Gjennomført
Se Resultat

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

Desember 2020:

Beslutning om tildeling av forprosjekt

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart forprosjekt

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart forprosjekt

31. okt 2022

Seneste tillatte prosjektslutt forprosjekt

01. jan 2023

Frist for oppstart av hovedprosjekt

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt hovedprosjekt

30. jun 2025

Frist for sluttrapport hovedprosjekt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Dette kan være prosjekter som skal bruke utradisjonelle tilnærminger eller metoder eller som tar for seg et felts blindsoner. Det kan også være en finansieringsmulighet for prosjekter som ønsker å knytte sammen forskningsfelt som ikke tidligere har hatt noen interaksjon – på tvers av disiplinære skillelinjer. Prosjektene skal være innenfor grunnleggende eller anvendt forskning og kan ha høy risiko.

Om utlysningen

Forskningsrådet piloterer gjennom denne utlysningen en ny ordning for radikalt grensesprengende forskning.

Forskningsrådet ønsker med ordningen å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Dette kan være prosjekter som skal bruke utradisjonelle tilnærminger eller metoder eller som adresserer et felts blindsoner. Det kan også være en finansieringsmulighet for prosjekter som ønsker å knytte sammen forskningsfelt som ikke tidligere har hatt noen interaksjon – på tvers av disiplinære skillelinjer.

Prosjektene skal være innenfor grunnleggende eller anvendt forskning og kan ha høy risiko, for eksempel:

 • teknisk risiko, knyttet til utstyr eller teknikker som ikke har blitt bevist eller som er ekstremt vanskelige
 • multidisiplinær risiko, knyttet til en unik, ikke tidligere utprøvd kombinasjon av perspektiver, disipliner eller tilnærminger
 • konseptuell risiko, knyttet til fundamentale ideer som går imot eksisterende kunnskap

Prosjektene vil bli vurdert av internasjonale eksperter. Søknadsvurderingsprosessen er spesielt tilrettelagt for å gi større potensial for å støtte ukonvensjonell forskning enn Forskningsrådets ordinære søknadsvurderingsprosess.

Ordningen innebærer at prosjektet må deles inn i to faser; et forprosjekt på inntil 18 måneder og et hovedprosjekt på inntil 30 måneder. De som søker skal beskrive hele prosjektet (forprosjekt og hovedprosjekt) i prosjektbeskrivelsen. Men søknaden, og tabellene i søknadsskjemaet, skal kun gå på finansiering av forprosjektet (inntil 2 mill. kroner og inntil 18 måneder). Hvilke prosjekter som får finansiering av hovedprosjektet avgjøres senere, på bakgrunn av resultatene fra forprosjektene.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder
Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen.

 • Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Krav til samarbeidspartnere
Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere og/eller motta støtte, men de kan være underleverandør til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiveren.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en leverandør av FoU-tjenester i prosjektet kan ikke samtidig være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Vi gjør oppmerksom på at siden prosjektene skal være inndelt i to faser og man ikke er garantert finansiering av hovedprosjektet, så er stipendiatstillinger lite egnet for denne søknadstypen. Dersom institusjonen likevel velger å bruke stipendiater i prosjektet må institusjonens plan for finansiering av stipendiaten dersom hovedprosjektet ikke innvilges fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for utenlandsopphold til doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte
Maksimal støtte fra Forskningsrådet kan variere fra tema til tema, se informasjon om dette nedenfor.

Det stilles ikke krav til egenfinansiering og vi kan derfor finansiere inntil 100 prosent av samlede godkjente kostnader.

Forutsetning for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Prosjektansvarlig skal etablere samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnerne i prosjektet, både norske og utenlandske. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsresultatene skal gjøres tilgjengelig ved deling og publisering i tråd med Forskningsrådets policy for åpen forskning.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjekter som får bevilgning oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad før kontraktsinngåelse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er rettet kun mot temaet "Miljøvennlig energi".

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknader som ikke oppfyller følgende krav, vil bli avvist:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 1. januar 2021 og 1. juni 2021.

Vedlegg
Det er obligatorisk å bruke malene som du kan laste opp nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider.
 • Prosjekter som omfatter doktorgradsutdanning skal inkludere et bekreftelsesbrev fra gradsgivende universitet/institusjon. Bekreftelsesbrevet må inneholde en plan for hvordan stipendiaten skal fullføre sin periode selv om hovedprosjektet ikke innvilges. Lastes opp under Attachments/Other items.

