Gjennomført

Mobilisering til forskningsbasert næringsutvikling

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

20. des 2020

Beslutning om tildeling er på plass innen denne datoen.

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådsprogrammet Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION) skal øke verdiskapingen, konkurransekraften og omstillingsevnen i hele landet. Det er hver regions unike muligheter og utfordringer som ligger til grunn. Målet er omstillingsdyktige regioner, velfungerende næringsmiljøer og tilgang til relevant kompetanse.

Midlene skal gå til treårige prosjekter på Svalbard (2021–2023) og til ettårige prosjekter (kun for 2021) for fylkene og for Oslo kommune.

Tildelingen til de 11 fylkene og Svalbard som kan søke på denne utlysningen, skal gi regionale aktører midler for mobilisering til forskningsbasert innovasjon i næringslivet.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å øke verdiskapingen i næringslivet gjennom forskningsbasert innovasjon. 

Forskningsrådet samarbeider med fylkeskommunene og Lokalstyret på Svalbard om mobiliseringsprosjekter i hele landet. Mobiliseringsprosjektene skal få flere bedrifter til å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid og få bedrifter som allerede driver med forskningsbasert innovasjon, til å høyne sine ambisjoner.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

11 fylkeskommuner, inkludert Oslo kommune, og Lokalstyret i Longyearbyen kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Fylkeskommunen, Oslo kommune eller Lokalstyret i Longyearbyen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder må ha god kjennskap til næringslivet i de aktuelle satsingsområdene og godt nettverk til relevante forskningsmiljøer.

Krav til samarbeidspartner
Det kan være samarbeidspartnere i prosjektet. Dette kan være forskningsorganisasjoner, næringsforeninger eller interesseorganisasjoner for næringslivet. Bedrifter kan ikke være samarbeidspartner i dette prosjektet.

Krav til brukermedvirkning
Prosjektet må være forankret i samarbeid med sentrale aktører i regionen.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Godkjente kostnader

Hovedaktiviteter
Hoveddelen av midlene benyttes til hovedaktivitetene som er definert i programplanen for FORREGION

Hovedaktivitetene er:

a. Kompetansemegling: Kompetansemeglere diskuterer konkrete prosjektideer og muligheter med bedrifter og hjelper til med å finne det rette forskningsmiljøet. Kompetansemeglerne inngår i og samarbeider med et nettverk av 120 kompetansemeglere i alle landets fylker. En kompetansemegler bør ha både forsknings- og næringslivserfaring. I tillegg til kompetanse, er personlige egenskaper avgjørende. Erfaring viser at:

 • oppdragene må ha en viss størrelse for at megleren skal få opparbeidet seg kompetanse og rutine, og prioritere oppdraget
 • kompetansmegling må utføres av dedikerte personer

b. Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Forprosjekter lyses ut etter de betingelser som gjelder i Forskningsrådets utlysning for forprosjekter. Fylker og Lokalstyret i Longyearbyen kan gjøre noen egne prioriteringer, som for eksempel velge satsingsområde og maksimalt støttebeløp. Støtten gis her som bagatellmessig støtte. På grunn av forvaltningsloven og statsstøtteregelverket må Forskningsrådet godkjenne hvert enkelt forprosjekt.

c. Nettverksmøter samler aktører fra ulike næringer til diskusjon rundt en aktuell problemstilling. Kompetansemeglerne organiserer møtene.

d. Mobilitet skal stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

 • Mobilitetsmidler kan brukes til studenter som skriver bachelor-/masteroppgaver i bedriften eller som hospiterer i en periode i en bedrift.
 • Finansiering kan også gis til en forsker som jobber en periode i en bedrift og/eller for en person fra en bedrift som vil jobbe en periode i et forsknings- og utdanningsmiljø. Tilskudd til en forsker i en bedrift er statsstøtte, og regnes dermed som bagatellmessig støtte.

Les mer om bagatellmessig støtte på informasjonssiden vår om statsstøtte.

Dere kan sette av midler til forprosjekter og til mobilitet uten at de enkelte forprosjektene er definert. På grunn av forvaltningsloven og statsstøtteregelverket, må Forskningsrådet tildele hvert enkelt forprosjekt og mobilitet (forsker/ansatt i bedrift).

Prosjektledelse
Prosjektledelse inkluderer blant annet:

 • koordinering, administrativ og faglig ledelse av aktiviteter, i tillegg til rapportering
 • formidling av aktiviteter i, og resultater av, innsatsen
 • deltakelse på kurs og samlinger for prosjektledere og kompetansemeglere i regi av Forskningsrådet (minst to ganger i året)

Vi forventer at dere har lave administrative kostnader i prosjektet.

Utstyr
Utstyr og ordinær drift er ikke en godkjent prosjektkostnad.

Finansiering
Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av prosjektkostnadene. Det er en fordel med regional medfinansiering, såkalt kontantbidrag.

Finansiering gjennom andre regionale, nasjonale og internasjonale programmer kan ikke inngå i den regionale finansieringsandelen.

Les mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Forutsetning for støtte
Tildeling skjer med forbehold om Stortingets vedtak i Statsbudsjettet for 2021.

Bevilgning for Fylkeskommunene og Oslo kommune gjelder bare for perioden 1.1.2021–31.12.2021 mens tildeling for Svalbard gjelder for perioden 1.1.2021–31.12.2023.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Mobiliseringsprosjekter for Fylkeskommuner, Oslo kommune og Svalbard

Næringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknad som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vil få en administrativ vurdering. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig og svarer på det vi ber om i denne utlysningen. Vi vurderer søknaden etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.
Når vi vurderer søknadens relevans, innebærer dette at vi ser på sammenheng og forankring i planer og strategier for søkerne og at prosjektet svarer på formålet for utlysningen.

Det er en fordel om prosjektet har en god deltakelse fra begge kjønn.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli behandlet administrativt i Forskningsrådet. Forventet svar på søknaden er i løpet av fire uker fra mottatt søknad og senest 20. desember.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. desember 2023, 22:57 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.