Pilot-E: Maritim transport og klimanøytral industri

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om utlysningen for 2020. Mer informasjon kommer i slutten av april 2020. 

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

PILOT-E vil følge opp aktørene gjennom hele teknologiutviklingsløpet – fra idé til marked.

Viktige datoer

20 apr 2020

Perioden 19. mars-20. april: Offentliggjøring og dialog med næringen: Hvordan kan PILOT-E forsere og stimulere næringens ambisjoner?

30 apr 2020

Perioden 20.-30. april: Prosess for konkretisering av endelig utlysning

30 apr 2020

Endelig utlysning blir publisert her

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30 des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Temaoverskriftene i denne utlysningsrunden er utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Årets utlysning er ikke begrenset til et fast beløp, og vi ønsker mange gode og ambisiøse prosjekter. Hvordan søknaden svarer på utlysningen, er avgjørende.

  1. Utslippsfri maritim transport

Dette er tredje utlysningen i PILOT-E på dette temaet. I følge Klimakur 2030, som ble lagt frem i januar, slås det fast at sjøfart og fiske står for seks prosent av Norges utslipp, og potensialene for reduksjoner er samlet beregnet til 7,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden frem til 2030. Klimakur slår fast at ny utslippsfri teknologi er avgjørende for å forløse dette potensialet.   

Utlysningen er åpen for innovative teknologier og løsninger innenfor utslippsfri maritim transport. Markedet for løsningene kan være både innenlands og internasjonalt.  Vi ønsker å stimulere til igangsetting av ambisiøse prosjekter som vil bidra til å øke anvendelsen av utslippsfrie løsninger i maritim sektor. Løsningene må være skalerbare og være med i en helhet, slik at de kan tas i bruk. Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer. 

Vi ønsker å utfordre næringen og komme i dialog for å innrette utlysningen slik at den treffer og forsterker næringens egne ambisjoner.

  1. Klimanøytral industri  

Norsk landbasert industri står for ca. 20 prosent av norsk eksport (50 prosent av fastlandseksporten) og 20 prosent av norske utslipp. PILOT-E vil stimulere til etablering av innovative prosjekter som leder til økt verdiskaping og vesentlig mer klimasmarte og energieffektive industriprosesser. Prosjektene kan også omhandle økt ressurseffektivitet, der sirkulærøkonomiske prinsipper kan gi klimanøytral produksjon.  

Prosjekter må  

  • ha en klar energirelevans 
  • være nyskapende
  • ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer 

Se https://www.enova.no/pilot-e/utlysning-2020/ for mer informasjon og/eller ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked.

Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Pilot-E-støtte

Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.

Se også: Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtte.

Hver støttemottaker blir vurdert for seg, og støtten vil være avhengig av om den enkelte støttemottakers prosjektkostnader består av kostnader ved" industriell forskning" eller "eksperimentell utvikling".

Forskningsrådet og Innovasjon Norge støtter aktiviteter som faller inn under definisjonen av "industriell forskning" og "eksperimentell utvikling". Se lenken over for en uttømmende opplisting av støtteberettiget kostnader i gruppeunntaksforordningens artikkel 25.

 

Mer informasjon kommer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp