Nettverk om internasjonal utvikling

Gjennomført

Formål

Vi lyser ut inntil 20 millioner kroner til etablering og drift av internasjonale forskningsnettverk på utviklingsfeltet for å styrke dialogen og informasjonsdelingen mellom forskere, forskningsorganisasjoner og brukere av forskning i Norge og internasjonalt.

Viktige datoer

07 okt 2020

Åpen for søknad

18 nov 2020

Søknadsfrist

01 feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Midlene skal gå til internasjonale forskningsnettverk på utviklingsfeltet innenfor tematiske områder som er relevante for Forskningsrådsprogrammet NORGLOBAL2. Hvert enkelt nettverk kan finansieres med opptil 2 millioner kroner per år og maksimalt 7 millioner kroner for prosjektperioden. Finansieringsperioden er minimum tre og maksimalt fire år.

Søknader skal være relevante for ett av følgende tematiske områder:

 • Global utdanning
 • Kompetanse og jobbskaping
 • Skatt og kapitalstrømmer i utviklingsland
 • Miljø og hav

Nettverkene skal

 • samle, sammenstille og dele informasjon om norsk og internasjonal utviklingsforskning med relevans for det tematiske området
 • være en viktig ressurs og tilrettelegger for forskningsmiljøene innenfor det tematiske området. Nettverksaktiviteter skal i størst mulig grad være åpne for alle interessenter på de aktuelle områdene.
 • bidra til mer og bedre kommunikasjon mellom forskningsmiljøene som er koblet til nettverkene, brukerne av forskningsbasert kunnskap og allmennheten. Kommunikasjon fra nettverket kan omfatte, men er ikke begrenset til, nettsider, databaser, temanotater, seminarer, dialogmøter med brukere og publikum, kronikker, nyhetsbrev o.l.
 • legge til rette for, og fremme bruken av forskningsbasert kunnskap om internasjonal utvikling i politikkutforming og praksis
 • styrke kvaliteten og relevansen av forskning gjennom dialog med og innspill fra beslutningstakere og praktikere

Som søker må du merke deg dette:

 • Forskningsaktiviteter vil ikke bli finansiert.
 • For allerede etablerte nettverk må det fremgå når nettverket ble etablert, og hvem deltakerne i nettverket er.
 • Nettverket må omfatte forskningsmiljøer innenfor et begrenset tematisk relevant område for NORGLOBAL2. De vil være en viktig ressurs og tilrettelegger for forskningsmiljøene innenfor deres målrettede område. Nettverket må demonstrere hvordan de vil skape synergier og tilføre verdi som styrker kunnskap og forskning på området. Å styrke dialog mellom forskerne så vel som mellom forskere og brukerne av forskningen vil være en viktig oppgave.
 • Nettverket skal ha med minst én norsk partner og minst én partner fra et utviklingsland. Det er en fordel om prosjektet også inkluderer partnere fra ett eller flere av samarbeidslandene for norsk bistand, jfr. Meld. St. 17 (2017-2018) Partnerland i utviklingspolitikken.
 • Kommunikasjonstiltak må beskrives og kvantifiseres i søknaden.
 • Vi forventer at medlemmene i de finansierte nettverkene bidrar med minimum 25 prosent av nettverkets budsjett i egen finansiering. Prosjekteieren må være vert for et sekretariat for det finansierte nettverket.

Prosjekteier må ha den koordinerende og administrative rollen, og er juridisk og økonomisk ansvarlig for mottatt finansiering.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav til samarbeidspartner
Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere i nettverkene og motta støtte.

Hva kan du søke om støtte til?

 • administrasjonskostnader knyttet til driften av nettverkene
 • kostnader knyttet til kommunikasjon og dialog i nettverket, i tillegg til med brukerne av kunnskapen
 • organisering av seminarer og konferanser
 • kostnader til reise og opphold for norske og internasjonale forskeres deltakelse på nettverksarrangementene

Etablerte nettverk kan søke om en ny finansieringsperiode. Søknader for en ny periode vil også bli vurdert på bakgrunn av dokumenterte resultater fra den første finansieringsperioden. Nettverkene som fikk støtte gjennom utlysningen i 2018, kan ikke søke.

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 75 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 7 mill. kroner.

Forutsetning for støtte
Prosjektene må starte opp mellom 1. februar og 1. juni 2021 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021. Seneste tillatte prosjektslutt er 31. mai 2025.

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til nettverk innenfor prioriteringene i programplanen til NORGLOBAL2.

Global utvikling og internasjonale relasjoner

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Lastes opp under CV. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om nettverk vil bli vurdert av administrasjonen i Forskningsrådet. Administrasjonens innstilling legges fram som anbefalinger til porteføljestyret for Global utvikling og internasjonale relasjoner. Porteføljestyret fatter endelig vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er desember 2020/januar 2021.