Gjennomført
Se Resultat

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Om utlysningen

Forskningsrådet lyser ut inntil 1,5 milliarder kroner i forskning- og utviklingsstøtte (FoU) til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Støttemidlene skal stimulere bedrifter til å investere i FoU som kan gi økt konkurransekraft, omstilling og verdiskaping. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs bærekraftsmål. Innovasjonsprosjekter skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, for eksempel gjennom deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, geografisk og bransjemessig. Vi ønsker søknader innenfor alle fagområder, teknologier, problemområder, markeder og fra bedrifter av alle størrelser. 

Dette er en utlysning uten fast søknadsfrist, og med løpende mottak av søknader. I motsetning til utlysninger med fast frist, kan en søknad ikke endres etter at den er sendt inn. Behandlingen av søknader vil skje puljevis med jevne mellomrom. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under Behandlingsprosedyre).

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER15/2020/R&D&I.

Her kan du se opptak av webinar om prosjekter for innovasjon i næringslivet som ble holdt 27. mai i år, og her finner du ofte stilte spørsmål om utlysningen.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel. 

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge kan søke. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker.

Søkerbedriften vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig bedrift

 • Prosjektansvarlig må være en bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, og som er registrert i det norske foretaksregisteret
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene til innovasjon i egen virksomhet.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig bedrift må gjennomføre prosjektet sammen med minst en annen prosjektpartner. En prosjektpartner  kan være en bedriftspartner eller en FoU-leverandør. Alle prosjektpartnere (utenom Prosjektansvarlig) må registreres under "Samarbeidspartnere og FoU-leverandører " i søknadsskjemaet. Du kan lese mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører her.
 • Prosjektansvarlig bedrift kan utføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre bedrifter (bedriftspartnere) i Norge. Disse vil få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets støtte og vil bli mottakere av statsstøtte. Som en hovedregel må slike bedriftspartnere oppfylle kriteriene under "Hvem kan søke?" for å kunne motta støtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultater.
 • Øvrige internasjonale og offentlige aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Forskningsrådet.
 • En prosjektpartner må defineres som enten 'finansierende og utførende' (bedriftspartner som går inn med egeninnsats) eller 'utførende' (fullfinansiert FoU-institusjon eller bedrift som er FoU-leverandør inn i prosjektet)..
 • Prosjektansvarlig eller en samarbeidspartner kan ikke stå i avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Bedrifter (prosjektansvarlig og samarbeidspartnere) i prosjektet som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Samarbeidskonstellasjonen i prosjektet forventes å gi grunnlag for langsiktig samarbeid, utvikling og spredning av kunnskap og effektiv gjensidig utnyttelse av resultatene.

Kjennetegn til prosjektet

 • Prosjektet tar utgangspunkt i en unik innovasjonsidé hos en eller flere bedrifter som samarbeider i prosjektet. De forventede resultatene kan være verdiskapende i form av et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjon i denne sammenhengen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser hos bedriftene.
 • Bedriftene som samarbeider i prosjektet har behov for ny kunnskap eller ny teknologi for å kunne lykkes med innovasjonen i prosjektet. Kunnskapen og teknologien utvikles gjennom FoU-aktiviteter med bruk av anerkjent metodikk. FoU-aktivitetene må være industriell forskning eller eksperimentell utvikling som definert i statsstøtteregelverket
 • Prosjektet har tilgang til kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre FoU-aktivitetene. Prosjektansvarlig bedrift eller bedrifter som er samarbeidspartnere i prosjektet, kan engasjere FoU-leverandører til å gjennomføre FoU-aktiviteter. FoU-leverandører kan være forskningsorganisasjoner (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, helseforetak) eller andre uavhengige leverandører av FoU-tjenester. Prosjektet kan benytte FoU-leverandører utenfor Norge når dette anses nødvendig og effektivt. Ph.d.-kandidater kan knyttes til prosjektet gjennom særskilt avtale med gradsgivende institusjon.
 • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene i prosjektet ikke vil kunne ha gjennomført prosjektet uten Forskningsrådets støtte. Det vil si at støtten er utløsende for å iverksette FoU-aktivitetene. Prosjektstøtten kan også være avgjørende for å utløse ytterligere private investeringer i bedriftene til videreutvikling og utnyttelse av resultatene.
 • Prosjektet inneholder klare mål og en konkret plan for FoU-aktivitetene og for utnyttelse av FoU-resultatene. Resultater og kunnskap som ikke må beskyttes av hensyn til planlagt kommersiell utnyttelse hos bedriftene i prosjektet, skal spres gjennom publisering og annen relevant formidling.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. Du skal derfor ikke ta med slike kostnader i prosjektbudsjettet.

Vi kan gi støtte til en andel av bedriftenes kostnader ved FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter, og kostnader dere har gjennom kjøp av FoU-tjenester fra FoU-leverandører. 

Prosjektkostnader er faktiske kostnader i prosjektet og kan være:

 • Direkte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med gjennomføringen av prosjektet, for eksempel personalkostnader for prosjektmedarbeidere
 • Indirekte prosjektkostnader, som er kostnader forbundet med prosjektets andel av husleie for kontor, IT/telefon og administrative fellestjenester for personal og økonomi.

I søknaden må prosjektbudsjettet brytes ned på følgende kostnadstyper:

 • Personal- og indirekte kostnader, som er kostnader forbundet med bedriftens egenutførte FoU i prosjektet. Se retningslinjene våre for budsjettering av Personal og indirekte kostnader.
 • Innkjøp av FoU-tjenester, som er kostnader forbundet med å engasjere FoU-leverandører.
 • Utstyr, som er drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr som prosjektet er avhengig av å benytte.
 • Andre prosjektkostnader, som er forbundet med øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

De budsjetterte prosjektkostnadene må være i henhold til beskrivelsen i Gruppeunntaksforordningens art. 25 (3).

