Gjennomført
Se Resultat

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter

Nedre beløpsgrensen på 500 000 kroner er fjernet. Det er dermed mulig å søke om et lavere støttebeløp enn 0,5 millioner kroner.

Viktige datoer

07. okt 2020

Åpen for søknad

18. nov 2020

Søknadsfrist

Medio januar

Beslutning om tildeling

01. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. apr 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Målet med forsterkningsordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020-prosjekter. Ordningen dekker alle temaområder i Horisont 2020 og er rettet mot norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter.

Midlene skal brukes til selvstendige tilleggsaktiviteter som støtter opp om, eller bygger på, Horisont 2020-prosjektet, og skal ikke brukes til aktiviteter som allerede er dekket av EU. Forsterkningsmidler kan heller ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter.

Med forsterke mener vi her det å få til en økt samfunnsmessig effekt av vår norske deltakelse i Horisont 2020-prosjekter. Gjennom det vil norske kommuner og andre offentlige aktører, bedrifter, interesseorganisasjoner og forskere få tilgang til forsknings- og innovasjonsresultatene produsert i Horisont 2020-prosjektene. For prosjekter i Horisont 2020 Pilar 1 (fremragende vitenskap) ønsker vi forsterkningsprosjekter som også bidrar til å formidle forskningsresultater til andre norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter.

Horisont-2020-prosjekter som allerede har mottatt forsterkningsmidler kan ikke søke.

Om utlysningen

Søknadene har en øvre ramme på 1 million kroner per prosjekt, med en varighet per prosjekt på 1–2 år.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Norske aktører som deltar eller har deltatt i et Horisont 2020-prosjekt kan søke. 

Du kan bare søke om ett forsterkningsprosjekt per Horisont 2020-prosjekt. Dersom det er flere norske aktører i et Horisont 2020-prosjekt som ønsker forsterkningsmidler, forutsetter vi at disse sender inn en samlet søknad om støtte.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Søker/prosjektansvarlig må delta i et pågående Horisont 2020-prosjekt, eller ha deltatt i et Horisont 2020-prosjekt som nå er avsluttet. Organisasjonen som står som prosjektansvarlig for prosjektet i søknadsskjemaet må ha en formell rolle (koordinator, arbeidspakkeleder eller vanlig deltaker) i prosjektet.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder i forsterkningsprosjektet må ha en aktiv rolle i Horisont 2020-prosjektet.

Krav til samarbeidspartner
Samarbeidspartnere i forsterkningsprosjektet bør fortrinnsvis ha formelle roller i Horisont 2020-prosjektet. Vi godtar andre samarbeidspartnere enn de som deltar i prosjektet, når det gir en merverdi i forsterkningsprosjektet. Du må redegjøre for denne merverdien i søknaden.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Forsterkningsprosjektet må inneholde selvstendige aktiviteter som bygger på Horisont 2020-prosjektet. Vi finansierer aktiviteter beskrevet i Horisont 2020-prosjektets "Dissemination and Exploitation Plan", forutsatt at disse aktivitetene ikke allerede er finansiert i prosjektet. Vi kan også finansiere andre aktiviteter, for eksempel:

 • ekstra innsats for å formidle eller utnytte resultatene i Norge fra Horisont 2020-prosjektet, f.eks. ved å arrangere workshops, produsere formidlingsmateriell osv.
 • etablering og drift av nasjonale nettverk i forbindelse med Horisont 2020-prosjektet
 • deltakelse på spesifikke nasjonale konferanser med relevans for Horisont 2020-prosjektet
 • eventuelle andre aktiviteter som øker nytten i Norge ved deltakelse i Horisont 2020-prosjektet

Du kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.

Forsterkningsmidler kan ikke brukes til forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter. Søknader som inneholder slike aktiviteter, vil bli avvist.

Se mer om beregning av personal og driftskostnader.

Forutsetning for støtte
Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Automatisk utbetaling, med forbehold om at prosjektet følger planlagt fremdrift.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Forsterkning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Følgende formelle krav må være oppfylt: 

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Hvis kravene over ikke er oppfylt, vil søknaden bli avvist. Søknader som inneholder forsknings-, utviklings- eller innovasjonsaktiviteter vil bli avvist.

 • Alle punkter i malen for prosjektbeskrivelse må besvares så konkret og spesifikt som mulig.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks fem sider. Bruk standard mal. Du kan laste ned denne nederst i utlysningen.
 • Skjema for bagatellmessig støtte (for foretak), du kan laste ned denne nederst på siden.

I tillegg kan Horisont 2020-prosjektets "Dissemination and Exploitation Plan" legges ved søknaden. Lastes opp under "Annet" i søknadsskjema.

Vurderingskriterier

Søknader til denne utlysningen vil bli vurdert etter de tre kriteriene kvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring. Ettersom hovedmålet med forsterkningsordningen er å øke virkningen av Horisont 2020-prosjektene i Norge, vil karakteren for virkninger og effekter vektes med en faktor på 1,5.

Prosjekter som oppnår samme karakter i henhold til de tre hovedkriteriene over, etter vekting, vil deretter bli rangert som følger:

a. deltakelse i Horisont 2020-prosjektet: koordinator prioriteres foran arbeidspakkeleder som prioriteres foran ordinære deltaker
b. den totale størrelsen på Horisont 2020-prosjektet (i euro)

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader vil bli behandlet av administrasjonen i Forskningsrådet.

Administrasjonen fatter endelig vedtak om bevilgning eller avslag.

Forventet svar på søknaden er medio januar 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 21.42 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.