Gjennomført

Midler til å mobilisere tjenestenæringer til forskning

Utlysningen stenges etter 15. januar.
 
11.06.2020: Støttebeløpet for nettverk er justert.
 
18.09.2020: Det er fortsatt mulig å søke om prosjektetableringsstøtte til "Innovasjonsprosjekt i næringslivet" (løpende frist). Det er ikke lenger mulig å søke om midler til prosjektetablering knyttet til utlysningen "Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer" med frist 18. november 2020.

Viktige datoer

30. jun 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Midlene skal bidra til økt FoU-aktivitet i tjenestenæringer som i dag er lite representert i den næringsrettede porteføljen: reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Dere kan søke om støtte til alle former for aktiviteter som bidrar til å styrke koordinering, planlegging og nettverk med sikte på å utvikle og styrke FoU-aktiviteten. Hensikten er å etablere samarbeid for å søke støtte til FoU-prosjekter på et senere tidspunkt gjennom åpen utlysning for Innovasjonsprosjekt i næringslivet i 2020. 

Vi åpner for aktiviteter for mer langsiktig mobilisering til søknadsfrister i 2021.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å bidra til økt næringsrettet forskning og utvikling i reiseliv, kulturnæringer, finans og varehandel.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bedrifter, næringsklynger, næringslivsorganisasjoner og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Søkerorganisasjonen må ha et organisasjonsnummer og virksomhet i Norge.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til samarbeidspartner
Det er ikke krav om at det skal være samarbeidspartnere i disse aktivitetene, men aktivitetene skal ha en klar intensjon å etablere forskningssamarbeid mellom næringsliv og forskningsinstitusjoner med tanke på felles søknad om FoU-prosjekter.

I den grad foretak oppgis som samarbeidspartnere og skal motta støtte, må hver av dem levere egenerklæring for bagatellmessig støtte.

I søknaden ber vi dere beskrive aktuelle samarbeidspartnere for det planlagte FoU-prosjektet, og hvordan de vil bli involvert i planlegging, gjennomføring av aktivitetene og i utnyttelse av resultatene.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde. Vi kan gi støtte til følgende type aktiviteter knyttet til nettverksarbeid, prosjektetablering og arrangement: 

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig organisasjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere, budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer.
 • Direkte kostnader knyttet til
  • reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • arrangementskostnader for å holde workshop, seminarer ol.
 • Prosjektet kan inneholde aktiviteter/påløpte kostnader fra søknadsdato.

Vi gir ikke støtte til FoU-aktiviteter eller søknadsskriving gjennom denne utlysningen.

Dere kan søke om støtte på inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader. 

Følgende rammer gjelder for ulike type aktiviteter:

 • Nettverk med varighet 4 til 12 måneder. Innenfor rammen på maksimalt 250 000 kroner, vil søker kunne få dekket opptil 100 prosent av sine kostnader knyttet til nettverksaktiviteter.
 • For prosjektetableringsstøtte til:
  • Innovasjonsprosjekt i næringslivet vil søker kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 250 000 kroner
  • Samarbeidsprosjekt for å øke forskningsbasert innovasjon i utvalgte tjenestenæringer med frist for hovedprosjekt 18. november 2020 vil søker kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 250 000 kroner. Legg merke til at det var obligatorisk å søke om prosjektetablering i løpet av 20. august 2020 for de som skal søke om samarbeidsprosjekt. Det er derfor for sent å søke om prosjektetabliseringsstøtte til dette nå.
 • For arrangementsstøtte vil søker kunne få dekket opp til 100 prosent av sine kostnader innenfor en ramme på maksimalt 50 000 kroner.

Dersom flere partnere i prosjektet skal være støttemottakere, må dere beskrive dette.

Forutsetning for støtte
Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler 50 prosent av støtten ved oppstart og de resterende 50 prosent etter godkjente sluttrapportering ved prosjektslutt. Kun reelle kostnader som er ført i prosjektansvarlig organisasjonen og samarbeidspartnernes regnskap vil kunne dekkes.

Prosjekter som er pågående ved årsskifte 2020-2021 må rapportere om framdriften 1. desember 2020.

Dere skal sende inn en sluttrapport sammen med regnskap.

All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Finans og bank, Varehandel, Media og kultur, Reiseliv

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn én gang.

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.

 • Søker/prosjektansvarlig må være i målgruppen.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk malen som dere kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring knyttet til bagatellmessig støtte for hver av støttemottakerne.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli gjenstand for en forenklet administrativ vurdering. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig og svarer på utlysningen.

Vi vil prioritere prosjekter

 • som tydelig beskriver hvordan de vil bidra til økt FoU-samarbeid mellom næringsliv i de aktuelle bransjene og forskningsinstitusjoner
 • som bidrar til kunnskapsdeling mellom forskningsinstitusjoner og næringsliv i de aktuelle bransjene
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Vi vil legge vekt på å få en balansert portefølje med representasjon fra alle de fire bransjene og en bredde i tematikk.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli behandlet administrativt i Forskningsrådet. Forventet svar på søknaden er i løpet av tre uker fra mottatt søknad.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.