Valgfrie vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. CV-er som er for lange, blir ikke med i søknadsbehandlingen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Av habilitetshensyn benytter vi ikke fageksperter som har arbeidsplass i Norge. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for valgt tema fra utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Vekting av kriteriene
I vurderingen av kriteriene vil ekspertene og finalepanelet få beskjed om at det for Radikalt nyskapende forskerprosjekter skal legges spesiell vekt på følgende underpunkter i kriteriene:

 • Forskningskvalitet
  • I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.

Her vil ekspertene bil bedt om å vurdere i hvilken grad søker utfordrer radikalt utfordrer kjent tematikk og/eller metoder og fokuserer på nye teknologier og løsninger.

 • Virkninger og effekter
  • Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter

Her vil ekspertene bli bedt om å vurdere i hvilken grad prosjektet vil kunne bidra til å løse utfordringene som er beskrevet i den tematiske delen av utlysningen.

 • Gjennomføring
  • Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe

Her vil ekspertene bli bedt om å legge noe mindre vekt på tidligere meritter innen temaet utlysningen gjelder. Meritter fra andre temaer kan inngå i vurdering.

Behandlingsprosedyre

 1. September 2020: Administrativ forvurdering av søknadene. Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen blir avvist.
 2.  Oktober 2020: Søknadene vil bli sendt til eksterne eksperter (minimum 3 for hver søknad) som vurderer kriteriene 1-3 (Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring). I tillegg vil administrasjonen foreta en relevansvurdering basert på utlysningsteksten. Søknader som får en gjennomsnittskarakter fra ekspertene på 4 eller lavere vil ikke være aktuelle for finansiering, og vil ikke bli relevans-vurdert. Basert på ekspertenes vurderinger og relevansvurderingen lager Forskningsrådets administrasjon en innstilling til porteføljestyrets leder om hvilke søknader som bør gå videre til finalerunden. Porteføljestyrets leder fatter vedtak om hvilke søknader som går videre til finalerunden (inntil 12 prosjekter) samt vedtar avslag på søknadene som ikke går videre til finalerunden.
 3. November 2020: Søknadene som ble valgt ut til finalerunden vil bli vurdert av et "finalepanel". Panelet vil bestå av minimum 3 personer med bred kompetanse på tvers av de aktuelle temaområdene.
  • Prosjektlederne for søknadene som går videre til finalepanelet blir invitert til å gi en muntlig presentasjon av søknaden for panelet, og panelet vil få anledning til å stille spørsmål til søkerne.
  • Finalepanelet gjør sin vurdering av kriteriene 1-3 ut fra søknaden med vedlegg, vurderingene fra de internasjonale ekspertene (referees), relevansvurderingen fra administrasjonen samt prosjektleders presentasjon og besvarelse av spørsmål. Finalepanelet vil også ha en samlet diskusjon om hvilke av prosjektene som svarer best på utlysningen og foreta en rangering.
 4. Desember 2020: Administrasjonen utarbeider en innstilling basert på panelets vurdering, relevans- og porteføljevurderinger. Porteføljestyrene fatter beslutning om bevilgning og avslag basert på innstillingen.
 5. Oktober 2022: Siste frist for rapport fra forprosjektet og innsending av en oppdatert og justert prosjektbeskrivelse for hovedprosjektet. Denne baseres på resultatene fra forprosjektet og kunnskap om ny utvikling innen feltet.
 6. November 2022: Panelvurdering av resultatene fra forprosjektene. Panelet vil bli bedt om å rangere prosjektene basert på:
  • Oppnådde resultater i forprosjektet
  • Forventede virkninger og effekter
  • Oppdatert plan og budsjett for hovedprosjektet
 7. Desember 2022: Inntil 3 av prosjektene innstilles til hovedprosjekt basert på panelets rangering og administrasjonens relevans- og porteføljevurdering. Endelig vedtak fattes av Porteføljestyret.

Alle detaljer for vurderingene av resultatene fra forprosjektene er ikke fastlagt, men prosjektledere vil få beskjed om dette i god tid før oktober 2022.

Vedtak om finansiering
Vedtak om finansiering skal gjøres på Porteføljestyrets møte som avholdes i midten av desember. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres i etterkant av dette møtet.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp, totalt og per tema, er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra anslaget. Det kan skyldes endrede økonomiske forutsetninger eller ha sammenheng med søknadstilfanget og -kvaliteten sett opp mot øvrige utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 10.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.