Gjennomført
Se Resultat

Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Den økonomiske rammen for utlysningen ble utvidet til 1,4 milliarder kroner etter Styrets behandling av budsjett den 29. oktober 2020.

Forskningsrådet mottok 166 skisser til fristen den 27. mai. Utlysningen er åpen for alle fag- og temaområder, men vil kun gjelde for de som deltok i denne obligatoriske skisserunden. I søknaden må dere referere til prosjektnummeret for minst én av skissene som søknaden er basert på.

Viktige datoer

22. sep 2020

Webinar om høstens forskningsinfrastruktur-utlysning

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Desember 2021

Styrets vedtak

Publiseres i midten av desember.

Viktige datoer

Formål

Målet med utlysningen er å støtte prosjekter som:

 • vil gi norske forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur, som understøtter forskning og innovasjon av høy kvalitet og som vil bidra til å møte samfunnets kunnskapsutfordringer
 • vil styrke, samordne og optimalisere utnyttelse og internasjonalisering av nasjonal forskningsinfrastruktur der Norge har sterke forskningsmiljøer
 • gjelder ny norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur 

Om utlysningen

Utlysningen gjelder støtte til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018–2025). Utlysningen omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder deltakelse i forskningsinfrastrukturer på ESFRI Roadmap

Forskningsinfrastrukturene dere søker midler til, må støtte opp under utvikling av nasjonalt prioriterte forskningsområder og relevante næringer. Bakgrunnen for hvordan vi prioriterer investeringer i forskningsinfrastruktur på ulike områder, er beskrevet i

Vi kan også gi støtte til andre forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet og høy relevans for grunnleggende forskning av høy kvalitet og/eller anvendt forskning av stor betydning for utvikling av norsk næringsliv og offentlig sektor.

Alle må levere full søknad, inkludert prosjekter som er særskilt fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

For store, kostbare og sammensatte forskningsinfrastrukturer oppfordrer vi dere til å legge opp til en trinnvis oppbygning av forskningsinfrastrukturen og til å søke om støtte til ett trinn av gangen.

Dere kan, etter å ha sendt inn søknaden, men før vi har gjort vår beslutning, på egen regning og risiko velge å starte investeringer i forskningsinfrastruktur det her er søkt støtte til. En eventuell bevilgning fra Forskningsrådet vil da kunne dekke omsøkte kostnader påløpt etter søknadsfristen 18. november 2020.

Etableringen eller oppgraderingen av forskningsinfrastruktur som dere søker støtte til, må være så godt forberedt at prosjektet helst kan settes i gang i løpet av 2021, og senest første halvdel av 2022.

Minimum 70 mill. kroner av utlysningens økonomiske ramme er øremerket forskningsinfrastruktur relevant for fornybar energi, inkludert CO2-fangst og -lagring. Forutsetningen er at søknadene har tilstrekkelig kvalitet.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig institusjon og alle samarbeidspartnere. Prosjektansvarlig (søker) skal være en institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig.

Forskningsorganisasjoner, offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, samt andre organisasjoner eller foretak kan være samarbeidspartnere i forskningsinfrastrukturprosjekter.

Hva kan du søke om støtte til?

Se Hva det kan søkes om for en detaljert beskrivelse av kostnader dere kan søke støtte til.

I hovedtrekk kan dere søke om:

 • midler til etablering og oppgradering av alle typer forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet slik disse er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018– 2025)
 • midler til langsiktig drift i særskilte tilfeller
 • midler til samordning og nasjonal tilretteleggelse av felles tjenester basert på eksisterende forskningsinfrastrukturer
 • nye medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer

Når støtten utgjør statsstøtte, følger det av EUs Gruppeunntaksforordning (GBER) art. 26, Investeringsstøtte til forskningsinfrastrukturer, hva man kan søke om støtte til. Se nærmere informasjon om dette under. 

Vi oppfordrer til bruk av eksisterende forskningsinfrastruktur der dette er mulig og heller søke om utvidelse og oppgradering enn etablering av ny infrastruktur. Søknader som gjelder oppgradering/videreutvikling av forskningsinfrastruktur som tidligere har fått finansiering gjennom denne ordningen kan fylle ut et eget vedlegg.

