Gjennomført
Se Resultat

Forskerprosjekt for unge talenter

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24. mars: Utlyst beløp under "Banebrytende forskning" er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militær- og siviltjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Utlysningen er rettet mot forskere på et tidlig stadium i karrieren, 2–7 år etter disputas, som har vist potensial til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Om utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer.

Hvilke temaer du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet.

Det er krav knyttet til prosjektleders alder og erfaring, se under "Hvem kan delta i prosjektet?". 

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelseForskerprosjekt for unge talenter (denne utlysningen) eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist 20. mai 2020.

Hvis du er prosjektleder på et Forskerprosjekt, Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend som ble innvilget etter behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019, kan du ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Forskningsorganisasjoner kan også søke på rundt 1,6 milliarder innenfor et bredt utvalg av temaer til fristen 2. september 2020. I disse utlysningene forutsetter vi at forskningsmiljøet samarbeider med relevante aktører utenfor forskningssektoren. Les mer her: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet.

Krav til prosjektleder
Krav til erfaring: Du må ha godkjent doktorgrad og det må ha gått mellom to og syv år fra disputasdato til søknadsfristen. Du må ha disputert tidligst 6. mai 2013 og senest 6. mai 2018.

Krav til alder: Du kan ikke ha fylt 40 år på søknadsfristdatoen. Det vil si at du må være født 7. mai 1980 eller senere.

De oppgitte datoene ligger fast selv om søknadsfristen er utsatt til 20. mai.

Har det gått mer enn syv år siden disputasdatoen, eller du er født 6. mai 1980 eller tidligere, kan du søke fratrekk for permisjoner, obligatorisk militær- eller siviltjeneste eller sykefravær i henhold til våre fratrekksregler.

Fratrekksregler
Du kan søke fratrekk hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, avtjent militær førstegangstjeneste eller siviltjeneste (opp til 12 måneder fratrekk for hver av disse) eller hatt sammenhengende fulltids og/eller deltids sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær.

Hvis du søker fratrekk for kravet til erfaring må fratrekksperiodene ha funnet sted etter disputasdatoen.

Hvis du søker fratrekk for alder må fratrekksperiodene ha funnet sted etter at du fylte 18 år.

For å innvilge fratrekk for alder eller erfaring, krever vi at du legger ved dokumentasjon på det du søker om fratrekk for, når du sender inn søknaden. Du må også fylle inn fratrekket i søknadsskjemaet. Vi aksepterer dokumentasjon fra NAV, lege/helsetjeneste og arbeidsgiver. Dokumentasjon fra veileder/tidligere veileder er ikke tilstrekkelig. Hvis du benytter dokumentasjon fra arbeidsgiver, må det være fra administrasjonen hos arbeidsgiver, f.eks. HR-avdelingen. Dokumentasjonen må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller det må følge med en godkjent oversettelse til et av disse språkene.

Vi følger permisjonsreglene beskrevet i arbeidsmiljøloven, og du kan søke om fratrekk for permisjoner som du ville hatt krav på hvis du bodde i Norge da du hadde permisjonen. For eksempel kan du få fratrekk for foreldrepermisjon i et land hvor foreldrepermisjon ikke er lovbestemt, hvis du faktisk hadde foreldrepermisjon. Kravet er at du kan dokumentere permisjonen slik vi beskriver over.
 • Du kan ikke motta støtte til Forskerprosjekt for unge talenter mer enn én gang.
 • Du må jobbe minst 25 prosent av en fulltidsstilling i prosjektet i løpet av prosjektperioden.
 • Du må være ansatt i minst 50 prosent stilling ved den prosjektansvarlige forskningsorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten Forskerprosjekt for fornyelseForskerprosjekt for unge talenter (denne utlysningen) eller Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet med søknadsfrist 20. mai 2020. Hvis du er prosjektleder på et Forskerprosjekt, Unge forskertalent-prosjekt eller Mobilitetsstipend som ble innvilget etter behandlingen av søknader vi mottok til fristen 10. april 2019, kan du ikke sende inn søknad til fristen 20. mai 2020.

Det er ikke begrensning på hvor mange søknader du kan være samarbeidspartner på.

Krav til samarbeidspartner
Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) eller tilsvarende forskningsorganisasjoner i andre land som kan være samarbeidspartnere og motta støtte til et Forskerprosjekt.

Andre organisasjonstyper, inkludert bedrifter og andre foretak, kan ikke være samarbeidspartnere i forskerprosjekter og motta støtte, men de kan være leverandør av FoU-tjenester til prosjektet. Eventuelle immaterielle rettigheter knyttet til resultater av leverandørens arbeid tilfaller oppdragsgiveren. For foretak er det spesielt viktig å være oppmerksom på at Forskningsrådet ikke tildeler statsstøtte gjennom Forskerprosjekt.

Se også informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

En og samme aktør kan ikke inneha to ulike roller i prosjektet. Det betyr at en leverandør av FoU-tjenester i prosjektet kan ikke samtidig være prosjektansvarlig eller samarbeidspartner i prosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke om støtte til faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i prosjektet. For doktorgradsstipend og postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk.
 • Innkjøp av FoU-tjenester. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere kan sammen eller hver for seg kjøpe FoU-relaterte tjenester fra offentlige og private leverandører.
 • Utstyr. Dette omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets FoU-aktiviteter.

Dersom doktorgrads- og postdoktorstipendiater inngår i prosjektet og det foreligger konkrete planer om utenlandsopphold for disse, kan dette inngå i søknaden. Forskningsrådet har også en egen utlysning for utenlandsopphold til doktorgrads- og postdoktorstipendiater. Her kan prosjektleder søke om støtte til utenlandsopphold for stipendiater som inngår i prosjektet, i løpet av prosjektperioden.

Omfang av støtte
Forskningsrådet kan gi støtte på 4–8 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen. Det stilles ikke krav til egenfinansiering og vi kan derfor finansiere inntil 100 prosent av samlede godkjente kostnader.

Forutsetning for støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader eller motta indirekte støtte gjennom rettigheter til prosjektresultater.

Les mer om våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år på våre informasjonssider Dette skal budsjettet inneholde.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig forskningsorganisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning. Samtidig har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer.

Hvilke temaer du mener søknaden din er relevant for, velger du i søknadsskjemaet.

Banebrytende forskning

Naturvitenskap, teknologi, humaniora, samfunnsvitenskap og livsvitenskap

Hav

Havbruk

Utdanning og kompetanse

Utdanning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknader som ikke oppfyller følgende krav, vil bli avvist:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk, med unntak for beskrivelse av relevans for tema, som du kan skrive på norsk eller engelsk. 
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder må være oppfylt.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 01.01.2021 og 01.08.2021.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2021.

Vedlegg
Det er obligatorisk å bruke malene, som du kan laste ned nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, på maksimalt 11 sider
 • CV for prosjektlederen, på maksimalt fire sider. 
 • Beskrivelse av relevans for tema. Dette er obligatorisk for alle utlysningens tema med unntak av Banebrytende forskning (FRIPRO). Lastes opp under Attachments/Other items
 • Dersom du søker fratrekk for alder eller erfaring, må dette dokumenteres. Lastes opp under Attachments/Other items

Valgfritt vedlegg

 • Legg ved CV for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. CV-er som er for lange, blir ikke med i søknadsbehandlingen.
  • Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner.
 • Dersom du ønsker kan du legge ved forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad, basert på faglig kompetanse og habilitet.
  • Av habilitetshensyn benytter vi ikke fageksperter som har arbeidsplass i Norge. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov. 

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vurderingskriterier

Søknaden vil bli behandlet ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FP

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvis relevant, hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FP

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter (kun dersom søker selv har beskrevet dette i søknaden):
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | FP

Ekspertens/panelets samlede vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Relevans for valgt tema fra utlysningen

I hvilken grad prosjektet tilfredsstiller prioriteringene i valgt tema i utlysningen.

Behandlingsprosedyre

Se også tidslinjen nederst på siden for å få en oversikt over hva som skjer når i søknadsbehandlingen.

