Gjennomført

Hvordan finansmarkedene fungerer og etisk bevissthet – midler til forskningsprosjekter

Viktige datoer

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

10. nov 2020

Bevilgningsmøte

01. des 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Fondets formål er å bidra til økt kunnskap om og forståelse for finansielle markeders virkemåte, og økt etisk bevissthet på finansmarkedsområdet.

Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til forskning, utdanning eller samfunnsopplysning om finansmarkedets virkemåte og betydning. Dette kan være prosjekter knyttet til systemsvakheter, etikk og god forretningsskikk innenfor de aktuelle områdene, i tillegg til forbrukerinteresser. Det kan ikke gis støtte til enkeltpersoners ordinære yrkesmessige utdanning.

Formålet med denne utlysningen er å støtte forskningsprosjekter som har fokus på hvordan finansmarkedene fungerer og som bidrar til etisk bevissthet på finansmarkedsområdet. Støtte fra Finansmarkedsfondet skal gå til formål innenfor virksomhetsområder som omfatter verdipapirmarkedet (se Regelverkets § 7). I tillegg kan vi støtte formål innenfor bank- og forsikringsvirksomhet, det øvrige finansmarkedet samt regnskap og revisjon.

Søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål. I tillegg må den vise at støtten fra fondet har utløsende effekt. Du må også redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte.

Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Om utlysningen

Utlysningen har som mål å få fram grensesprengende forskning med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav til samarbeidspartner

Det er bare forskningsorganisasjoner som kan være samarbeidspartnere og motta støtte gjennom Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i Forskerprosjekter og mottatt støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiver.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • driftskostnader, inkludert innkjøp av FoU-tjenester, drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og andre driftskostnader. Se Forskningsrådets retningslinjer for utstyr og avskrivning
 • personalkostnader. For vitenskapelige stillinger i universitets- og høyskolesektoren og for alle doktorgrads- og postdoktorstipendiater i Norge, skal beløpet du søker om følge disse satsene (lenke). Du kan søke om midler til følgende stillingstyper:
  • doktorgradsstipend i inntil tre år og postdoktorstipend i inntil tre år. Beløpet du søker om må følge Forskningsrådets satser for doktorgrads- og postdoktorstipend. Ansettelse, ansettelsesperioder, pliktarbeid, utdanningsplaner m.m. må være i henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet.
  • vitenskapelige stillinger

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom forskerprosjekt. Det betyr at bedrifter og andre foretak ikke kan være støttemottakere i prosjektet. Foretak kan imidlertid være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet.

Les mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader. For personalkostnader må du ta utgangspunkt i rundsumsatsene for stipendiater for prosjektpartnere i Norge.

Forutsetning for støtte
Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Regelverket for Finansmarkedsfondet, § 11 punkt 10, stiller bl.a. særskilte krav til publisering.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Politikk- og forvaltningsområder

Finansmarkedene og økonomisk styring

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Det legges spesiell vekt på at søknaden må tydeliggjøre relevansen til Finansmarkedsfondets formål, samt at støtten fra fondet har utløsende effekt. Det må redegjøres for konsekvenser av eventuell redusert støtte. Se Finansmarkedsfondets regelverk på www.finansmarkedsfondet.no.

Styret ser det som ønskelig med en prosjektportefølje med god faglig og institusjonell spredning.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Forskerprosjekt vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til Finansmarkedsfondets styre. Styret fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er medio november 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. desember 2023, 00:06 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.