Vi kan i noen særskilte tilfeller gi støtte til finansiering av forskningsinfrastrukturers driftskostnader. En forutsetning for dette, er at dere enten søker om midler til etablering/oppgradering av den aktuelle forskningsinfrastrukturen i gjeldende utlysning, eller så må det være mottatt slik støtte tidligere (se Hva det kan søkes om). Driftsstøtte kan ikke gis i de tilfellene der støtten til investering i infrastruktur utgjør statsstøtte. Langsiktig støtte til finansiering av drift (utover etableringsfasen) vurderes på grunnlag av søkers opplysninger i et eget vedlegg.

For søknader som gjelder norsk deltakelse i samarbeid om etablering, eller oppgradering av internasjonale forskningsinfrastrukturer, inklusive prosjekter på ESFRI Roadmap, må dere levere et eget vedlegg som beskriver den norske deltakelsen og egenverdien av denne.

Omfang av støtte
Prosjektene kan tildeles støtte for inntil fem år. Minimumsstøtte fra Forskningsrådet er 2 mill. kroner, maksimal støtte er 200 mill. kroner. Når tildelingen utgjør statsstøtte, kan den ikke overstige 20 millioner euro per infrastruktur.

Forutsetning for tildeling av støtte
For den delen av støtten som går til foretak (aktører som tilbyr varer eller tjenester i et marked, dvs. som driver økonomisk aktivitet), utgjør denne utlysningen en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Støtten tildeles da i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 26. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen utgjør en støtteordning innmeldt til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 19/2022/R&D&I.

Utdypende informasjon om GBER art. 26, samt om forskningsorganisasjoners og forskningsinfrastrukturers økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet, finnes på Forskningsrådets nettsider om statsstøtteregelverket.

Før en eventuell kontraktsinngåelse skal det foreligge en plan for fremtidig økonomisk drift av den infrastrukturen som skal etableres/fornyes/oppgraderes. Denne planen må synliggjøre fremtidig driftskostnad til infrastrukturen samt beskrive hvordan driftskostnadene er tenkt dekket inn. Forskningsrådet kommer til å betrakte eventuelle egenbidrag til driftsfinansiering av infrastrukturen synliggjort i denne planen som forpliktende.

Forskningsartikler og forskningsdata

Det er som regel prosjektene som bruker infrastrukturen som er ansvarlig for valg av arkivløsning for dataene som generes. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon for infrastrukturen skal imidlertid tilby veiledning til prosjektene når det gjelder valg av arkivløsning. Hvordan infrastrukturen skal sørge for å ha slik veiledningskompetanse beskrives i forbindelse med revidering av søknad.

I tilfeller hvor infrastrukturen genererer data uavhengig av prosjekter, og hvor dataene bør arkiveres for framtidig bruk, skal infrastrukturen oppgi arkivløsning for disse dataene i en datahåndteringsplan.

De internasjonale FAIR-prinsippene for god tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av forskningsdata må følges.

Spesielle tilleggskrav

Krav til institusjonene

 • Det er institusjonens ledelse som skal fremme søknadene. Det oppfordres til at søknadene ses i sammenheng med institusjonens strategi.
 • Dersom institusjonen fremmer flere søknader, eller er partnere i flere søknader, skal institusjonens ledelse sende et brev til Forskningsrådet der alle forskningsinfrastrukturene som er prioritert av institusjonen, listes opp og rangeres. Dette skal sendes til Forskningsrådets postmottak til søknadsfristen: post@Forskningsradet.no med kopi til Kirsti S. Landsverk, ksl@forskningsradet.no og merkes "Institusjonens prioritering av forskningsinfrastruktur".
 • Institusjonene må allokere kvalifisert personell til ledelse og drift av forskningsinfrastrukturen.

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig.
 • Søknader som inkluderer bruk av eksisterende nasjonale infrastrukturer for lagring og tilgjengeliggjøring av data skal inneholde et bekreftende brev fra den som er ansvarlig for de(n) eksisterende nasjonal(e) infrastruktur(er) på at de stiller seg positive til prosjektets plan. Det må gjøres rede for hvordan eventuelle kostnader forbundet med håndtering, lagring og tilgjengeliggjøring av data vil bli finansiert.
 • I tillegg til kostnads- og finansieringsplanen for prosjektet i eSøknad, skal søknader om forskningsinfrastruktur ha et eget vedlegg: Excel-skjema for kostnader og finansiering, som du finner nederst i utlysningen. I skjemaet skal kostnader forbundet med henholdsvis investering/etablering og drift av infrastrukturen synliggjøres hver for seg. Kostnader og finansiering av driften skal fylles ut for en periode på 10 år.

