Gjennomført
Se Resultat

INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

21. okt 2020

Webinar for søkere

18. nov 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

Det overordnede formålet med utlysningen er å utvikle verdensledende fagmiljøer i Norge gjennom langsiktig internasjonalt institusjonelt samarbeid.

Videre skal INTPART programmet føre til måloppnåelse på følgende delmål:

 • Varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge.
 • Gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene.
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant.

Om utlysningen

Utlysningen støtter etablering og videreutvikling av formalisert institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Prosjektene som får støtte skal styrke allerede fagfellevurdert prosjekt, senter eller klynge ved norske institusjoner.

Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Kontakt: intpart@forskningsradet.no eller intpart@diku.no.

Se INTPARTs programbeskrivelse for 2020.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Søkere til INTPART skal være et norsk universitet, en høgskole eller annen norsk forskningsorganisasjon med navngitt administrativt ansvarlig.

Se Forskningsrådets definisjon av forskningsorganisasjon.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Søkerorganisasjonen må ha gradsgivende programmer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha dokumentert samarbeid med en norsk partnerinstitusjon med slike programmer for INTPART prosjektet.

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden. Søknader relatert til Norwegian Innovation Clusters må være godkjent av klyngens styre.

Søker må per 18. november 2020 være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med løpende finansiering gjennom en av følgende ordninger:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU)
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU)
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Norwegian Innovation Clusters
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekt (KSP)
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram

Informasjon om den kvalifiserende bevilgningen, inklusive informasjon om ordning det er finansiert under, prosjektnummer eller annen prosjektidentifikasjon skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet under "Andre relevante utlysninger".

Søknaden må sannsynliggjøre at det internasjonale partnerskapet styrker pågående fagfellevurderte prosjekt. Partnere og samarbeidsaktivteter skal begrunnes i behov og muligheter i forskning og høyere utdanning, og det skal vises hvordan aktivitetene bidrar til faglige og institusjonsspesifikke strategiske mål for forsknings- og utdanningskvalitet.

Maksimalt antall søknader per forskningsorganisasjon
Søkerorganisasjonene kan sende inn et maksimalt antall søknader basert på størrelsen til institusjonen:

 • flere enn 1500 FoU-ansatte: 20 søknader
 • 500–1500 FoU-ansatte: 10 søknader
 • 100–500 FoU-ansatte: 5 søknader
 • færre enn 100 FoU-ansatte: 3 søknader

Unntak fra antallsbegrensningen: Formaliserte institusjonssamarbeid som har vart i mer enn tre år, og der flere norske høyere utdanningsinstitusjoner utgjør et konsortium som samarbeider med én eller flere fremragende tilsvarende institusjoner i de prioriterte landene, vil være unntatt antallsbegrensningen

Søkerinstitusjonen må sende inn en liste over hvilke søknader som er godkjent av institusjonen. Listen skal sendes inn uavhengig av hvor mange søknader innenfor den godkjente rammen som institusjonen velger å sende inn. Vi vil ikke behandle søknader som ikke er oppgitt i en slik liste. Send listen på e-post til intpart@forskningsradet.no eller eller intpart@diku.no - innen søknadsfristen, 18. november 2020 klokken 13.00 (CET).

Krav til prosjektleder

 • Prosjektledere for prosjektet fra alle partnerinstitusjoner skal ha erfaring med samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt.
 • Nøkkelpersoner i INTPART-prosjektet må vise til aktive roller i den kvalifiserende bevilgningen.

Krav til samarbeidspartner
Hovedpartnerinstitusjon(er) skal være universitet, høyskole eller annen forskningsinstitusjon i samarbeidslandet, med en navngitt lokal prosjektleder.

Andre organisasjonstyper nasjonalt og i samarbeidsland, inkludert Norwegian Innovation Clusters, bedrifter og andre foretak, kan være samarbeidspartnere i INTPART.

Hva kan du søke om støtte til?

Det kan søkes om støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter som ikke allerede er finansiert gjennom det kvalifiserende prosjektet. Det kan søkes om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid.

150 millioner kroner er tilgjengelig i denne utlysningen. Det kan søkes om 2 millioner i året i fem år, totalt 10 millioner kroner.

Eksempler på aktiviteter som kan støttes er:

 • Ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold av forskere, studenter, ledere og administrativt personale
 • Utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser med det formål å styrke internasjonale samarbeid
 • Utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l. Samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • Felles forskerskoler, og internasjonale studieprogrammer basert på forskningssamarbeid etablert og institusjonalisert innenfor rammen av partnerskapene
 • Planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • Gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • Samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Utvikling av digitale samarbeidsformer
 • Andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Egenandelen av prosjektbudsjettet i må være minimum 20 prosent.

