Gjennomført

Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer

For å kunne søke her, må du ha søkt og fått innvilget støtte gjennom utlysingen "Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning" først, og du må ha gjennomført en prosjektetableringsprosess.

OPPDATERT 18.09.2020: Det er nå ikke lenger mulig å søke om midler til prosjektetablering.

Viktige datoer

20. aug 2020

Siste frist for å søke prosjektetablering

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

01. mar 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi ønsker å støtte prosjekter som skal bidra til økt forsknings- og utviklingsaktivitet (FoU) innenfor utvalgte tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen til Forskningsrådet reiseliv, kulturnæringer, finans, og varehandel.

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som næringslivet trenger. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter med behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Om utlysningen

Driverne for innovasjon er i de fire aktuelle bransjene reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel ikke nødvendigvis de samme, men alle påvirkes av reguleringer, bærekraft, sirkulær økonomi og digitalisering.

Alle disse faktorene er dermed drivere for innovasjon og omstilling hos tjenesteytende næringer i disse bransjene.

Utlysningen har som mål å

 • bidra til økt forskningsbasert innovasjon i tjenestenæringene
 • bidra til utvikling av generiske modeller, prosesser og metodikk til nytte for videre innovasjonsarbeid i bedrifter i de aktuelle tjenestenæringene

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvilken tematikk ser vi etter i prosjektene?
I vår dialog med aktører i tjenestenæringene, har vi registrert et behov for forskning knyttet til utvikling av generisk metodikk, prosesser og modeller. Kunnskapen fra forskningen skal bidra til fremtidig innovasjonsarbeid for å utvikle nye tjenestetilbud i bedriftene. 

Tematikk for prosjektene kan være bærekraftig utvikling, bærekraftige/sirkulære forretningsmodeller, teknologi/digitalisering (AI/ML/AR), forbrukeradferd/kundeinnsikt, organisasjon og ledelse, personvern og GDPR eller liknende.

Hvilke typer prosjekter ønsker vi?
Vi ønsker prosjekter med faktisk samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og bedrifter. Prosjektene skal ta utgangspunkt i dokumenterte kunnskapsbehov i næringslivet. Prosjektene skal bygge kunnskap som vil være til nytte for flere, og som bidrar til bærekraftig utvikling og verdiskaping i disse bransjene.

Kontaktpersoner

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke i samarbeid med bedrifter. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

For å kunne søke her, må du ha søkt og fått innvilget støtte gjennom utlysingen "Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning" først, og du må ha gjennomført en prosjektetableringsprosess. OPPDATERT 18.09.2020: Det er nå ikke lenger mulig å søke om midler til prosjektetablering.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder
Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Prosjektleder kan ikke være både prosjektleder og administrativt ansvarlig for prosjektet.

Krav til samarbeidspartner
Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i norsk næringsliv.

 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. 
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Prosjektet skal ha to eller flere samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner.
 • Søknaden skal beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kommer større brukergrupper til nytte. Prosjektet skal ikke være oppdragsforskning for enkeltbedrifter.
 • Prosjektene skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe med representasjon fra samarbeidspartnerne.
 • Samarbeidspartnernes kostnader skal samlet utgjøre minimum 10 prosent av prosjektbudsjettet. Utenlandske foretak og offentlige partnere kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet, men disse kostnadene skal ikke føres inn i budsjettabellene, og teller ikke inn i minimumskravet.
 • Samarbeidspartnerne som ikke er forskningsorganisasjoner må finansiere egne kostnader.

En og samme aktør kan ikke inneha to roller i prosjektet. Det betyr at en underleverandør til prosjektet ikke samtidig kan være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i næringslivets behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte inntil 90 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 15 mill. kroner.

