Gjennomført

Nettverksstøtte til forskergrupper etter evalueringen av samfunnsvitenskapene (SAMEVAL)

Vi gjør oppmerksom på at restriksjonene som er satt for prosjektledere som fikk innvilget prosjekter gjennom forskerprosjektutlysningene i fjor, ikke gjelder for denne utlysningen.

Viktige datoer

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

20. jun 2020

Beslutning om tildeling

01. jul 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

30. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å gi støtte til oppfølgingstiltak etter evalueringen av samfunnsvitenskapelig forskning (SAMEVAL). Støtten skal gå til nettverksaktiviteter som vil styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte institusjonene og i forskergruppene deres.

Forskningsrådet vil finansiere nettverksaktiviteter i regi av de forskergruppene som fikk de høyeste karakterene i evalueringen (karakter 4 og 5), og dermed bygge opp under institusjonenes egne satsinger på sterke fagmiljøer.

Du kan også søke ekstra støtte til forskergrupper som tilbyr nasjonale ph.d.-kurs for å styrke forskerutdanningen innenfor sine forskningsområder.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å støtte fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte institusjonene.

Evaluerte forskningsorganisasjoner kan søke inntil 1 million kroner til nettverksaktiviteter i regi av forskergrupper som oppfyller kriteriene.

Evaluerte forskningsorganisasjoner kan søke inntil 2 millioner kroner til nettverksaktiviteter i regi av forskergrupper som oppfyller kriteriene, som i tillegg vil bidra til forskerutdanningen gjennom å arrangere nasjonale ph.d.-kurs.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som deltok i evalueringen og som har forskergrupper som fikk karakter 4 og 5 i evalueringen (SAMEVAL).

Se liste over evaluerte enheter og forskergrupper per enhet det kan søkes om støtte til.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder er faglig leder for forskergruppen det søkes om støtte til.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Institusjoner med forskergrupper som har oppnådd karakter 4 eller 5 i evalueringen (SAMEVAL) kan søke om støtte til nettverksaktiviteter og støtte til å arrangere ph.d.-kurs.

Støttebeløp per gruppe er inntil 1 million kroner for grupper som kun søker om nettverksstøtte, eller inntil 2 millioner kroner for grupper som tilbyr kurs for ph.d.-stipendiater i tillegg til nettverksaktiviteter.

Nettverksaktiviteter på inntil 1 million kroner. Støtten kan brukes til disse nettverkstiltakene:

 • støtte til ett eller flere gjesteforskeropphold i Norge. Støtten skal dekke merutgifter ved forskeropphold og ikke personalkostnader til FoU
 • utenlandsopphold: for én eller flere medlemmer av forskergruppen for opphold ved en utenlandsk forskningsinstitusjon
 • støtte til å arrangere møter, seminarer og/eller workshops
 • støtte til deltagelse på nasjonale og internasjonale konferanser
 • prosjektetableringsstøtte: utvikling av prosjektsøknader av større omfang (rettet mot internasjonale finansiører)

Alle søknader skal inneholde ett eller flere elementer av nettverkstiltak fra listen over.

I tillegg til nettverksstøtte kan du søke om:

Støtte til gjennomføring av nasjonale ph.d.-kurs som er forankret i forskergruppen, inntil 1 million kroner:

 • Ph.d.-kurs skal tilbys i flere omganger og skal være åpne for ph.d.-kandidater nasjonalt (og for andre interesserte forskere).
 • Støtten til nasjonale kurs kan brukes til administrasjon, reise- og oppholdsutgifter for gjesteforelesere eller andre relevante kostnader for gjennomføring av kurs.
 • Vi forutsetter at kurset gir uttelling som del av ph.d.-opplæringen.

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde et mer detaljert budsjett for forskergruppen du søker om støtte til. Denne kan du laste ned nederst på siden.

Du kan ikke søke støtte til personalkostnader for FoU-aktivitet.

Forutsetning for støtte
Prosjektene må starte mellom 01.07.2020 og 31.12.2020 og gå over to til fire år (24, 36 eller 48 mnd.) Seneste tillatte prosjektslutt er 30.06.2024.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Rapportering og utbetaling av støtte
Utbetaling av støtte skjer automatisk på grunnlag av årlige innsendte framdriftsrapporter og sluttrapport.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Humaniora og samfunnsvitenskap

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Vi vil kun vurdere søknader fra institusjoner med forskergrupper som har fått karakter 4 og 5 i SAMEVAL. Antall søknader som kan sendes inn per institusjon fremgår av listen du kan laste ned under overskriften "Hvem kan søke?".

Krav til søknaden

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli behandlet administrativt i Forskningsrådet.

Vi vil prioritere støtte til grupper som tilbyr nasjonale ph.d.-kurs. Dersom totalt søknadsbeløp overstiger tilgjengelig budsjett, avkortes det i bevilgningen til de andre gruppene som ikke tilbyr slike kurs.

Forventet svar på søknaden er i slutten av juni 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 23:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.