Panelbehandling
Prosedyren vi beskriver kan bli noe endret som følge av situasjonen som korona-pandemien forårsaker.

Panelbehandlingen er kjernen i søknadsbehandlingen. Alle søknader om Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet behandles i et felles sett med internasjonale ekspertpaneler.

Vi sorterer søknadene til paneler basert på forskningsinnholdet. Uavhengig av om du velger ett eller flere temaer for din søknad blir den vurdert av eksperter én gang, i ett panel.

For hver enkelt søknad sjekker vi at panelet innehar tilstrekkelig kompetanse på søknadens forskningstema. Hvis de ikke har det, innhenter vi eksterne ekspertvurderinger, til støtte for panelets omforente vurdering.

Hver fagekspert setter karakterer for hvert av vurderingskriteriene excellence, impact og implementation og for samlet vurdering på hver søknad før panelet diskuterer søknadene i fellesskap. Sammen blir de enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene. Samlet vurdering settes basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering der kriteriene teller omtrent likt, og i lys av det overordnede formålet med Forskerprosjekt for unge talenter. Panelet lager en omforent skriftlig begrunnelse for vurderingen.

Søknader med karakter 4 eller lavere på samlet vurdering vil ikke bli finansiert. Søker vil da få en tilbakemelding som består av karakterer på alle kriteriene og samlet vurdering, samt skriftlig begrunnelse under samlet vurdering.

Relevansvurdering
Når felles panelbehandling er ferdig, vurderes søknadene opp mot de enkelte temaene i utlysningen.

For søknader over en terskelverdi på karakter på samlet vurdering fra panelet ser Forskningsrådet på hvor relevant søknaden er i lys av temaet/temaene søker har valgt for søknaden. Søknaden får en uavhengig relevansvurdering for hvert tema søker har valgt. Søknader som retter seg mot temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) blir ikke vurdert for relevans for dette temaet.

Relevansvurderingen tar utgangspunkt i de prioriteringene som er beskrevet for det aktuelle temaet i utlysningen. Vi benytter prosjektbeskrivelsen, ekspertpanelets vurdering av søknaden og vedlegget der søker har beskrevet søknadens relevans, som grunnlag for vurderingen.

Innstilling
Under overskriften "Prioritering mellom søknader" under hvert tema framgår hva som vektlegges når vi skal prioritere mellom søknader. Dette bruker vi til å lage en innstilling til porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt. Ofte legger vi fram flere alternative forslag til lister for porteføljestyret, slik at de lettere kan velge hvilke hensyn de vil vektlegge innenfor budsjettet de har tilgjengelig og prioriteringene oppgitt i utlysningen. Søknader som retter seg mot flere temaer kan inngå i innstillingslistene til flere porteføljestyrer, men selvfølgelig bare finansieres én gang.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp, totalt og per tema, er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra anslaget. Det kan skyldes endrede økonomiske forutsetninger eller ha sammenheng med søknadstilfanget og -kvaliteten sett opp mot øvrige utlysninger.

Behandlingsprosedyre

Mai 2020: Forvurdering av søknadene

Søknader som ikke oppfyller formelle krav i utlysningen, blir avvist. 

Juni 2020: Opprette ekspertpaneler

Vi etablerer internasjonale paneler à 4–8 eksperter med kompetanse tilpasset søknadene som panelet skal vurdere.

August–oktober 2020: Panelmøter

I forkant av møtet vurderer ekspertene alle søknadene panelet har ansvar for.
I møtet setter de endelige karakterer, skriver omforente vurderinger og rangerer de beste søknadene.

November 2020: Vurdering av relevans. Innstilling

Forskningsrådet vurderer søknadens relevans for prioriteringene som er gitt under hvert tema søker har valgt (gjelder ikke søknader til Banebrytende forskning). Forskningsrådet utarbeider forslag til innvilgelser og avslag.

Desember 2020: Vedtak om bevilgning og avslag

Aktuelt porteføljestyre fatter vedtak om bevilgning og avslag. Resultatene kunngjøres på Forskningsrådets nettsted og i brev til søker via Mitt nettsted.

Behandlingsprosedyre

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 18:45 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.