Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser i 2020 ut til sammen 60–70 millioner kroner til Pilot-T-prosjekter. Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningene og tilgjengelige midler, kommer innen 1. april. 2020.

Formål

Formålet med Pilot-T er å få gode løsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp. 

Pilot-T-ordningen retter seg hovedsakelig mot prosjekter i skjæringsfeltet mobilitet/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT). I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre private eller offentlige aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

01 mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

29 feb 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Et Pilot-T-prosjekt skal

  • være i skjæringsfeltet mobilitet/informasjons- og kommunikasjonsteknologier (IKT)
  • bidra til det transportpolitiske målet om et transportsystem med bedre fremkommelighet, sikkerhet og/eller reduserte utslipp
  • bidra til næringsutvikling og ny kunnskap i Norge, og at norsk næringsliv kan ta del i verdiskapingspotensialet knyttet til omstillingen i transportsektoren
  • være et samarbeid mellom flere aktører
  • ha behov for ny kunnskap for å kunne realiseres
  • ende opp i en pilot eller en fullskalaløsning som tas i bruk

Hvilke prosjekter vil kunne få støtte?
Utlysningen retter seg mot både gods- og persontransport innenfor alle fire transportformene vei, bane, sjø og luft. Utlysningen gjelder ikke for offshore-operasjoner, fiskeri og teknologiutvikling knyttet til maritim sektor, som ikke er direkte koblet til gods- og/eller persontransport.

Prosjekter knyttet til miljøvennlig energi i transport, herunder batteri, hydrogen og biodrivstoff, vil ikke få finansiering gjennom denne utlysningen. For denne type prosjekter henvises det til ENERGIX- og MAROFF-programmene i Forskningsrådet, Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge, eller til Enova.

Ta kontakt dersom du har spørsmål
Eventuelle søkere kan allerede nå ta kontakt med Innovasjon Norge eller Norges forskningsråd for samtale/rådgiving om prosjektet og søknadsveiledning.

Kontaktpersoner Forskningsrådet:

Kontaktpersoner Innovasjon Norge:

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Krav til utforming

Mer informasjon kommer.

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Pilot-T

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Pilot-T

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering. Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket.
Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
- Ny omsetning
- Reduserte kostnader
- Opprettholdelse av konkurranseevne

Samfunnsøkonomisk nytteverdi er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet. Søker bør sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.
Eksterne effekter kan være:
- Sysselsettingseffekt
- Nytte for offentlig sektor
- Nytte for det sivile samfunn
- Ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål

Gjennomføring | IP-Pilot-T

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

Gjennomføring av FoU- prosjektet:
• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?

Realisering av innovasjonen:
I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av innovasjonen relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
- Plan for risikohåndtering
- Vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
- Behov og planer for investeringer
- Behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
- Behov for utvikling av forretningsmodeller
- Håndtering av IPR

Relevans for utlysningen | IP-Pilot-T

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad støtter prosjektet opp om Pilot-Ts formål?
• I hvilken grad oppfyller prosjektet krav og føringer gitt under "Et Pilot-T-prosjekt skal" i utlysningsteksten?

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer.