Gjennomført

Kvalifiseringsprosjekt (tidligere milepæl) – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning

Vi publiserer en oppdatert versjon av denne utlysningen i februar 2022 her: Kvalifiseringsprosjekt – Kommersialisering fra offentlig finansiert forskning 2022

Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel.

Formål

Søknadstypen kommersialisering skal bidra til økt kommersiell anvendelse av offentlig finansiert forskning i Norge.

Formålet med et kvalifiseringsprosjekt er å gjennomføre innledende undersøkelser av det kommersielle potensialet i forskningsresultater som skal bidra til å avklare videre veivalg, det være seg videre forskningsretning, teknologiutvikling eller strategivalg. Resultatene fra et fullført kvalifiseringsprosjekt vil ofte danne grunnlaget for beslutning om videre kommersialiseringsløp og resultatene kan benyttes som underlag til en søknad om videre kommersialiseringsstøtte i form av et verifiseringsprosjekt.

 

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut 75 millioner til kvalifiseringsprosjekter. Midlene skal bidra til å avklare det kommersielle potensialet i lovende forskningsresultater. Forventede langsiktige samfunnsøkonomiske gevinster er økt verdiskaping, bærekraft, konkurransekraft samt økt evne til å løse store samfunnsutfordringer. 

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Virkemiddelapparatet i Norge retter seg mot to ulike finansieringsgap knyttet til kommersialisering av forskningsresultater. Det første dreier seg om veien fra teknologi til prekommersiell fase, den andre fra prekommersiell til kommersiell fase.

Forskningsrådet dekker den første fasen, fra teknologi til prekommersiell fase, hvor tett interaksjonen med fag- og forskningsmiljøene fortsatt er høy, samtidig som tett dialog med markedsaktører (investorer, kunder, partnere, m.m.) er strategisk viktig for å sikre rett teknologi- og risikofokus, samt tilstrekkelig utløsende effekt inn i neste fase etter gjennomført prosjekt.

Utlysningen retter seg mot nye prosjekter som ikke har mottatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

informasjonssiden vår om Kommersialiseringsprosjekt finner du ofte stilte spørsmål, prosjekteksempler, m.m.

Statsstøtte

Denne utlysningen utgjør, for den delen som omfatter støtte til oppstartsselskaper, en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til EUs gruppeunntaksforordning (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 22.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 32/SME.

Hvem kan søke?

Følgende aktører kan stå som søkere:

 • godkjente forskningsorganisasjoner
 • teknologioverføringskontorer (TTO)
 • Oppstartsselskaper med utspring fra en godkjent forskningsorganisasjon hvor forskningsresultatene har sitt opphav og som oppfyller kriteriene i EUs gruppeunntaksforordnings artikkel 22. Oppstartsselskaper må legge ved en signert bekreftelse fra forskningsorganisasjonens ledelse, eller deres teknologioverføringskontor, som bekrefter at forskningen har sitt opphav fra nevnte forskningsorganisasjon, samt at selskapet har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse. Enkeltpersonforetak kan ikke være søker.

For mer informasjon, se avsnittet "Forutsetning for tildeling av støtte" lenger ned i utlysningen.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjema må ha godkjent at prosjektleder sender inn søknaden.

Krav til samarbeidspartner
Samarbeidspartnere kan være forskningsorganisasjoner inkludert teknologioverføringskontorer (TTO), virksomheter i privat eller offentlig sektor, og andre norske og utenlandske aktører (må være representert i Norge og ha norsk organisasjonsnummer).

Når TTO er prosjektansvarlig, skal forskningsorganisasjonen som eier de immaterielle rettighetene være samarbeidspartner.

En prosjektpartner kan kun ha én rolle i prosjektet, dvs. prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere kan ikke være FoU-leverandør i prosjektet, eller omvendt.

Se mer informasjon om samarbeidspartnere og -avtaler.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på Forskningsrådets nettsider.

Typiske aktiviteter inkluderer å optimalisere, avklare eller demonstrere teknologikonsepter og resultater. Avklare anvendelsesmuligheter, markedspotensial, betalingsvilje, forretningsmodeller og strategi. Etablere kontakt med mulige investorer, samarbeidspartnere, kunder og brukere. Utarbeide grunnlag for "Freedom to operate", forberede- og levere inn patentsøknader.

Følgende er eksempler på kostnader som ikke kan inngå i prosjektkostnadene

 • kostnader til nye stipendiatstillinger (doktorgrads- og postdoktorkandidater), men stipendiater kan inngå i prosjektgruppen
 • lisens eller kjøp av rettigheter til forskningsresultater
 • kostnader knyttet til vedlikehold av patenter, markedsføring og andre driftsaktiviteter

Omfang av støtte
Det kan søkes om å få dekket inntil 100 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene, det er ingen krav om egenandel.