Ordningen dekker ikke utgifter til forskningsaktivitetene som samarbeidet omfatter eller investeringer i forskningsinfrastruktur. Utdanning og undervisning som allerede er en del av institusjonens ordinære studietilbud, må finansieres på annen måte. Aktiviteter knyttet til internasjonale partneres deltagelse i partnerskap kan finansieres av INTPART-midler.

Forutsetning for støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Kun bedrifter med norsk organisasjonsnummer kan motta støtte via INTPART bevilgningen fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. I tillegg til årlig rapportering og sluttrapportering til Forskningsrådet, kan dere bli bedt om å rapportere til INTPART via en survey fra Diku. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Krav til søknaden

 • Søknaden må vise til kvalifiserende prosjekt
 • Søknaden og vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Total søknadssum er på 10 mill. kroner. Søknadssum per år er 2 mill. kroner. Egenfinansiering skal være minimum 20 % av prosjektets totale kostnader.
 • Prosjekts varighet skal være 5 år.

Søknaden skal omfatte:

 • Søknadsskjema med opplysninger (eSøknad).
 • Prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse benyttes.
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder, prosjektleder hos samarbeidspartner og andre sentrale medarbeidere i prosjektet, samt utdanningsfaglig kompetanse, undervisningserfaring og erfaring fra internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning. Mal for CV benyttes.
 • I det elektroniske skjemaet skal det fylles inn opplysninger om alle partnere i prosjektet (på institusjonsnivå), samt alle prosjektdeltakere, også fra egen institusjon (på personnivå). Merk at for de partnere som listes i søknaden skal det inngås formell(e) samarbeidsavtale(r). Slik(e) samarbeidsavtale(r) skal foreligge innen tre måneder etter at Forskningsrådet har oversendt kontrakten til prosjektansvarlig, og alltid før Forskningsrådet utbetaler midler. 
 • Det elektroniske skjemaet skal inneholde en detaljert milepælsplan og en plan for spredning av resultater innen forskning og høyere utdanning. Detaljer om kvalifiserende prosjekt skal fylles inn i det elektroniske skjemaet under "Andre"
 • Formelle bekreftelser fra ledelsen ved norske og internasjonale partnerinstitusjoner, samt fra søkerinstitusjonen, som gjør rede for prosjektets institusjonelle forankring og betydning skal vedlegges. Uttalelsen skal inneholde informasjon om institusjonens konkrete forpliktelser i gjennomføringen av INTPART prosjektet. Dette gjelder også norsk institusjon som er partner i de tilfeller søkerinstitusjonen ikke selv har gradsgivende programmer, jfr. "Krav til prosjektansvarlig" ovenfor. En generell samarbeidsavtale godtas ikke.
 • For klyngesøknader vedlegges også klyngestyrets godkjenning av søknaden.

Du kan endre og sende inn søknaden fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

Du kan laste ned de aktuelle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Se INTPARTs programbeskrivelse for detaljer om programmets overordnede målsetting, mål og resultater og beskrivelse av hva som vektlegges under vurdering av søknader til denne utlysningen. Merk at under kriteriet "Kvalitet" vil vi vektlegge relevans i forhold til utlysningen og kvalifiserende prosjekt, og at for kriteriet "Virkninger og effekter" vil vi vektlegge hvordan søknaden er relatert til målene for INTPART programmet.

Vi vurderer søknaden etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de hovedkriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Forskningsrådet og Diku forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet og Diku legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning og utdanning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Forskningsrådet og Diku vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Behandlingsprosedyre

Midlene til INTPART kommer fra flere kilder og kan ha ulike budsjettformål og føringer knyttet til seg. Den bevilgede porteføljen som helhet skal sikre at disse oppnås.

Et administrativt panel med kompetanse knyttet til internasjonalt samarbeid settes sammen i Forskningsrådet og Diku.  Panelet vurderer søknadene i forhold til oppgitte vurderingskriterier og innstiller for bevilgning til styretutvalget.

Et styreutvalg bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og Diku har delegert bevilgningsmyndighet.

I den endelige vurderingen legges det vekt på at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målsetningene med INTPART-programmet.

Porteføljevurderingen vil videre kunne ta hensyn til følgende:

 1. En balansert fordeling mellom samarbeidsland
 2. En balansert fordeling mellom fagfelt
 3. Ivaretakelse av føringer fra ulike budsjettlinjer
 4. Prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt
 5. En balansert fordeling mellom norske institusjoner når søknadene ellers vurderes likt
 6. Prosjekter med gode synergier til EUs rammeprogram
 7. Prosjekter med tydelig forankring i FNs bærekraftsagenda

Forventet svar på søknaden er i løpet av april 2021. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 18:46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.