Gjennomført
Se Resultat

Pilot-T: Støtte til å jobbe med søknader og søke etter partner

Denne utlysningen stenger for søknader 03.01.22, eller når alle de tilgjengelige midlene er tildelt.

Viktige datoer

15. sep 2021

Søknadsfrist for PILOT-Ts hovedutlysning

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte prosjekter i en tidlig fase hos bedriftene. Prosjektene må ha som mål å sende inn en søknad til Forskningsrådets Pilot-T-utlysning med frist 15. september 2021, eller til den neste planlagte utlysningen i 2022.

Formålet med Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk gjennom å utvikle og teste og/eller pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir effektivt, miljøvennlig og trygt.

Om utlysningen

Du kan her søke om støtte til å etablere et grunnlag for et Pilot-T-prosjekt.  Målet er å avklare viktige forutsetninger for at prosjektideen din lar seg realisere og hva slags potensiale prosjektet har for anvendelse og/eller kommersialisering.

Dersom du får støtte, skal midlene brukes til nødvendig arbeid og/eller til reiser som er forbundet med å etablere selve hovedprosjektet. Midlene skal også brukes til å etablere samarbeidskonstellasjoner og til å gjennomføre forberedende utredninger.

De kravene vi stiller til Pilot-T-prosjekter gjennom hovedutlysningen, må også vises fram i søknaden om støtte til å etablere prosjekt. Et Pilot-T-prosjekt skal:

 • bidra til det transportpolitiske målet om et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
 • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
 • være et samarbeid mellom flere aktører
 • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
 • ende opp i en pilot eller en løsning som tas i bruk

Pilot-T-utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene: vei, bane, sjø og luft.

Utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner, fiskeri og teknologiutvikling knyttet til maritim sektor, som ikke er direkte koblet til gods- og/eller persontransport. Prosjekter knyttet til utvikling av miljøvennlig energi i transport, som batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen.

Denne utlysningen finnes bare på norsk. (Hovedutlysningen finnes på norsk og engelsk.)

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret, kan også stå som søker.

Enkeltpersonsforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.
Bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner) og andre organisasjoner, kan søke eller delta som partner i søknad om prosjektetableringsstøtte, men merk at disse ikke kan søke om hovedprosjekt. Vi oppfordrer mulige søkere til å sette seg inn i kravene i Pilot-T-hovedutlysninga.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig bedrift (søker) må ha som mål å søke om et Pilot-T-prosjekt som skal føre til bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriften.

Krav til samarbeidspartner

Det er ikke krav om at det skal være samarbeidspartnere i disse aktivitetene, men i utlysningen av Pilot-T-prosjekter til fristen 15. september 2021, er det krav om at prosjektansvarlig kjøper inn tjenester fra minst én godkjent forskningsorganisasjon.

I den grad foretak oppgis som samarbeidspartnere og skal motta støtte, må hver av dem levere egenerklæring for bagatellmessig støtte.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Relevante prosjektkostnader er for eksempel personalkostnader, kjøp av relevante tjenester, nettverkstiltak og reise- og møtekostnader. Du kan ikke få støtte til utarbeidelse av selve søknaden om et hovedprosjekt, men nødvendig arbeid og/eller reiser som er forbundet med å etablere hovedprosjektet. Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn. 

Kartlegging av litteratur og forskningsfront kan kun inngå som en mindre aktivitet. Det er kun foretak som kan motta støtte gjennom denne utlysningen, dersom aktører i offentlig sektor deltar i prosjektet må de dekke egne kostnader fullt ut.

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring

Beregning av støtte

Bedriften kan få dekket inntil 350 000 kroner og inntil 70 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. Minimum søkt beløp er 100 000 kroner. Prosjektansvarlig bedrift og eventuelle bedriftspartnere må stille med minimum 30 prosent egenfinansiering.

Forutsetning for støtte

Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021. Seneste tillatte prosjektslutt er 07.09.2022.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap.

Dere skal sende inn en sluttrapport sammen med regnskap.

All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted.. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen). Det er denne søknaden som blir behandlet.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Tidligste oppstartsdato for prosjektetableringsstøtte-prosjektet er søknadsdato

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring knyttet til bagatellmessig støtte for hver av støttemottakerne.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Forskningsrådets saksbehandlere vurderer søknaden. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig og svarer på utlysningen. Vi vil vurdere hvorvidt

 • søknaden er i tråd med utlysingens formål om å støtte prosjekter i tidlig fase med mål om å søke Forskningsrådets Pilot-T-utlysning
 • det planlagte hovedprosjektet bidrar til Pilot-Ts formål om å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli behandlet administrativt i Forskningsrådet. Forventet svar på søknaden er i løpet av tre uker fra mottatt søknad. Søknader vil ikke bli behandlet i perioden 1. juli til 6. august. Søknader innsendt i dette tidsrommet vil bli behandlet i august. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2023, 05:09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.