Krav til prosjektbeskrivelsen

 • Prosjektbeskrivelsen skal følge vedlagt mal.
 • For søknader som overskrider et søkt beløp på 30 mill. kroner, må prosjektbeskrivelsen inneholde en tydelig beskrivelse av hva dere kan få til innenfor en alternativ "minimumsramme", eventuelt kombinert med en opptrappingsplan, forutsatt at dette gir mening.
 • Prosjektbeskrivelsen må tydelig beskrive hvordan infrastrukturen vil bli gjort tilgjengelig for forskermiljøer og relevant næringsliv hos andre enn prosjektansvarlig og samarbeidspartnere. For å ivareta brukermiljøets interesser, anbefales det å etablere en styringsgruppe eller rådgivende organ (advisory board) med representanter fra flere institusjoner. Dette gjelder også infrastrukturer som etableres, eies og driftes av kun en institusjon, men som har en større brukergruppe.
 • I søknader som inkluderer utvikling av nye lagringsløsninger og/eller tjenester for tilgjengeliggjøring av data, må dere i beskrivelsen av den fremtidige planen for infrastrukturens økonomiske drift, ta høyde for at en andel av driftsinntektene skal kunne dekke et minimum av kostnader forbundet med oppgradering. Det må også beskrives hvordan disse løsningene skal integreres med relevant eksisterende nasjonale/internasjonale datainfrastrukturer.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for alle fag- og temaområder.

Forskningsinfrastruktur

Avanserte produksjonsprosesserLandbrukHavbrukGrunnleggende forskning innenfor matematikk og naturvitenskapNaturmangfold og miljøBioøkonomiBioteknologiKlimaKulturDemokrati, makt og styringDigitalisering og bruk av IKTMiljøvennlig energiMatUtenriks og internasjonale relasjonerHelseMaritimMineralerNanoteknologi/avanserte materialerPetroleumPolarIKT forskningsområdeTransport og mobilitetVelferd

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. Vær oppmerksom på at for Excel-dokumentene må hvert ark gjøres om til PDF-format.
 • Søknaden må være basert på skisse(r) sendt inn til fristen 27. mai 2020, og det må eksplisitt vises til hvilke(n) skisse(r) søknaden er basert på.

Vedlegg
Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse på maksimalt 15 sider etter fastlagt mal
 • beskrivelse av arbeidspakker etter fastlagt mal
 • Excel-skjema for kostnader og finansiering 2020 etter fastlagt mal. Lastes opp under Attachments/Other items.
 • CV for prosjektleder ved søkerinstitusjonen og delprosjektledere (arbeidspakkeledere) ved alle partnerinstitusjonene på maksimalt 4 sider per person etter fastlagt mal
 • erklæring fra søkerinstitusjonen om hvordan infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi
 • bekreftelse på institusjonsnivå fra hver samarbeidspartner på deres forpliktelser i prosjektet og en erklæring om at infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi, herunder en kort beskrivelse av hvordan infrastrukturen inngår i strategien
 • ekstra vedlegg dersom søknaden gjelder:
  • norsk deltakelse i internasjonale infrastrukturer: eget vedlegg på maksimalt 3 sider etter fastlagt mal. Merk! nye noder i ESFRI-infrastrukturer må legge ved støttebrev fra den internasjonale koordinatoren
  • langsiktig grunnfinansiering av drift: eget vedlegg på maksimalt 5 sider etter fastlagt mal
  • søknader som inkluderer bruk av eksisterende nasjonale infrastrukturer for lagring og tilgjengeliggjøring av data: et bekreftende brev fra den som er ansvarlig for de(n) eksisterende nasjonal(e) infrastruktur(er) på at de stiller seg positive til prosjektets plan

