Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning

Gjennomført

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en møteplass der norske forskningsinstitusjoner kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Utlysningen har to prioriteringer (A) Koordinering og ledelse av BalanseHub og (B) Deltagelse i BalanseHub.

Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsinstitusjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

11 nov 2020

Beslutning om tildeling

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Det skal etableres en møteplass bestående av en workshopserie som arrangeres minimum 4 ganger i året over en toårsperiode (BalanseHub).

Utlysningen har to prioriteringer: (A) Koordinering og ledelse av BalanseHub og (B) Midler til deltagelse- og tiltaksprosjekt i BalanseHub.

(A) Inntil 7 millioner til koordinering og ledelse av BalanseHub
Utlysningen retter seg mot aktører som kan koordinere og lede BalanseHub i samarbeid med Forskningsrådet i en toårsperiode fra 1.1. 2021–31.12. 2022. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

BalanseHub koordinator vil få et todelt ansvar: a) Koordinering og ledelse av workshopserien og hubens aktiviteter (i samarbeid med Forskningsrådet) og b) Analyser av tiltak og virkninger for likestilling og kjønnsbalanse, generert av huben og i prosjekter finansiert av BALANSE, herunder:

 • Kunnskap om hvilke tiltak som faktisk gir effekt
 • Konkrete effekter av god eller dårlig kjønnsbalanse
 • Oppsummering av aktiviteten og anbefalinger for framtiden

(B) Inntil 1 mill. kroner til deltakelse i BalanseHub
Utlysningen retter seg mot forskningsinstitusjoner som ønsker å delta i BalanseHub over en toårsperiode fra 1.1. 2021–31.12. 2022. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for dialog og erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Søknaden skal gi et bilde av egne utfordringer og mål, og planlagte tiltak som møter utfordringene på god måte. Tiltakene kan omfatte hele organisasjonen, et fakultet, et institutt, en avdeling eller lignende. Tiltakene bør i hovedsak rettes inn mot strukturelle og kulturelle utfordringer som for eksempel ledelseskultur, organisasjonskultur, organisasjonsendringer osv. Søknaden må ha en klar forankring i ledelsen.

Det vil bli gitt støtte til ett prosjekt som leder og koordinerer BalanseHub og til 20–25 deltakelse- og tiltaksprosjekter tilknyttet BalanseHub.

I søknadsskjemaets "Hovedmål og delmål" må det komme klart fram om du søker støtte til (A) eller (B).Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

(A) Koordinering og ledelse av BalanseHub
Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke, enkeltvis eller i samarbeid.

(B) Deltakelse i BalanseHub
Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

(A) Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

(B) Ingen formelle krav til prosjektleder.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

(A)For koordinering og ledelse av BalanseHub kan følgende kostnader dekkes:

(B) For deltakelse i BalanseHub kan følgende kostnader dekkes:

 • driftskostnader, inkludert reiseutgifter i forbindelse med deltagelse på arbeidsmøter
 • personalkostnader og direkte kostnader knyttet til igangsetting av tiltak i egen organisasjon

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 7 millioner for (A) og 1 million for (B).

Det vil bli gitt støtte til ett prosjekt som leder og koordinerer BalanseHub og til 20-25 deltakelse- og tiltaksprosjekter tilknyttet BalanseHub.

I søknadsskjemaets "Hovedmål og delmål" må det klart komme fram om du søker støtte til (A) eller (B).

Forutsetning for støtte
Prosjektene må starte opp 01.01.2021 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021 og 2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2022. Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Rapportering og utbetaling av støtte
Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Alle må levere sluttrapport, i tillegg til årlig rapportering.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Velferd, kultur og samfunn

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Prosjektbeskrivelsen begrenses til 5 sider.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. CV kan være på maksimalt 4 sider.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Vi vil prioritere prosjekter

 • i forskningsorganisasjoner med stor kjønnsubalanse når søknadene ellers vurderes likt
 • som gir organisatorisk og geografisk bredde og gir en god porteføljesammensetning

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet.