Gjennomført

Videreføring av medlemskap i internasjonale infrastrukturer

Utlysningen gjelder kun for inviterte søkere.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte videreføring av norske medlemskap i internasjonal forskningsinfrastruktur der Forskningsrådet bidrar til medlemsavgiften.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder kun for noen utvalgte medlemskap i internasjonale forskningsinfrastrukturer lokalisert utenfor Norge (se nedenfor), der hele eller deler av medlemskapet finansieres av Forskningsrådet og der avtalen om fortsatt finansiering snart utløper. Støtten kan dekke medlemskap og kostnader til drift og administrasjon av forskningsinfrastruktur.

Forskningsrådet har vært i kontakt med de relevante forskningsmiljøene og invitert dem til å sende søknad med en beskrivelse av medlemskapets betydning for norsk forskning.

Denne utlysningen gjelder Forskningsrådets bidrag til fortsatt norsk medlemskap i følgende internasjonale forskningsinfrastrukturer:

 • Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 • Nordic Optical Telescope (NOT)

Alle andre kan se bort fra denne utlysningen.

Vurderingen kan ha ett av to mulige utfall:

 1. Medlemskapet anbefales finansiert videre for den perioden det er søkt for.
 2. Medlemskapet anbefales finansiert videre for en kortere periode enn det er søkt for grunnet svakheter avdekket i vurderingen. Søker må mot slutten av denne perioden sende inn ny søknad til en rettet utlysning.

GBIF kan søke om inntil NOK 4 millioner per år til medlemskapsavgift og drift av den norske noden for en periode på inntil fem år.

NOT kan søke om inntil NOK 1,2 millioner per år til medlemskapsavgiften for en periode på inntil fem år.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Denne utlysningen gjelder kun for inviterte søkere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtten kan dekke kostnader til medlemskap og drift og administrasjon av forskningsinfrastruktur.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider etter fastlagt mal for utlysningen.
 • CV for prosjektleder på maksimalt 4 sider etter fastlagt mal.
 • CV for inntil ti sentrale deltakere på maksimalt 4 sider etter fastlagt mal.
 • En kortfattet erklæring fra søkerinstitusjonen og samarbeidspartnere om hvordan infrastrukturen inngår i institusjonenes forskningsstrategi, samt at de påtar seg de økonomiske o.a. eventuelle forpliktelser som måtte fremgå av søknaden.
 • Bekreftelse på institusjonsnivå fra hver samarbeidspartner på deres forpliktelser i prosjektet og en erklæring om at infrastrukturen inngår i institusjonens forskningsstrategi, herunder en kort beskrivelse av hvordan infrastrukturen inngår i strategien.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | FI-Medlemskap

Medlemskapets forskningsmessige betydning

I hvilken grad medlemskapet:
• bidrar til faglig fornyelse, utvikling av ny kunnskap og bringer forskningen fram i forskningsfronten.
• gir muligheter for å gjennomføre høyt prioritert forskning som norske forskningsmiljøer ikke kunne ha deltatt i uten dette medlemskapet.
• bidrar til å gjøre norske forskningsmiljøer attraktive for de beste forskerne, både nasjonalt og internasjonalt.

Virkninger og effekter | FI-Medlemskap

Virkninger og effekter av medlemskapet
• Virkningene og effektene av medlemskapet så langt.
• Potensielle fremtidige virkninger og effekter av medlemskapet.
• I hvilken grad det dokumenteres at medlemskapet har nasjonal interesse.
• Om medlemskapet støtter oppunder norske forskningsprioriteringer.

Kommunikasjon og formidling
• I hvilken grad det foreligger planer for god kommunikasjon og formidling av mulighetene som ligger i medlemskapet og resultatene som kommer ut av det.

Gjennomføring | FI-Medlemskap

Kvaliteten av forskningsmiljøenes kompetanse på området og utnyttelse av medlemskapet

I hvilken grad:
• forskningsmiljøene har dokumentert kompetanse til å utnytte medlemskapet på en god måte.
• det foreligger gode planer for utnyttelse av medlemskapet.
• det foreligger planer for datahåndtering, det vil si plan for hvordan data som genereres skal lagres og publiseres eller på annen måte tilgjengeliggjøres.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskning og innovasjon, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil vurderes av ekspertpaneler som er de samme som benyttes for vurdering av søknader til hovedutlysningen til INFRASTRUKTUR, men etter et eget kriteriesett.

Basert på ekspertenes vurdering vil Forskningsrådets administrasjon utarbeide en innstilling. Denne vil leveres til det styret som har ansvaret for budsjettformålet som finansierer medlemskapet, som vil fatte vedtak om videreføring.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 08:57 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.