Valgfrie vedlegg

 • prosjekter som tidligere har fått finansiering gjennom INFRASTRUKTUR og søker om videre investeringer (i fase 2/3/4) kan legge ved et eget vedlegg på maksimalt 2 sider etter fastlagt mal
 • Letter of Intent (LOI) eller støttebrev fra eksterne brukermiljøer (utformet av disse og ikke av søkerkonsortiet) som underbygger behov og potensiale for utnyttelse av infrastrukturen det søkes om.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Vurderingskriterier for ekspertpanelene

 • Forskning og innovasjon
 • Virkninger og effekter
 • Gjennomføring
 • Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Vurderingskriterier for de strategiske administrative panelene

 • Spesielle føringer i utlysningen
 • Nasjonal viktighet
 • Samarbeid og arbeidsdeling
 • Institusjonell forankring
 • Nytte for samfunnet
 • Gjennomføring og organisering
 • Samlet vurdering fra administrativt panel

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og strategisk relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde
• I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte norsk forskning til et internasjonalt ledende nivå.
• I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov.

Infrastrukturens kvalitet og unikhet
• Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges.
• Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er koordinert med disse.

Virkninger og effekter

Potensielle virkninger og effekter
• I hvilken grad det er potensielle virkninger og effekter av infrastrukturen på:
- forskningssystemet
- innovasjon
- samfunn

Tilgjengeliggjøring og utnyttelse
• I hvilken grad:
- infrastrukturen vil gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere.
- det legges opp til formidling og kommunikasjon rettet mot alle relevante interessenter/brukere.
- infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere.

Gjennomføring

Kvalitet på prosjektledelse og organisering
• I hvilken grad:
- prosjektlederen er kvalifisert til å lede prosjektet.
- prosjektgruppen har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer.
- prosjektet har en hensiktsmessig organisering.

Planer for etablering/oppgradering og drift av infrastrukturen
• I hvilken grad det:
- foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler, leveranser, kostnader og ressursbehov.
- foreligger planer for at infrastrukturen utnyttes og brukes på best mulig måte.
- foreligger gjennomtenkte planer for hvordan data som infrastrukturen generer/håndterer skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig.
- gjøres en vurdering av risiko og foreslås tiltak for å håndtere eventuelle høyrisiko hendelser.
• For søknader som gjelder etablering/oppgradering av norsk node i internasjonale infrastruktursamarbeid, vurderes det i hvilken grad rollefordeling mellom den norske partneren (noden) og de internasjonale partnerne er tydelig og hensiktsmessig (gjøres på grunnlag av særskilt vedlegg).

Vurdering av tekniske løsninger
• I hvilken grad de foreslåtte tekniske løsningene er tilstrekkelig modne til å etablere infrastrukturen.
• I prosjekter med egenutvikling av utstyr og tekniske løsninger, vurderes om:
- det er dokumentert at det ikke finnes tilgjengelige løsninger på markedet og det dermed er gode grunner for egenutvikling.
- metoden/teknologien som ligger til grunn er demonstrert å fungere i et relevant miljø (Technology Readiness Level 6 etter EU-definisjon).

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskning og innovasjon, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Spesielle føringer i utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller spesielle prioriteringer i utlysningen ut over det som er nevnt under. Prioriteringene vil være tydeliggjort i utlysningene.

Nasjonal viktighet

• Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:
- har bred nasjonal interesse.
- finnes kun på ett eller få steder i landet.
- støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier.

Samarbeid og arbeidsdeling

• Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:
- bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling.
- vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen.
- fremmer nasjonalt samarbeid om investeringer og drift.

• Der det er relevant vurderes i hvilken grad prosjektet:
- samarbeider med annen relevant nasjonal og/eller internasjonal infrastruktur.

Institusjonell forankring

• Vurderes ut fra hvor godt prosjektet er forankret institusjonelt og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer.

Nytte for samfunnet

• I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:
- innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant.
- økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet.

Gjennomføring og organisering

• I hvilken grad:
- prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen.
- det foreligger en gjennomtenkt og realistisk finansieringsplan for etablering/oppgradering.
- det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor vertsinstitusjonene.
- det er god koordinering og hensiktsmessig ansvarsdeling og forpliktelser med hensyn til etablering, oppgradering og drift i prosjektet.
o For søknader som søker om oppgradering/videreutvikling vurderes måloppnåelsen i tidligere faser finansiert av Forskningsrådet.
o For søknader som gjelder langsiktig grunnstøtte til drift vil behov for støtte vil vurderes på grunnlag av søkers besvarelse i særskilt vedlegg.
- prosjektet er modent for gjennomføring.
- det er mulig å legge opp til en trinnvis oppbygning og om budsjettrammen kan justeres ned gitt at målene til prosjektet opprettholdes.

