelle fageksperter med spisskompetanse vurderer hver søknad, men antallet kan økes dersom Forskningsrådets administrasjon mener det er behov for det. Ingen av fagekspertene skal ha fast stilling i Norge. Søker kan komme med forslag til fageksperter, og Forskningsrådet kan velge å benytte inntil en av dem.

Hver av de tre fagekspertene skriver først sin individuelle vurdering av søknaden. Deretter danner de et panel som kommuniserer elektronisk og skriver en samlet panelvurdering av søknaden og gir delkarakterer på de tre vurderingskriteriene "Excellence", "Impact" og "Implementation". Dersom ett eller flere panelmedlemmer ønsker å fremme dissens på ett eller flere av kriteriene, skal dissensen komme klart frem i panelvurderingen. Ved dissens skal søknaden ikke få en karakter som er et snitt av karakterene, men spennet av karakterer skal synliggjøres i teksten.

Søker vil bli tilsendt panelets foreløpige vurdering og karakterer. Søker har anledning til å oppklare eventuelle faglige misforståelser i panelvurderingen. Disse kommentarene går så tilbake til panelet som kan velge å ta hensyn til kommentarene når de foretar sin endelige vurdering.

Merk at panelets vurdering og karakter er gitt av et panel som bare har lest én søknad. Panelet har derfor ikke kunnet sammenligne søknaden med nivået på de andre søknadene.

Fagekspertenes navn gjøres kjent for søker etter at søknadsbehandlingen i trinn 2 er avsluttet. 

Vitenskapelig komite for trinn 2

Den vitenskapelige komiteen for trinn 2 vil ha ni medlemmer med bred forskningserfaring på høyt internasjonalt nivå, samt erfaring fra ledelse av større forskningsaktiviteter. Ingen av medlemmene skal ha fast stilling i Norge. Ingen av medlemmene har vært involvert i den vitenskapelige komiteen i trinn 1 eller panelene. Det vil være tre komitemedlemmer fra humaniora og samfunnsvitenskap, tre fra livsvitenskap og tre fra naturvitenskap og teknologi.

Navnene på medlemmene gjøres kjent på SFF-ordningens nettside så snart alle er oppnevnt.

Møte i den vitenskapelige komiteen for trinn 2

Søknadene til trinn 2 vurderes opp mot hverandre av den vitenskapelige komiteen for trinn 2. Fagpanelenes vurdering og karakterer er gitt av eksperter som har lest én søknad og de har derfor ikke kunnet sammenligne nivået i søknaden med nivået i de andre søknadene. Det er derfor mulig for komiteen å rangere søknader med høye karakterer fra fagpanelet lavere enn søknader som har fått lavere karakterer.

Komiteen vil lese søknadene, lese vurderingene fra fagpanelene og søkers kommentarer. Deres oppgave er å sammenlikne søknadene og rangere dem. Komiteen vil gjennomføre en intervjurunde med alle senterlederne i trinn 2. Intervjuene vil vare i 20 minutter per søknad, og ha som formål å avklare spørsmål komiteen har til søknaden. I tillegg vil intervjuet fokusere på senterleders egnethet i ledelse av det foreslåtte senteret. Komiteen skal ikke ta hensyn til fagområder når de rangerer søknadene. Likevel vil komiteens sammensetning sannsynligvis resultere i en ganske jevn fordeling av høyt rangerte søknader mellom humaniora/samfunnsvitenskap, livsvitenskap og naturvitenskap/teknologi.

Komiteen skal rangere en søknad med kvinnelig senterleder høyest når søknader ellers vurderes som like gode etter vurderingskriteriene (moderat kjønnskvotering).

Komiteen vil utarbeide en rangert liste over søknadene de mener skal finansieres.

Vedtak i trinn 2

Forskningsrådets styre vurderer om søknadsbehandlingsprosessen i trinn 2 skal godkjennes. Hvis prosessen godkjennes, vil styret fatte vedtak om bevilgning av søknadene i henhold til den rangerte listen fra den vitenskapelige komiteen for trinn 2. Styret fatter vedtak om hvor mange sentre som skal finansieres. Habiliteten til styremedlemmene vil sjekkes på forhånd, det vil være aktuelt med settemedlemmer.

Tilbakemelding til søker etter trinn 2

Samlet tilbakemelding til søkere i trinn 2 består av den endelige vurderingen fra fagpanelet og en kort tilbakemelding fra den vitenskapelige komiteen for trinn 2.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 00:49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.