Omfang av støtte

 • Du kan søke om 5–15 mill. kroner.
 • Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.
 • Kostnader hos samarbeidspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig.
 • Samlet medvirkning fra samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner, skal utgjøre minimum 10 prosent av totalkostnadene i prosjektet.
 • Vær oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte til foretak gjennom denne utlysningen.
 • Samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner må finansiere sine egne kostnader i prosjektet.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom den økonomiske og ikke-økonomiske aktiviteten til forskningsorganisasjonene er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte ved å få rettigheter til prosjektresultater til gunstige betingelser.

Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i statsstøtteregelverket: "Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

Les mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Dersom prosjektet blir tildelt midler skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.

"Where collaboration projects are carried out jointly by undertakings and research organisations or research infrastructures, the Authority considers that no indirect State aid is awarded to the participating undertakings through those entities due to favorable conditions of the collaboration if one of the following conditions is fulfilled:

a) the participating undertakings bear the full cost of the project; or
b) the results of the collaboration which do not give rise to IPR may be widely disseminated and any IPR resulting from the activities of research organisations or research infrastructures are fully allocated to those entities; or
c) any IPR resulting from the project, as well as related access rights are allocated to the different collaboration partners in a manner which adequately reflects their work packages, contributions and respective interests; or
d) the research organisations or research infrastructures receive compensation equivalent to the market price for the IPR which result from their activities and are assigned to the participating undertakings, or to which participating undertakings are allocated access rights. The absolute amount of the value of any contribution, both financial and non-financial, of the participating undertakings to the costs of the research organisations or research infrastructures' activities that resulted in the IPR concerned, may be deducted from that compensation."

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom søknaden innvilges er det krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Industri og tjenestenæringer

Finans og bank, Varehandel, Media og kultur, Reiseliv

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som blir behandlet.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal som du finner nederst i utlysningen. 
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.06.2021. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 11 sider etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen (malen kommer snart).
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale personene/arbeidspakkelederne i prosjektet, hver på maksimalt 4 sider, etter fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere. Intensjonsbrevet skal inneholde en begrunnelse for hvorfor prosjektet er viktig samt beskrive planlagt bidrag inn i prosjektet.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | KSP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad prosjektet tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | KSP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og prosjektets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk prosjektets resultater.

Gjennomføring | KSP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av prosjektet.

Relevans for utlysningen | KSP

I hvilken grad søknaden treffer temaets føringer og prioriteringer. I tillegg, i hvilken grad søknaden tilfredsstiller utlysningens øvrige krav og kjennetegn.

Vi vil prioritere prosjekter

 • som bidrar til økt samarbeid mellom næringsliv og forskingsmiljøer
 • som har et tydelig utgangspunkt i dokumenterte behov i næringslivet
 • som vil bidra til bærekraftig verdiskaping i næringslivet

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene vil bli avvist.

Godkjente søknader fordeles i paneler sammensatt av fageksperter på aktuelle temaer og fagområder. For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet er habilt og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. For enkelte søknader innhentes det i tillegg eksterne ekspertvurderinger, til støtte for panelets omforente vurdering. Ekspertpanelet gjør sine vurderinger av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. De gir en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Etter panelbehandlingen gjør Forskningsrådet en vurdering av søknadens relevans. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertpanelet på 4 eller lavere, vil ikke være aktuelle for finansiering, og vil ikke bli relevansvurdert.

Relevansvurderingen og panelets vurderinger inngår i søknadens hovedkarakter. Hovedkarakteren er et beregnet gjennomsnitt av de fire kriteriene uten vekting. Forskningsrådet legger videre en helhetlig porteføljevurdering til grunn for innstillingen som legger grunnlag for vedtakene i porteføljestyrene.

Porteføljevurderingen vil ta hensyn til følgende

 • søknadenes hoved- og delkarakterer
 • prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt
 • fordeling innenfor temaet, det vil si hvordan innkomne søknader og pågående prosjekter fordeler seg på de fire bransjene

Porteføljestyrets møte avholdes første kvartal 2021. Vi kunngjør resultatet av søknadsbehandlingen i etterkant av dette møtet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.