Gjennomført

Midler til kompetanseutvikling for lærere i videregående skole

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

12. feb 2020

Søknadsfrist

01. apr 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

15. aug 2020

Seneste tillatte prosjektstart

01. apr 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å stimulere skoleeiere til å søke midler for å øke kompetansen hos lærere i videregående skole i forskningsmetode og kritisk tenkning.

Om utlysningen

De nye læreplanene for videregående skole legger vekt på kritisk tenkning og vitenskapelig metode. Målet med denne utlysningen er å styrke kompetansen til lærere i videregående skole i utforskende metode/forskningsmetode, slik at de kan gi et godt tilbud til elever og være en ressurs for andre lærere.

Utlysningen retter seg mot skoleeiere i videregående skole. Gjennom PROFORSK ønsker vi å styrke skoleeieres muligheter til å satse på utvikling av lærernes kompetanse på dette området og lage utviklingsopplegg for dette, gjerne i samarbeid med et forskningsmiljø.

Utvikling av opplegg for elevprosjekter kan være ett tiltak. Slik prosjekter skal ha fokus på fordypning, og ikke bare eksperimenter, og eventuelt med tanke på deltakelse i Konkurransen Unge forskere. Andre tiltak kan for eksempel kurs for lærere.

PROFORSK ses i sammenheng med "Desentralisert ordning – lokal kompetanseutvikling" i regi av Utdanningsdirektoratet, som skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak.

Utlysningen finnes på norsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske fylkeskommuner som skoleeiere for videregående skole.

Hvem kan delta i prosjektet?

Tilbudet om kompetanseutvikling skal være åpent for alle lærere ved de videregående skolene i fylket, men skoleeier kan rette aktivitetene mot bestemte fag og begrense antall deltakere ut fra budsjettmessige hensyn.

Krav til prosjektansvarlig

Fylkeskommunen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og Utdanningsavdelingens ledelse må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha god oversikt over videregående skoler og deres aktiviteter, og fortrinnsvis være tilknyttet avdeling for videregående opplæring.

Leverandører/samarbeid

Skoleeier kan utvikle og gjennomføre kompetanseutviklingstiltakene i samarbeid med forskningsorganisasjon(er) eller andre leverandører. Dette blir å forstå som innkjøp av tjenester som må spesifiseres i kostnadsplanen.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om støtte til dekning av de kostnadene som fylkeskommunen har til å planlegge og gjennomføre de kompetansehevende tiltakene. Dette kan både være kostnader fylkeskommunen vil ha ved selv å utforme og gjennomføre tiltakene, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre tiltakene.

Forskningsrådet krever at søker bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader knyttet til skoleeiers prosjektansvar eller prosjektledelse. Disse kostnadene kan utgjøre inntil 20 % av totalkostnaden.
 • innkjøp av FoU-tjenester og andre tjenester, som er kostnader ved å engasjere leverandører til å utføre oppgaver i prosjektet
 • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden og vil kunne bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges.

Aktivitetene det kan søkes om støtte til fra Forskningsrådet er utvikling av kompetansehevende tiltak eller verktøy som kan deles mellom lærere, skoler og fylkeskommuner, kurs eller kostnader knyttet til utvikling av opplegg for elevprosjekter som tar forskningsmetode i bruk.

Det kan søkes om inntil 100% dekning av budsjetterte kostnader fra Forskningsrådet, oppad begrenset til 2 mill. kroner fordelt på 3 år.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Rapportering og utbetaling av støtte

Årlig framdriftsrapport og sluttrapport kreves. Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis og prosjektansvarlig får bare dekket reelle kostnader som er ført i organisasjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utdanning og kompetanse

Utdanning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Forskningsrådet har innført nye vurderingskriterier: kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil behandlet administrativt i Forskningsrådet. Forventet svar på søknaden kommer innen 01.04.2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 12:40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.