Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

26. juni: Økonomiske ramme for tema Helse er justert til 50 millioner. Mal for partneropplysninger er justert. Oppdatert med tidligste tillatte oppstart (1. mars) og siste tillatte oppstart (1. oktober)

Dere finner kontaktperson for de enkelte temaene lenger ned i utlysningen under det enkelte tema.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

Innen 4. januar 2021

Tilbakemelding på søknad

01. mar 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til at offentlig sektor innoverer tjenester, infrastruktur og forvaltning på en bærekraftig, systematisk og effektiv måte. Prosjektene skal ta utgangspunkt i behov og utfordringer og inngå i den offentlige virksomhetens planer for utvikling. Prosjektet skal gjennomføres i et faktisk samarbeid mellom den offentlige prosjekteieren, FoU-miljøer og andre relevante aktører.

Ved utvikling av prosjekter anbefaler vi at dere tar i bruk verktøy for prosjektutvikling.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og samfunnsnytte.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut inntil 200 millioner kroner i FoU-støtte til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter der offentlige virksomheter trenger forskning i sitt innovasjonsarbeid og prosjektene skal føre til bærekraftig verdiskaping. Det vil være mulig å søke støtte til prosjekter som er innenfor en rekke ulike temaer, og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder. Du kan lese mer om temaområdene lenger ned i utlysningen.

Midlene som lyses ut skal finansiere to forskjellige typer prosjekter som bidrar til innovasjon i offentlig sektor: Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor og Førkommersielle anskaffelser. Søknader til de to utlysningen vil konkurrere om de samme midlene.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER31/2020/R&D&I.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Virksomheter i offentlig sektor, som definert i lenken, kan søke. For enkelte temaer i utlysningen er det flere krav til søkerne. Disse kravene ligger under beskrivelsen av de respektive temaområdene.

Foretak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig må være en norsk offentlig virksomhet etter definisjon på offentlig sektor (se over). Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til samarbeidspartner
En eller flere godkjente forskningsorganisasjoner må delta i prosjektet. Se oversikten over godkjente forskningsorganisasjoner. Dersom det er krav til samarbeid utover dette, er dette oppgitt under de enkelte temaene i utlysningen.

Forventninger om annet samarbeid
Forskningsrådet oppfordrer også til samarbeid mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige virksomheter og næringsliv, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet.

Vi oppfordrer til brukermedvirkning
Brukermedvirkning og brukerkunnskap er i mange sammenhenger viktig for å lykkes i innovasjonsarbeidet. Med brukere mener vi i denne sammenhengen de som skal motta tjenesten, profesjonelle brukere/brukerorganisasjoner og/eller de som skal levere tjenesten (ansatte). I prosjekter der det er relevant, bør det legges opp til brukermedvirkning, og brukerperspektivet bør være tydelig.

Hva kan du søke om støtte til?

Forskningsrådets støtte til innovasjon i offentlig sektor gjelder kun FoU-aktiviteter. I prosjektbeskrivelsen skal du også beskrive andre aktiviteter og tiltak som er nødvendige for å realisere innovasjonen, men vi finansierer ikke kostnader til dette.. Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, eventuelle stipend og direkte prosjektutgifter.

Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer. Du finner mer om budsjett her.

Vi krever at du i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper:

 • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig institusjon og andre prosjektutførende samarbeidspartnere i offentlig sektor, i næringslivet og i forskningsorganisasjoner i Norge
 • andre prosjektkostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden og vil bli revidert dersom prosjektsøknaden innvilges
 • innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader ved å engasjere FoU-leverandører til å utføre FoU-oppgaver i prosjektet
 • utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte

Når prosjektansvarlig er fra kommunal sektor, er maksimal støtte fra Forskningsrådet til prosjektet begrenset til 75 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene. For prosjekter med prosjektansvarlig fra statlige virksomheter, er maksimal støtte til prosjektet begrenset til 50 prosent av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Forutsetning for tildeling av støtte
Våre forutsetninger for bevilgning finner du i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.

Støtte til forskningsorganisasjoner som er samarbeidspartnere i prosjektet, går til deres ikke-økonomiske aktivitet, idet FoU gjennomført i faktisk samarbeid med andre regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Dette ifølge ESAs retningslinjer for offentlig støtte til forskning, utvikling og innovasjon. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Statsstøtteregelverket setter klare begrensninger i støttegraden til foretakene avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres. Det forutsettes at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid mellom alle partnerne slik dette er definert i statsstøtteregelverket:

"Samarbeid mellom minst to uavhengige parter for å utveksle kunnskap eller teknologi eller for å nå et felles mål på grunnlag av arbeidsdeling, der partene i fellesskap definerer omfanget av samarbeidsprosjektet, bidrar til dets gjennomføring og deler risikoer og resultater. En eller flere parter kan bære alle kostnadene for prosjektet og dermed frita andre parter for finansiell risiko. Oppdragsforskning og yting av forskningstjenester anses ikke som en form for samarbeid."

Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig inngå avtale med alle samarbeidspartnerne.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen dekker en rekke ulike temaer og mange sektorer og tjenesteområder vil finne en inngang for sitt innovasjonsprosjekt. Det vil også være åpent for prosjekter som går på tvers av sektorer og tjenesteområder.
Midler til prosjektene kommer fra ulike budsjettposter i Forskningsrådet.

Disse formålene er sortert per temaområde i teksten under (bruk nedtrekkspilene). Temaområdene beskriver kortfattet formål, vektlegginger og prioriteringer for tildeling av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under det enkelte temaområde, se de respektive plandokumentene til budsjettformålene i margen til høyre.

Vi oppfordrer deg som søker til å lese disse for å forstå grunnlaget for vår kvalitative vurdering og prioritering av søknader. Beløpene under hvert temaområde angir størrelsesorden på midlene som er avsatt fra den enkelte budsjettpost. Beløpene vil kunne bli endret i løpet av utlysningsperioden.

Alle temaområdene under er aktuelle for utlysingen. Innenfor noen temaområder er det krav og føringer som vektlegges spesielt.

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke tema du mener er mest relevante for søknaden. Valgte tema er kun veiledende og til hjelp for Forskningsrådets planlegging av søknadsbehandlingen.

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektorBy

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Muliggjørende teknologier

Digitalisering og bruk av IKT

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Bioøkonomi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, behandles den versjonen som ble sendt inn sist.

 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • Tidligste tidspunkt for oppstart er 1.3.2021
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet er 01.10.2021. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Alle punktene i malen skal besvares
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler. CV lastes opp som vedleggtype CV.
 • Partneropplysninger for alle samarbeidspartnere, inkludert prosjektansvarlig må gis i henhold til mal for partneropplysninger som du finner nederst i utlysningen. Vedlegg lastes opp som vedleggtype "Partneropplysninger".

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Valgfrie vedlegg

 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag på inntil tre fageksperter som du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet. Forskningsrådet plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad vil innovasjonen bidra til å løse en utfordring og/eller møte et erkjent behov?
• I hvilken grad har prosjektet potensial for å frembringe ny kunnskap som gir grunnlag for innovasjon?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?

Virkninger og effekter | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad legger prosjektet til rette for verdiskaping i de offentlige virksomhetene, og også grunnlag for nytte for andre deler av offentlig sektor?

Verdiskaping og utnyttelse av resultater
• I hvilken grad er potensielle virkninger og effekter tydelig formulert og troverdige?
• I hvilken grad vil prosjektets resultater gi grunnlag for verdiskaping hos søker og partnere i offentlig sektor?
• I hvilken grad er plan for realisering av innovasjonen relevant og dekkende, herunder risikovurderinger, planer og ressursbehov, partnere, forankring og roller?

Formidling, deling, spredning og andre samfunnseffekter
• I hvilken grad er formidling og kommunikasjonsaktiviteter tydelig formulert og rettet mot relevante målgrupper?
• I hvilken grad er potensialet for deling og spredning gjennom formidling, samarbeid og nettverk tydelig formulert og sannsynliggjort?
• I hvilken grad kan prosjektet gi andre positive samfunnseffekter, for eksempel
– i form av utnyttelse av resultater hos andre deler av offentlig sektor, næringsliv og andre aktører
– ved at innovasjonen bidrar til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?

Gjennomføring | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få nyttiggjort resultatene?

Kvalitet på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad er arbeidsplanen velegnet, inkludert om ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelig og i tråd med den enkelte arbeidspakkes mål, tidsplan og leveranser?
• I hvilken grad er samarbeidspartnerne de rette til å gjennomføre FoU-aktivitetene og med en tydelig og relevant fordeling av budsjett, roller og ansvar?
• I hvilken grad er ledelse og styring i prosjektet organisert på en egnet måte?

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad har prosjektleder relevant kompetanse og erfaring for å lede et FoU-prosjekt rettet mot innovasjon og verdiskaping i offentlig sektor?
• I hvilken grad har prosjektgruppen den nødvendige kompetansen og ekspertisen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte?

Relevans for utlysningen | IP-Offentlig sektor

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med utlysningens formål og strukturelle og tematiske føringer?

Behandlingsprosedyre

Når søknadene er mottatt vil vi først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Godkjente søknader fordeles i paneler hvor det sitter eksperter med kompetanse på aktuelle temaområder og fagområder.

For hver enkelt søknad sjekker vi at ekspertene er habile og har tilstrekkelig kompetanse på søknadens temaområde. Fagekspertene vurderer kriteriene "Forskning og innovasjon", "Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Det blir gitt en omforent karakter for hvert av disse kriteriene.

Vurderingen fra disse ekspertene har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen legger så søknadene og karaktersettingen fram for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, det vil si at vi vurderer søknadene ut fra:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering. Utfallet av søknadsbehandlingen kunngjøres innen første uke i januar 2021.

Statsstøtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert. Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER xx/R&D&I (riktig referanse kommer snart).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 23.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.