Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Formål

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig. 

Hensikten med Forskningsrådets prosjektstøtte er å stimulere bedrifter til merinvesteringer i FoU som kan bidra til innovasjon og derved muligheter for bærekraftig vekst og konkurransekraft for bedriftene.

Dette er et varsel om utlysningen for 2020. Mer informasjon kommer våren 2020.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Utlysningen dekker hele bredden av norsk næringsliv, og prosjektsøknader vil ikke være begrenset til bestemte fagområder, teknologier, problemområder eller markeder.  

Midlene kommer fra relevante programmer eller budsjettposter i Forskningsrådet. Utlysningen viser dette gjennom omtale av fem brede temaområder.

Industri og tjenestenæringer

Hav

Petroleum

Energi, transport og lavutslipp

Landbasert mat, miljø og bioressurser