Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Viktige datoer

29. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Denne utlysningen er en fellesutlysning hvor flere av Forskningsrådets programmer deltar. Samlet lyses det ut anslagsvis 1,3 milliarder kroner til både grunnleggende og anvendt forskning. Temaene omtales separat i utlysningen. Du velger selv det temaet du ønsker å søke på i søknadsskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at der søker åpenbart har valgt feil vil Forskningsrådet kunne flytte søknader på tvers av temaområdene, men da i samråd med søker.

I teksten for det enkelte temaet vil vi opplyse om hvorvidt det tildeles statsstøtte eller ikke.

Før du søker må du gjøre deg kjent med veiledningen som vil besvare flere spørsmål relatert til søknadstypen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker, kan du også søke.

Prosjektleder kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Krav til samarbeidspartnere

 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, norsk næringsliv og/eller andre private organisasjoner.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner.
 • Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektene skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Temaet spesifiserer et minimumskrav for hvor stor andel av prosjektbudsjettet samarbeidspartnernes kostnader samlet skal utgjøre.
 • Utenlandske foretak kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men disse kostnadene skal ikke føres inn i budsjettabellene, og teller ikke inn i minimumskravet.
 • I teksten til det enkelte tema spesifiserer vi hvorvidt samarbeidspartnerne kan få dekket sine kostnader i prosjektet gjennom Forskningsrådets bevilgning, eller om de må finansiere egne kostnader.

En og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfang av støtte

 • Minstebeløpet du kan søke om er 4 mill. kroner.
 • Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Innenfor temaer der det tillates statsstøtte til foretak, vil statsstøtteregelverket sette begrensninger.
 • Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig.
 • Eventuelle kostnader hos samarbeidende utenlandske foretak skal ikke tas med i budsjettabellene. Du får ikke støtte til å dekke kostnader hos utenlandske foretak. Kostnadene må imidlertid tallfestes og beskrives godt i søknaden.
 • Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det allerede foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan midler til forskningsopphold i utlandet inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder også søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet dersom disse planene legges senere i prosjektperioden.

Forutsetninger for støtte

Forskningsrådets finansiering skal kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass.

Eventuell støtte til foretak utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Dersom et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til disse foretakene avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres. Dersom søknaden innvilges vil det bli avkrevd ytterligere informasjon om både prosjektet og samarbeidspartnerne for å sikre at prosjektet opererer i tråd med regelverket.

Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket: 

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

Dersom prosjektet blir tildelt midler skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

"Where collaboration projects are carried out jointly by undertakings and research organisations or research infrastructures, the Authority considers that no indirect State aid is awarded to the participating undertakings through those entities due to favorable conditions of the collaboration if one of the following conditions is fulfilled:

b) the results of the collaboration which do not give rise to IPR may be widely disseminated and any IPR resulting from the activities of research organisations or research infrastructures are fully allocated to those entities; or
c) any IPR resulting from the project, as well as related access rights are allocated to the different collaboration partners in a manner which adequately reflects their work packages, contributions and respective interests; or
d) the research organisations or research infrastructures receive compensation equivalent to the market price for the IPR which result from their activities and are assigned to the participating undertakings, or to which participating undertakings are allocated access rights. The absolute amount of the value of any contribution, both financial and non-financial, of the participating undertakings to the costs of the research organisations or research infrastructures' activities that resulted in the IPR concerned, may be deducted from that compensation."

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom søknaden innvilges er det krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene i denne utlysningen er gruppert i nedenstående temaområder. Temaene inneholder krav og føringer som vektlegges spesielt.

Antimikrobiell resistens

Arealer under press

Demokrati, styring og fornyelse

Planforskning, Innovasjon i kommunesektoren, Kommune- og regionreformene, Samfunnssikkerhet og digitalisering

Demokrati, makt og styringFornyelse og innovasjon i offentlig sektorSamfunnssikkerhet

Energi, transport og lavutslipp

Energipolitikk, økonomi og bærekraft

Energipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Helse, velferd og næringssamarbeid i Barentsregionen

Utenriks og internasjonale relasjoner

Hav

Havbruksforskning, Maritim forskning, Marin forskning

HavbrukMaritimFiskeriMat - Blå sektor

Helse

Oral helse, multimorbiditet og pasientsikkerhet, Folkehelse, behandling og tjenester i kommunene, Kvinners helse og kjønnsperspektiver

Klima- og polarforskning

Kulturmiljøer

Kulturminner og kulturmiljøerTerrestrisk arealbruk og arealendringPolar

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Matsystemer, Farlig avfall, Kulturmiljøer, Jordbruk og matindustri, Sirkulære verdikjeder for plast

BioøkonomiNæringsmiddel og foredlingGlobal matsikkerhetSirkulær økonomiTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterKulturminner og kulturmiljøerTerrestrisk arealbruk og arealendringLandbrukSkogPolarMat

Muliggjørende teknologier

Bioteknologi, Samfunnssikkerhet og digitalisering

BioteknologiIKT forskningsområde

Utdanning og kompetanse

Grunnskolelærerutdanningene, Effekter av tiltak

Undervisning og læringProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelse

Velferd, kultur og samfunn

Velferd- og arbeidsforskning

Migrasjon, innvandring og integreringVelferdArbeid

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.06.2021. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig samt beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Dette gjelder ikke dersom prosjektansvarlig selv er gradsgivende universitet/institusjon.Lastes opp under Attachments/Other items.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil bli avvist.

Godkjente søknader fordeles i paneler sammensatt av habile fageksperter på aktuelle tema og fagområder. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader innhentes det i tillegg eksterne ekspertvurderinger, til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Det gis en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertpanelet på 4 eller lavere vil ikke være aktuelle for finansiering, og vil ikke bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende:

 • Søknadenes hoved- og delkarakterer
 • Prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt
 • Fordeling innenfor temaet, det vil si hvordan innkomne søknader og pågående prosjekter fordeler seg på temaets prioriterte områder
 • Sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene i hvert av temaets øvrige utlysninger i 2020
 • Eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen

Porteføljestyrenes møter vil bli avholdt i midten av desember. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av disse møtene.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/2019/R&D&I.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 19:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.