Gjennomført

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknad om forskningsinfrastruktur

Det er ikke mulig å redigere innsendte skisser. Trykk derfor ikke på send inn-knappen før skissen er ferdig til å sendes inn.

Frist for innsending av skisse er 27.05.2020 kl. 13.00

6. april: utlysningen er oppdatert med engelskspråklig mal for skisse.

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn full søknad om midler fra Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) med søknadsfrist 18. november 2020. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 27. mai 2020 kl. 13.00 kan ikke søke om midler gjennom den endelige utlysningen til INFRASTRUKTUR.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut nær 1 milliard kroner til forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet. Dette inkluderer norsk deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer. Utlysningen har søknadsfrist 18. november 2020 og omfatter alle fag-, temaer og teknologiområder.

Endelig utlysning vil være klar i løpet av siste halvdel av juni 2020. I utlysningen vil vi informere om tilgjengelige midler og prioriteringer.

Innsending av skisser er obligatorisk og fungerer som første fase av årets søknadsprosess for INFRASTRUKTUR.

Målet med skisseutlysningen er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom ulike institusjoner og forskningsinfrastrukturer som opererer innenfor samme område. Forskningsrådet vil derfor offentliggjøre tittel, sammendrag, samarbeidspartnere og kontaktpersoner til skissene, slik at miljøer med samme infrastrukturbehov lettere kan kontakte hverandre og inngå samarbeid om endelige infrastruktursøknader.

Forskningsinfrastrukturen som beskrives i skissen må støtte opp under utviklingen av nasjonalt prioriterte forskningsområder og nasjonalt viktige næringer der det er behov for tilgang til relevante forskningsinfrastrukturer.

Bakgrunnen for hvordan Forskningsrådet prioriterer investeringer i forskningsinfrastruktur på ulike områder er beskrevet i disse dokumentene:

Det er også mulig å søke om støtte til infrastrukturer som er relevante for grunnleggende og/eller anvendt forskning av særskilt høy kvalitet.

Forskningsinfrastrukturer som det søkes om støtte til må være så godt forberedt at investering kan starte i løpet av 2021. Forskningsrådet kan tildele midler til forskningsinfrastruktur for en periode på inntil fem år.

Hvem kan søke?

Kun godkjente norske forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan sende inn skisse.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til samarbeidspartner

Forskningsorganisasjoner, offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, samt andre organisasjoner eller foretak kan være samarbeidspartnere i infrastrukturprosjekter.

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Hvilke kostnader det kan søkes støtte til i utlysningen med frist 18. november er beskrevet i vedlegget Hva det kan søkes om (pdf).

I hovedtrekk kan dere søke om:

  • midler til etablering og oppgradering av alle typer forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-2025) 
  • midler til samordning og tilretteleggelse av felles tjenester basert på eksisterende forskningsinfrastrukturer
  • fornyelse eller utvidelse av eksisterende forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet

Utlysningen inkluderer norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder deltagelse i infrastrukturer på ESFRI Roadmap.

I tillegg kan vi i særskilte tilfeller gi støtte til grunnfinansiering av driftskostnader, se Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-2025) for detaljer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Skisseutlysningen er ikke begrenset til bestemte temaer.

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

  • Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på engelsk.
  • Skissebeskrivelsen og kontaktinformasjon skal ikke overskride seks sider. Det vil kun være mulig å laste opp maksimalt seks sider.

Det vil omgående bli gitt automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt. Det er søkers ansvar å forsikre seg om at innsendelsen er bekreftet. Skisser kan ikke redigeres etter at de er sendt inn.

Vurderingskriterier

Tilbakemeldingen vil ikke være en faglig eller strategisk vurdering av det skisserte prosjektet, og det er ingen spesielle vurderingskriterier som legges til grunn.

Kriteriene som vil brukes i vurderingen av søknadene som sendes inn til den endelige utlysningen med frist 18. november finner dere her.

Behandlingsprosedyre

Innkomne skisser vil ikke bli vurdert faglig eller strategisk. Dersom prosjektet ikke synes å tilfredsstille kravene for å søke utlysningen med frist 18. november, vil søker få en kort tilbakemelding om dette innen 12.06.2020.

Alle søkere vil innen 12.06.2020 få tilsendt oversikt over tittel, sammendrag, samarbeidspartnere og kontaktpersoner for samtlige innsendte skisser.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 08:11 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.