Gjennomført
Se Resultat

Midler til nettverkstiltak for miljø- og klimaforskning

Viktige datoer

20. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. aug 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

31. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å stimulere norske forskere til å delta mer i og øve sterkere påvirkning på global miljø- og klimaforskning.

Om utlysningen

Du kan søke om midler til å etablere nye eller delta i eksisterende nettverk rettet mot globale miljø- og klimaproblemstillinger. Nettverket må ha en internasjonal tilknytning.

Det er også mulig å søke om midler til verv i internasjonale forskningsnettverk. Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av hvordan vervet kan ha interesse for forskningsorganisasjonen som søker og for andre norske forskningsmiljøer og på hvilken måte andre miljøer kan/vil bli involvert i arbeidet.

Søknader knyttet til forskningsformål som hører inn under ansvarsområdet til Klima- og miljødepartementet prioriteres.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må være nettverkets koordinator eller norske representant.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan bare søke om støtte til forskningsorganisasjonens ikke-økonomisk virksomhet. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtten fra Forskningsrådet kan maksimalt dekke 50 prosent av de direkte kostnadene til drift og koordinering av nettverkstiltaket. Du kan ikke søke om å få dekket kostnader til FoU-aktiviteter gjennom denne utlysningen.

Du kan søke om støtte til følgende:

 • Direkte kostnader til drift av nettverkstiltaket slik som materiell, lokalleie og innkjøp av tjenester. Seminarer/workshops kan inngå som en aktivitet i nettverket, men kan ikke være hovedformålet med nettverket.
 • Lønn og personalkostnader for nettverkets koordinator. Faktisk lønn inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader, kan dekkes.
 • Reiseutgifter for koordinator i forbindelse med koordineringsoppgaver.

Reiseutgifter for ordinære deltakere på nettverkssamlinger og konferanser e.l. dekkes ikke.

Verv i internasjonale forskningsnettverk som har nasjonal interesse

Reise- og lønnsutgifter i forbindelse med enkeltpersoners verv i internasjonale forskningsnettverk kan dekkes opp til 100 prosent, men maksimalt med 100 000 kroner per år.

Forutsetning for støtte

Prosjektene må starte opp mellom 01.08.2020 og 31.12.2020 og du må søke om midler fra Forskningsrådet innenfor årene 2020-2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2022.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Globale klimautfordringerGlobale miljøutfordringer

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist som blir behandlet.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles av administrasjonen i Forskningsrådet. Ved behov innhentes ekstern vurdering.

Forventet svar på søknaden er senest 6. juli 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.08 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.