Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet

Dette er et varsel om utlysning for Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur for 2020. Mer informasjon kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.

Formål

Formålet med utlysningen er at norske forskningsmiljøer og næringsliv får tilgang til relevant og oppdatert infrastruktur som understøtter forskning av høy kvalitet.

Utlysningen omfatter forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur (2018-2025) (pdf). Utlysningen omfatter også norsk deltakelse i internasjonal forskningsinfrastruktur, herunder deltagelse i infrastrukturer på ESFRI Roadmap.

Dette er et varsel om utlysningen for 2020 og vil kun gjelde for de som deltar i den innledende obligatoriske skisserunden med frist 27. mai 2020. Mer informasjon kommer i juni 2020. Du finner skisseutlysningen her.

Viktige datoer

07 okt 2020

Åpen for søknad

18 nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Innsending av skisser er obligatorisk og fungerer som første fase av årets søknadsprosess for INFRASTRUKTUR. Målet med skisseutlysningen er å bidra til bedre nasjonal koordinering og samhandling mellom institusjoner og forskningsinfrastrukturer som opererer innenfor samme område.

Det er mulig å sende inn en skisse innen 27.05.2020. Innkomne skisser vil ikke bli vurdert verken faglig eller strategisk. Du kommer til skisseutlysningen via denne lenken.

Mer informasjon om utlysningen kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon om utlysningen kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Hvilke kostnader det kan søkes støtte til er beskrevet i vedlegget Hva kan det søkes om (pdf). Mer informasjon om utlysningen kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen omfatter alle temaer og fag- og teknologiområder.

Forskningsinfrastruktur

Krav til utforming

Søknaden skal være basert på en prosjektskisse innsendt til fristen 27.05.2020

Mer informasjon om utlysningen kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon

I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til faglig fornyelse og/eller bredde
• I hvilken grad infrastrukturen vil bidra til å løfte norsk forskning til et internasjonalt ledende nivå
• I hvilken grad infrastrukturen tilbyr tjenester som svarer på relevante forskningsmiljøers eller forskningsområders behov

Infrastrukturens kvalitet og unikhet
• Hvorvidt infrastrukturen er "state-of-the-art" – de best tilgjengelige teknologiske løsningene velges
• Hvordan infrastrukturen passer inn i landskapet av relevante eksisterende infrastrukturer, og i hvilken grad søknaden er koordinert med disse

Virkninger og effekter

Potensielle virkninger og effekter
• I hvilken grad det er potensielle virkninger og effekter av infrastrukturen på:
- forskningssystemet
- innovasjon
- samfunn

Tilgjengeliggjøring og utnyttelse
• I hvilken grad:
- infrastrukturen vil gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere
- det legges opp til formidling og kommunikasjon rettet mot alle relevante interessenter/brukere
- infrastrukturen tilrettelegger for brukermedvirkning fra forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig forvaltning og andre relevante bidragsytere

Gjennomføring

Kvalitet på prosjektledelse og organisering
• I hvilken grad:
- prosjektlederen er kvalifisert til å lede prosjektet
- prosjektgruppen har relevant kompetanse og ressurser til å etablere, drifte og tilby tjenester til relevante brukermiljøer
- prosjektet har en hensiktsmessig organisering

Planer for etablering/oppgradering og drift av infrastrukturen
• I hvilken grad det:
- foreligger en gjennomtenkt og realistisk plan for etablering/oppgradering av infrastrukturen, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler, leveranser, kostnader og ressursbehov
- foreligger planer for at infrastrukturen utnyttes og brukes på best mulig måte
- foreligger gjennomtenkte planer for hvordan data som infrastrukturen generer/håndterer skal struktureres, lagres og publiseres eller på annen måte gjøres tilgjengelig
- gjøres en vurdering av risiko og foreslås tiltak for å håndtere eventuelle høyrisiko hendelser
• For søknader som gjelder etablering/oppgradering av norsk node i internasjonale infrastruktursamarbeid, vurderes det i hvilken grad rollefordeling mellom den norske partneren (noden) og de internasjonale partnerne er tydelig og hensiktsmessig (gjøres på grunnlag av særskilt vedlegg).

Vurdering av tekniske løsninger
• I hvilken grad de foreslåtte tekniske løsningene er tilstrekkelig modne til å etablere infrastrukturen
• I prosjekter med egenutvikling av utstyr og tekniske løsninger, vurderes om:
- det er dokumentert at det ikke finnes tilgjengelige løsninger på markedet og det dermed er gode grunner for egenutvikling
- metoden/teknologien som ligger til grunn er demonstrert å fungere i et relevant miljø (Technology Readiness Level 6 etter EU-definisjon)

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskning og innovasjon, Virkning og effekter og Gjennomføring.

Vurderingskriterier for de strategiske administrative panelene

Spesielle føringer i utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller spesielle prioriteringer i utlysningen ut over det som er nevnt under. Prioriteringene vil være tydeliggjort i utlysningene.

Nasjonal viktighet

 • Vurderes ut fra i hvilken grad infrastrukturen:
 • har bred nasjonal interesse
 • finnes kun på ett eller få steder i landet
 • støtter opp om nasjonalt prioriterte forskningsområder og strategier

Samarbeid og arbeidsdeling

 • Vurderes ut fra i hvilken grad prosjektet:
 • bidrar til en hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling
 • vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen
 • fremmer nasjonalt samarbeid om investeringer og drift
 •  
 • Der det er relevant vurderes i hvilken grad prosjektet:
 • samarbeider med annen relevant nasjonal og/eller internasjonal infrastruktur

Institusjonell forankring

 • Vurderes ut fra hvor godt prosjektet er forankret institusjonelt og hvilken betydning det har for prosjektansvarlig og samarbeidspartnernes strategiske mål og planer

Nytte for samfunnet

 • I hvilken grad infrastrukturen bidrar til:
  • innovasjon og/eller verdiskapning i næringsliv og/eller offentlig sektor, der dette er relevant
  • økt kunnskap/kompetanse av betydning for samfunnet

Gjennomføring og organisering

 • I hvilken grad:
 • prosjektet har en økonomisk robust driftsmodell for infrastrukturen
 • det foreligger en gjennomtenkt og realistisk finansieringsplan for etablering/oppgradering
 • det foreligger gode planer for å gjøre infrastrukturen tilgjengelig for relevante brukere utenfor vertsinstitusjonene
 • det er god koordinering og hensiktsmessig ansvarsdeling og forpliktelser med hensyn til etablering, oppgradering og drift i prosjektet
 • For søknader som søker om oppgradering/videreutvikling vurderes måloppnåelsen i tidligere faser finansiert av Forskningsrådet
 • For søknader som gjelder langsiktig grunnstøtte til drift vil behov for støtte vil vurderes på grunnlag av søkers besvarelse i særskilt vedlegg
 • prosjektet er modent for gjennomføring
 • det er mulig å legge opp til en trinnvis oppbygning og om budsjettrammen kan justeres ned gitt at målene til prosjektet opprettholdes

Samlet vurdering fra administrativt panel

Her gjøres det en samlet vurdering av søknaden basert på ekspertvurderingen og de administrative kriteriene. Det administrative panelet trekker inn styrker og svakheter fra ekspertpanelenes vurderinger og kriteriene som er vurdert av det administrative panelet.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon om utlysningen kommer i løpet av siste halvdel av juni 2020.