Gjennomført

Nye strategiske programmer for NOFIMA 2021-2024

Viktige datoer

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Beslutning om tildeling forventes ultimo oktober 2020

Viktige datoer

Formål

Denne utlysningen er kun for registrering av søknader til nye strategiske programmer for NOFIMA for perioden 2021–2024.

Om utlysningen

 • Generelle føringer for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)) innebærer å følge opp de landbrukspolitiske målene i Meld. St. 11 (2016–2017) Endring og utvikling — En fremtidsrettet jordbruksproduksjon og innstillingen til denne.  
 • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) er opprettet i henhold til lov om forskningsavgift på landbruksprodukter og skal sikre økonomisk grunnlag for forskning knyttet til landbruksprodukter. Fondsmidlene kommer inn via forskningsavgift på norskproduserte og importerte landbruksvarer. Fondets styre fatter vedtak på grunnlag av vedtekter fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD).  
 • FFL har med utgangpunkt i vedtektene et særskilt ansvar for finansiering av landbruks- og matforskningen ved NOFIMA. Dette ivaretas gjennom bidrag til instituttets satsing på strategiske programmer.   
 • Søknadene underlegges evaluering av forskningsfaglig kvalitet i tråd med Forskningsrådets retningslinjer.  

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Denne utlysningen er kun åpen for søknader fra NOFIMA.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Organisasjonen som står oppført som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Krav til prosjektleder 

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.  

Krav til samarbeidspartnere 

Bare forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom prosjektene. 

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver. 

Krav til brukermedvirkning 

Vi krever brukermedvirkning i prosjektene. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet, og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring av prosjektet og i utnyttelse av resultatene. 

Vi legger vekt på at prosjektets forventede nytteverdi er begrunnet i brukernes behov og dokumenterte kunnskapshull innenfor temaene i utlysningen. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde

Forutsetning for støtte 

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaområdene er definert gjennom prosjektskisser som er behandlet av styret for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, og temaene må følges opp i søknaden.

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Mat - Grønn sektor, Mat - Blågrønn, Trygg verdikjede, Mat, helse og velvære

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av temaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til FFL til fristen 17.01.2020. 

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 
 • Søknaden skal oppfylle krav og intensjoner for NOFIMA Mat. 
 • Søknaden skal ha en plan for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv, forskning og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter. 
 • Det må beskrives tydelig hvilke roller og oppgaver prosjektets samarbeidspartnere har. 
 • Prosjektsammendraget må avspeile alle viktige punkter i søknaden fordi sammendraget utgjør en sentral del av beslutningsgrunnlaget.  
 • Prosjekttittel, mål og sammendrag skal være på norsk i et eget vedlegg på maksimalt én side.  
 • Prosjektene må starte opp 01.01.2021 og du må søke om midler for 2021. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2024. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maks. 15 sider. Bruk standard mal som du finner nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder på maks. 4 sider. Bruk standard mal som du finner nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet
 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden 

 Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene: 

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen, og dette vil bli gjort av Forskningsrådet i samarbeid med sekretariatet for FFL. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag. 

Forventet svar på søknaden er ultimo oktober/primo november 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.