Forutsetning for tildeling av støtte

Støtte til forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer:

Godkjente forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorene som representerer disse må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statsstøtteregelverket:

 • Statsstøtteregelverkets definisjon:
  ‘research and knowledge dissemination organisation’ or ‘research organisation’ means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it.

Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 19 b).

Både prosjektansvarlig organisasjon for forskning og kunnskapsformidling og eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må da falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. Det må sikres at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 28.

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI:

‘knowledge transfer’ means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter, og alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens/TTOets økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Se mer informasjon om statsstøtte.

Fra 01.01.2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Støtte til oppstartsselskap
Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning.

Av artikkel 22 følger bl.a. at selskapet

 • må være unotert
 • er registrert for under fem år siden
 • ikke har tatt over aktiviteten til et annet foretak
 • ikke har delt ut utbytte
 • ikke er dannet gjennom en fusjon

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

 • selskapet må ha færre enn ti ansatte
 • selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må søker ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25 prosent eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25 prosent eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Typiske kjennetegn til prosjektet

 • Prosjektet er basert på lovende forskningsresultater (ikke "open source"), som er solide nok til å kunne bidra til nye produkter, prosesser, tjenester, og som vil være betydelige forbedringer ift. eksisterende løsninger ("state-of-the-art") innenfor samme område.
 • Prosjektet er i en pre-kommersiell fase, definert ved at søker ikke allerede har inntekter fra produkter og/eller tjenester relatert til dette prosjektet.
 • Prosjektet skal gjennomføre innledende undersøkelser, som skal bidra til å avklare videre veivalg, det være seg videre forskningsretning, teknologiutvikling eller strategivalg.
 • Prosjektet er tydelige på hva som søkes oppnådd, avklart og/eller utløst ved prosjektslutt.

Heving av prosjektkontrakten
Det er viktig at avtalte milepæler nås til avtalt tid. Dette vil tillegges betydelig vekt i vurderingen av om prosjektstøtten skal opprettholdes eller om kontrakten skal heves.

Andre eksempler på vesentlige årsaker som kan føre til endring eller heving av kontrakten er:

 • at forutsetninger i utlysningen, og avtalte forutsetninger for bevilgning, blir brutt
 • at prosjektfremdrift er ikke i henhold til avtalt plan
 • at sentrale prosjektmedarbeidere er ikke lenger en del av prosjektet
 • at prosjektet ikke lenger har tilgang til kritisk og nødvendige ressurser eller utstyr
 • at det har fremkommet resultater eller ny informasjon som vesentlig svekker prosjektets kommersielle potensial

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Midler til prosjektene kommer fra ulike budsjettposter i Forskningsrådet for FoU-støttemidler med næringsrettede formål. 

Forskningsrådet legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter på tvers av sektorer og fagområder.

Bransjer og næringer

Utlysningen er åpen for alle temaer, men vi ønsker at søker knytter søknaden sin opp mot ett eller flere av de bransjer og næringsområder som er listet her. Husk på å krysse for de temaer/næringsområder som er aktuelle for søknaden i søknadsskjemaet.

Bygg, anlegg og eiendomDyrehelseEnergi - NæringsområdeFinans og bankFiskeri og havbrukHelsenæringenIKT-næringenLandbrukLuftfartMaritim - NæringsområdeMatMedier og kommunikasjonMiljø - NæringsområdeNæringsmiddelindustriOlje, gassPoliti, brann, forsvarProsess- og foredlingsindustriReiselivRomfartSkipsfartSkog og trebrukSmart citySpill og underholdningSport, treningTekstilbransjenTelekommunikasjonTransport og samferdselUndervisningVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet.

Dersom prosjektet har søkt kvalifiseringsprosjekt tidligere, og fått avslag, skal det tydelig framgå i begynnelsen av prosjektbeskrivelsen hva som er endret siden forrige søknad.

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer.

En fullstendig søknad består av e-søknadsskjema samt obligatoriske vedlegg. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Bruk vedlagt mal på vedlegg der det er beskrevet. Det er ikke teknisk validering av vedlegg, det er søkers ansvar å sikre at korrekt maler er benyttet og at korrekte filer og vedlegg lastes opp.

Andre vedlegg enn de som er spesifisert i utlysningen eller nettsider det lenkes til i søknaden, vil ikke ble tatt med i vurdering av søknaden.

Alle maler kan lastes ned, se nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 5 sider. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder og sentrale deltakere i prosjektteamet. Bruk standard maler.
 • Oppstartsselskaper må legge ved en signert bekreftelse fra forskningsorganisasjonens ledelse, eller deres teknologioverføringskontor, som bekrefter at forskningen har sitt opphav fra nevnte forskningsorganisasjon, samt at selskapet har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.
 • Annen tilleggsinformasjon om prosjektet. Bruk standard mal.
 • En én-siders oppsummering av prosjektet. Bruk standard mal.

