Gjennomført

Registrering av Idelab 2018-nettverk

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. feb 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jan 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Utlysningen gjelder registrering av nettverk tildelt gjennom Idelab fremtidens reiseliv (2018). Det er bare aktører som fikk tildelt hovedprosjekt etter idelaben som kan registrere søknad.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder registrering av nettverk som ble bevilget gjennom Idelab reiseliv i 2018, og det er bare aktører som er prosjektansvarlig organisasjon for et av de tre hovedprosjektene som ble bevilget i 2018, som kan levere søknad. Vi oppfordrer de tre aktørene til å levere én felles søknad.

Formålet med nettverket skal være å dele informasjon, erfaring og kunnskap fra de bevilgede idelab-prosjektene, og å arbeide med nye prosjektideer knyttet til idelabens tema "Fremtidens reiseliv – bærekraftig og lønnsomt".

Utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan levere søknad til denne utlysningen: Træna kommune, Nordlandsforskning og Akvaplan NIVA.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til samarbeidspartner
Alle som deltok i Idélaben skal inviteres med i nettverket. Det er enkeltpersoner som deltar i idelaben, men for å få dekket kostnader må man delta gjennom en bedrift/organisasjon med norsk organisasjonsnummer. Forskningsrådet bidrar med oversikt over hvem som deltok.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til gjennomføring av nettverksaktiviteter. 

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig organisasjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere, budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer.
 • Direkte kostnader knyttet til
  • reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • arrangementskostnader for å holde workshop, seminarer ol.

Vi gir ikke støtte til FoU-aktiviteter eller søknadsskriving gjennom denne utlysningen.

Dere kan søke om støtte på inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, begrenset oppad til 450 000 kroner.

Forutsetning for støtte
Prosjektene må starte opp mellom 1.10.20 og 1.2.21. Seneste tillatte prosjektslutt er 1.2.2024. Nettverket skal være treårig.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle, regnskapsførte kostnader. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Industri og tjenestenæringer

Reiseliv

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori. Søker/prosjektansvarlig må være én av de tre mulige søkerne
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring knyttet til bagatellmessig støtte for hver av støttemottakerne. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig og svarer på utlysningen. Forventet svar på søknaden er i løpet av tre uker fra mottatt søknad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.