Gjennomført

Rammebevilgning 2020 for forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

12. feb 2020

Søknadsfrist

01. apr 2020

Beslutning om tildeling

31. des 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PES2020-rammebevilgningen for 2020 skal bidra til å styrke norsk deltakelse i de siste utlysningene i Horisont 2020. PES2020-støtten skal avlaste kostnader for norske søkere forbundet med søknadsskriving og kompetanseheving om deltakelse i Horisont2020.

I tillegg skal rammebevilgningen benyttes til å sikre høy norsk deltakelse fra og med første utlysning i Horisont Europa. Søkerne oppfordres derfor til å delta i relevante posisjoneringsaktiviteter rettet mot det neste rammeprogrammet.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å fremme:

 • god norsk deltakelse i de siste utlysningene i Horisont 2020
 • aktiv posisjonering av sentrale norske aktører inn mot Horisont Europa

Ved fordeling av midler vil Forskningsrådet legge vekt på søkers resultater fra Horisont 2020 ved utgangen av 2019. Vi baserer søknadsvurderingen vår på tilgjengelig ECORDA-statistikk over norsk Horisont 2020-deltakelse.

Søkere med liten EU-erfaring vil få tildelt midler innenfor tilgjengelige budsjettrammer til å bygge opp eller styrke deltakelsen sin i EUs rammeprogrammer.

Støtte til posisjoneringsaktiviteter blir vurdert individuelt for hver søknad, basert på aktiviteter beskrevet i søknaden, aktivitetens relevans og søkers potensial for å gjennomføre aktivitetene.

Utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og helseforetak kan søke om en årlig ramme via denne utlysningen, eller sende inn enkeltsøknader til løpende utlysninger til PES2020. Se listen over godkjente forskningsorganisasjoner.

Dersom en organisasjon søker om årlig rammebevilgning, skal bevilgningen gå til å dekke organisasjonens utgifter til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering. Midler kan ikke gå til å dekke kostnader hos eventuelle samarbeidspartnere. Dersom en organisasjon sender inn enkeltsøknader om støtte til prosjektetablering og til reiser/profilering, kan den maksimalt få 500 000 kroner i samlet støtte for 2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Rammebevilgningen skal dekke arbeid med prosjektforslag rettet mot utlysninger fra Horisont 2020, eller fra programmer som mottar finansiering fra Horisont 2020, slik som Eurostar, Joint Technology Initiatives, Ambient Assisted Living og COST. Søknader rettet mot ERA-NET og Joint Programming Initiatives kan også få støtte dersom prosjektene mottar finansiering fra Horisont 2020 gjennom såkalte COFUND-utlysninger.

PES2020-midlene skal dekke organisasjonens egen deltakelse i Horisont 2020-søknader. Øvrige norske aktører som deltar i prosjektforslagene, men som ikke har egen rammebevilgning, må sende inn separat søknad til Forskningsrådet for å få dekket sine kostnader.

Les mer om betingelser for støtte til prosjektetablering og posisjonering under overskriften "Aktuelle temaer".

I tillegg til økonomisk støtte gjennom PES2020-rammebevilgningen, kan Forskningsrådet tilby norske søkere veiledning fra de nasjonale kontaktpersonene (NCP-er) som er oppnevnt for hvert tema i Horisont 2020.

Søkere kan også få tildelt gratis konsulenthjelp fra firmaet PNO.

Vi oppfordrer søkerne til å ta kontakt med Forskningsrådet tidlig som mulig for å sikre best mulig støtte, både til søknadsskriving og posisjoneringsaktiviteter.

PES i Horisont Europa
PES-ordningen vil bli videreført i Horisont Europa, men det er per i dag for tidlig å si noe konkret om hvordan ordningen vil bli seende ut.

Vi oppfordrer søkerne til å legge vekt på kjønnsbalansen ved valg av prosjektledere for Horisont 2020-prosjekter. Spesielt gjelder dette for Horisont 2020-prosjektsøknader med norsk koordinator.

Forutsetning for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis basert på faktiske kostnader ført i organisasjonens regnskap. Dere må bidra med statusrapportering to ganger årlig. I tillegg oppfordrer vi organisasjonene til å ta direkte kontakt med den aktuelle nasjonale kontaktpersonen (fag-NCP) for veiledning om konkrete søknader og posisjoneringsaktiviteter.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp obligatoriske vedlegg. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatorisk vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, på maks 5 sider. Disse spørsmålene må besvares i prosjektbeskrivelsen:
  • Oppgi hvilke Horisont 2020-søknader organisasjonen planlegger å delta i eller koordinere i 2020. Spesifiser hvilken rolle institusjonen vil ha i disse (koordinator, arbeidspakkeleder, deltaker). Bruk gjerne eget vedlegg.
  • Hvilke tiltak vil organisasjonen iverksette i 2020 for å styrke eller opprettholde sin deltakelse i Horisont 2020?
  • Hvilke posisjoneringsaktiviteter planlegger organisasjonen å gjennomføre i 2020, og hva forventes dette å koste?
  • Hvilke fagområder eller forskergrupper vil organisasjonen spesielt profilere eller posisjonere inn mot Horisont Europa,og hvordan vil organisasjonen arbeide for å komme i inngrep med det nye rammeprogrammet?

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Hva vektlegger vi i vurderingen av søknaden?

Ved fordeling av midler, vil Forskningsrådet legge vekt på søkers resultater fra Horisont 2020 ved utgangen av 2019. Vi baserer søknadsvurderingen vår på tilgjengelig ECORDA-statistikk over norsk Horisont 2020-deltakelse. Søkere med liten EU-erfaring, vil innenfor tilgjengelige budsjettrammer få tildelt midler til å bygge opp eller styrke sin deltakelse i EUs rammeprogrammer.

Støtte til posisjoneringsaktiviteter blir vurdert individuelt for hver søknad, basert på aktiviteter beskrevet i søknaden, aktivitetens relevans og søkers potensial for å gjennomføre aktivitetene.

 

Behandlingsprosedyre

Søknadene om støtte blir vurdert av fagpersoner internt i Forskningsrådet. Forventet svar på søknaden er ca. 1. april 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 02:36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.