Valgfritt vedlegg
Intensjonserklæringer fra eventuelle kunder, industripartnere eller andre samarbeidspartnere.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert ut fra disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | Kommersialisering

I hvilken grad er prosjektet basert på lovende FoU-resultater (ikke open source) som er tilstrekkelig modne, og dermed vil kunne bidra til nye produkter, prosesser, tjenester, som vil være betydelige forbedringer ift. eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

i. Forskningsresultater:
• I hvilken grad vurderes forskningsgrunnlaget å være tilstrekkelig redegjort for og i hvilken grad vurderes resultatene å være tilstrekkelig modne til å starte et kommersialiseringsløp?

ii. Innovasjonsgrad:
• I hvilken grad er state-of-the-art beskrevet og i hvilken grad representerer forskningsresultatene noe nytt som vil kunne bidra til betydelige forbedringer av eksisterende løsninger (state-of-the-art) innenfor samme område?

Virkninger og effekter | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet et betydelig verdiskapingspotensial og hvor sannsynlig er det at innovasjonen vil kunne realiseres på lang sikt?

i. Markedsinnsikt og bruksområder:
• I hvilken grad identifiseres og beskrives potensielle anvendelsesområder, bransjer/næringsområder og markeder som prosjektet retter seg mot?
• I hvilken grad identifiseres og beskrives konkurransebildet?

ii. Gjennomføringsstrategi:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk langsiktig strategi for realisering av innovasjonen, og i hvilken grad vurderes detaljgraden å være tilstrekkelig redegjort for, gitt prosjektets nåværende modenhet, som for eks. investeringsbehov, bemanningsbehov, forventede inntekter, logistikkdistribusjon, osv.?

iii. Risiko, betingelser og rettigheter:
• I hvilken grad redegjør søknaden for hele risikobildet og de betingelser og rettigheter som må være til stede for at kommersialiseringen skal lykkes?

iv. Samfunnsnytte og bærekraft:
• I hvilken grad beskrives samfunnsutfordringer og potensielle virkninger og effekter som er relevante for prosjektet?

Gjennomføring | Kommersialisering

I hvilken grad har prosjektet tilstrekkelig gjennomføringsevne og kommer det tydelig frem hva prosjektet søker oppnådd, avklart og/eller utløst ved prosjektslutt?

i. Prosjektplan:
• I hvilken grad presenterer søknaden en realistisk gjennomføringsplan, inkludert milepæler, leveranser, aktiviteter og metoder, som er tydelig forankret opp mot hva som søkes oppnådd, avklart eller utløst ved prosjektslutt? I hvilken grad beskriver søknaden på en tilstrekkelig og overbevisende måte hva som vil være resultater av prosjektet når det er gjennomført?

ii. Ledelse, gruppe og ekspertise:
• I hvilken grad har prosjektet tilgang til nødvendige ressurser og ekspertise til å gjennomføre dette prosjektet, og i hvilken grad finnes det en plan for å involvere relevante eksterne aktører (investorer, partnere, kunder, interessenter, mentorer, samfunnsaktører, osv.)?

iii. Budsjett:
• I hvilken grad er budsjett og finansieringsplaner realistiske, kostnadseffektive og tydelig forankret i prosjektets planer og ressursbehov?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Forskningsrådet vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter og legger Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, disse er

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Behandlingsprosedyre

Søknader vil bli vurdert av Forskningsrådets saksbehandlere. Hver søknad vurderes av minimum to saksbehandlere. Resultatet av vurderingen oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for en helhetsvurdering av søknaden.

Administrasjonen fremlegger deretter søknadene med karaktersettingen for vedtak. Det er administrerende direktør som er bevilgende organ og tar endelig beslutning om tildeling.

Forskningsrådet legger vekt på at søknadsbehandlingen skal sikre at de beste prosjektene blir prioritert og at de vurderinger som gjøres er velbegrunnet. Vurderingene som sådan er av nytte for søkere da de gir verdifull tilbakemelding, uavhengig av om prosjektet får støtte eller ikke.

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den opprinnelige faglige vurderingen legges til grunn for videre søknadsbehandling.

Forventet svar på søknaden
Søknader vil fortløpende bli vurdert av Forskningsrådets saksbehandlere. Offentliggjøring av bevilgning skjer så raskt som mulig (normalt 2–4 uker), men senest 3 måneder etter innsending av søknad.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd mer informasjon både om prosjektet og evt. prosjektpartnerne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 14.49 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.