Omfang av støtte
Prosjekter må ha et omfang som tilsvarer samlede prosjektkostnader på minst 4 mill. kroner for en prosjektperiode på mellom 2 og 4 år. Maksimal støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt er 16 mill. kroner. Enkelte temaer under utlysningen vil ha lavere maksimumsstøtte enn dette. 

Graden av støtte til bedriftens prosjektkostnader er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverket. Herunder bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. Støttegraden vil dermed kunne variere fra 25 til 80 prosent for innvilgede søknader. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Forutsetninger for tildeling av støtte
Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtak. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 4 måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, vil kunne miste bevilgningen.

Søknad innsendt innen

Normal svardato

Første mulige oppstart

Siste mulige oppstart (cirka)

Midten av mai

30. juni

1. juli

1. november

Midten av august

30. september

1. oktober

1. februar 2021

Midten av oktober

15. desember

1. januar 2021

16. april 2021

15. desember

15. februar 2021

 16. februar 2021

 16. juni 2021

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, geografisk og bransjemessig. Prosjektsøknader vil ikke være begrenset til bestemte fagområder, teknologier, problemområder, markeder eller til bedrifter av en viss størrelse.  

Midler til prosjektene kommer fra ulike budsjettposter i Forskningsrådet for FoU-støttemidler med næringsrettede formål. Disse formålene er sortert per temaområde i teksten under (bruk nedtrekkspilene). Temaområdene beskriver kortfattet formål, vektlegginger og prioriteringer for tildeling av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under det enkelte temaområde, se de respektive plandokumentene til budsjettformålene i margen til høyre. Vi oppfordrer deg som søker til å lese disse for å forstå grunnlaget for vår kvalitative vurdering og prioritering av søknader.

Beløpene under hvert temaområde angir størrelsesorden på midlene som er avsatt fra den enkelte budsjettpost. Beløpene vil kunne bli endret i løpet av utlysningsperioden.

Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter både innenfor temaområdene og med innslag av prosjekter på tvers av sektorer og fagområder.

Industri og tjenestenæringer

Dette temaområdet retter seg mot store deler av norsk næringsliv og er åpent for prosjekter innenfor en lang rekke fagfelt, teknologi- og næringssektorer.

Bygg, anlegg og eiendomFinans og bankHelsenæringenIKT-næringenProsess- og foredlingsindustriReiselivMedia og kulturVarehandelVareproduserende industriAnnen tjenesteyting

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke tema du mener er mest relevante for søknaden. Valgte tema er kun veiledende og til hjelp for Forskningsrådets planlegging av søknadsbehandlingen.  

Muliggjørende teknologier

Dette temaområdet er rettet mot nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer.

Nanoteknologi/avanserte materialer

Hav

Dette temaområdet er rettet mot maritime næringer, havbruk, fiskeri, sjømatindustri og havteknologi på tvers av havbaserte næringer.

HavbrukFiskeriMarinMaritimHavteknologi på tvers

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke tema du mener er mest relevante for søknaden. Valgte tema er kun veiledende og til hjelp for Forskningsrådets planlegging av søknadsbehandlingen.  

Petroleum

Dette temaområdet er rettet mot oppstrøms olje- og gassvirksomhet.

Energi, transport og lavutslipp

Dette temaområdet er rettet mot en bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressurser, utvikling av energisystemet og reduksjon av klimagassutslipp.

Miljøvennlig energi

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Dette temaområdet er rettet mot landbasert mat og andre landbaserte bioressurser.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og en søknad kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen). Det er denne søknaden som blir behandlet.

 • Alle vedlegg skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må bevares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensende søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • I søknadsskjemaet må du legge inn minst en prosjektpartner i tillegg til prosjektansvarlig, enten en samarbeidende bedrift eller en FoU-leverandør.
 • Alle prosjektkostnader skal budsjetteres etter Forskningsrådets retningslinjer.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og for hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2020. 
 • CV for prosjektleder og andre sentrale prosjektmedarbeidere (for eksempel ansvarlige for prosjektets arbeidspakker). Bruk standard maler.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter fire kriterier:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden med obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig digitalt i en nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "forskning og innovasjon", "virkninger og effekter" og "gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som vanligvis består av tre fagpersoner. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Dersom fagpanelet har bedømt samtlige kriterier til karakter 4 eller høyere i en skala med 7 som høyeste karakter, vil søknaden bli vurdert også ut fra kriteriet "relevans for utlysningen" av saksbehandlere i Forskningsrådet. Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet.

Administrasjonen fremlegger så søknadene og karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen. Du kan se hvilke prosjekter som pågår i prosjektbanken.no.

Porteføljestyret vil også legge Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler til grunn, herunder:

 • forskningsetiske krav
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering
 • prioritering av prosjekter ut fra effekt på bærekraft og miljø blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Forventet svar på søknaden
Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Søknader som sendes inn innen midten av mai, vil normalt få svar i slutten av juni. Søknader som sendes inn innen midten av august, vil normalt få svar i slutten av september, og søknader som sendes inn innen midten av oktober, vil normalt få svar senest i midten av desember. Søknader som sendes inn mellom midten av oktober og 15. desember, vil kunne få svar innen midten av februar 2021.

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen i innstillingen i porteføljestyret. Dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, men med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, kan denne søknaden bli vurdert av et fagpanel som består helt eller delvis av de samme fagekspertene som vurderte den tidligere versjonen av søknaden. Om du sender inn søknad på nytt etter avslag, må du redegjøre for endringene og hvor vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 15. 

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd mer informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 13:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.