Samlet vurdering fra administrativt panel

Her gjøres det en samlet vurdering av søknaden basert på ekspertvurderingen og de administrative kriteriene. Det administrative panelet trekker inn styrker og svakheter fra ekspertpanelenes vurderinger og kriteriene som er vurdert av det administrative panelet.

Behandlingsprosedyre

Søknadsbehandlingen omfatter en faglig vurdering utført av eksterne fageksperter og en strategisk vurdering utført av Forskningsrådets administrasjon.

Alle søknadene blir først vurdert av utvalg bestående av eksterne fageksperter (kalt ekspertpaneler) som vurderer hvorvidt forskningsinfrastrukturen vil kunne bidra til forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Denne vurderingen er rådgivende for Forskningsrådets videre behandling av søknadene, som foretas av administrasjonen vår.

Forskningsrådets administrasjon vurderer først søknadene per fag-/temaområde av infrastrukturenes nasjonale betydning slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018–2025), av infrastrukturenes strategiske relevans til norske forskningsprioriteringer og gjennomføringen av prosjektet. Forskningsrådet gjør ikke den faglige vurderingen av søknadene. Deretter gjør administrasjonen en helhetsvurdering av den strategiske betydningen av de høyest rangerte søknadene på tvers av fagområder og porteføljer. Til slutt utarbeider administrasjonen en innstilling til det besluttende organ, som er Styret i Forskningsrådet.

Trinn 1: Ekspertvurdering

Ekspertpanelene settes sammen i henhold til den faglige profilen i søknadsmassen. Ut fra hensynet til habilitet, er så godt som alle paneldeltagerne hentet fra utlandet.

Søknader som vurderes som relevant for flere av de strategiske områdene, vil bli vurdert av mer enn ett ekspertpanel.

Trinn 2: Administrativ vurdering

Første ledd av den administrative behandlingen foretas av paneler (kalt administrasjonspaneler) bestående av medarbeidere i Forskningsrådet med god kjennskap til et faglig, tematisk og/eller teknologisk område og til norske forskningsaktører. Disse panelene inndeles på omtrent samme måte som inndelingen i fag- og temaområder i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur 2020. Alle søknader som har fått høy karakter av ekspertpanelene (5, 6 eller 7), vil bli vurdert administrativt. Søknader med karakter 4 eller lavere fra ekspertpanelene blir ikke vurdert administrativt. Søknader som vurderes som relevant for flere av de strategiske områdene vil bli vurdert av mer enn ett administrativt panel.

Trinn 3: Endelig utvelgelse gjennom administrativ helhetsvurdering

Basert på den samlede vurderingen fra de administrative panelene, gjøres det en helhetsvurdering på tvers av fagområder og porteføljer. Følgende punkter vil bli vektlagt i helhetsvurderingen:

 • rangering og vurdering fra administrasjonspanelene
 • føringer i utlysningen
 • forskningsinfrastrukturens nasjonale betydning innenfor strategisk prioriterte områder
 • koblingen mellom investering i forskningsinfrastrukturer og forskning som finansieres gjennom Forskningsrådets andre virkemidler. Investeringene må stå i forhold til forskningens omfang og behovet for forskningsinfrastruktur på områdene.
 • graden av hvor mye det haster å etablere/videreføre forskningsinfrastrukturene
 • bredden i porteføljen: alle de nasjonalt prioriterte områdene bør støttes over tid med forskningsinfrastrukturer dersom det foreligger søknader av høy kvalitet
 • inngåtte internasjonale forpliktelser inkl. forvaltning av vertskapsroller der norske institusjoner har viktige roller i internasjonale infrastruktursamarbeid
 • om det er tilstrekkelig økonomisk ramme tilgjengelig for å kunne finansiere prosjektet
 • hvor godt forberedt etableringen eller oppgraderingen det søkes om er for å oppnå rask igangsettelse av prosjektet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 04:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.