Gjennomført

Forprosjekt til Pilot Helse

Tilgjengelige midler for denne utlysningen er 8 millioner kroner. Dersom det ikke er midler igjen, så vi vil opplyse om dette her. Utlysningen blir stengt når alle midlene er tildelt.

Viktige datoer

01. jan 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

05. mai 2021

Frist midnatt for å sende inn søknad til forprosjekter

15. mai 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. sep 2021

Søknadsfrist hovedprosjekter

30. sep 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

15. des 2021

Beslutning om tildeling hovedprosjekter

Viktige datoer

Formål

Pilot Helse er en ny satsing som gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Satsingen skal bidra til samarbeid mellom det offentlige og det private, og gi risikoavlastning for deltagerne i en slik prosjektutvikling. Løsningene må være innovative, bidra til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og kunne rette seg mot et internasjonalt marked.

Vi er ute etter samarbeidskonsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger.

Du kan søke om forprosjekt fram til 5. mai 2021, søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Om utlysningen

Gjennom Pilot Helse skal vi finansiere innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse og omsorgstjenesten og verdiskaping i norsk næringsliv, jfr. Meld St. 18 (2018–2019) "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester".

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene.

Målsetningen med Pilot Helse er å utvikle gode løsninger som når raskere ut til pasienter og innbyggere, og samtidig styrker vekstkraften i nytt og eksisterende næringsliv. Se også informasjonssiden vår om Pilot Helse (lenke åpnes i nytt vindu).

Vi kommer til å holde egne informasjonsmøter om utlysningen og for å koble personer, virksomheter i offentlig sektor, bedrifter og andre for å legge til rette for etablering av gode konsortier. Målet er at konsortiene sammen skal løse behov i helsetjenesten og at løsningene som kommer ut av dette, har et marked både i Norge og i utlandet.

Utlysning i to trinn
Dette er første utlysning i regi av Pilot Helse. Den skal gjennomføres i to trinn: forprosjekt og hovedprosjekt.

Denne utlysningen gjelder altså forprosjekter som skal berede grunnen for hovedprosjekter. Forprosjektene kan ha en varighet på inntil seks måneder og kan få opptil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader.

I trinn 2 vil du kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på 10–25 millioner kroner per prosjekt. Det vil totalt utlyses inntil 100 millioner kroner. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiseres. Det er kun virksomheter i offentlig sektor og bedrifter som kan stå som søker på hovedprosjektet. Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som legges ut våren 2021.

Det er ikke krav om å ha vært med på et forprosjekt for å kunne søke hovedprosjekt i Pilot Helse.

Målet med utlysningen av forprosjekter er å:

 • sikre at de prosjektene som settes i gang har beste mulige forutsetningen for å kunne bidra til en bærekraftig helse- og omsorgstjenestene og verdiskaping i norsk helsenæring
 • sikre høy kvalitet og god pasientsikkerhet i de løsningene som blir utviklet
 • kartlegge behovet hos brukerpartner slik at innovasjonen er godt forankret og slik at det utvikles en god plan for hvordan produktet/tjenesten kan kjøpes inn av bruker når prosjektet er ferdig
 • sørge for etablering av samarbeid mellom relevante prosjektdeltagere fra offentlig sektor, næringsliv, forskningsorganisasjoner, brukerorganisasjoner, frivillig sektor eller andre relevante aktører
 • identifisere mulige synergier mellom prosjektene som kan lede til nye samarbeidskonstellasjoner

Forprosjektenes mål og leveranse 
Forprosjektet skal resultere i en sluttrapport som du etterpå kan bruke som grunnlag for søknad til et hovedprosjekt. I rapporten skal du beskrive:

 • mål og ambisjoner for et hovedprosjekt
 • aktuelt søkerkonsortium/partnerskap (hovedmiljø/aktører, tilknyttede miljø/aktører, roller, bidrag og ansvar i prosjektet, m.m.)
 • hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i hovedprosjektet og av hvem – i skisseform
 • hvordan verdikjeden i prosjektet ser ut, og på hvilken måte, og hvordan konsortiet er i posisjon til å nå målsettingene sine
 • verdiskapingspotensial
 • hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for eksempel katapult-sentre, nasjonale forskningsinfrastrukturer)
 • hvordan brukere og interessenter kan kobles tett på prosjektet og hvilken rolle de kan ha

Forprosjektene skal levere en sluttrapport senest seks måneder etter tildelt støtte og ikke senere enn 1. oktober 2021.

Temaer
Første utlysning fra Pilot Helse vil være åpen for alle temaer som sikter seg inn på å møte tydelige behov innenfor helsetjenesten, men følgende to hovedtemaer vil bli prioriterte:

 1. Pasienten hjemme: Nye produkter og teknologi for diagnostikk, behandling (inkludert kliniske studier) og rehabilitering i hjemmet i tillegg til nye løsninger for digital samhandling mellom pasient og helsetjenesten, inkludert selvbetjeningsløsninger.
 2. Bærekraftig helsetjeneste: Nye teknologiske løsninger som øker effektiviteten i helsetjenesten gjennom f.eks. bedre og mer effektiv beslutningsstøtte, samhandling mellom tjenester, arealutnyttelse, logistikk og personellbruk.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål

Navn

Organisasjon

E-post

Renate Margrete Simonsen

Forskningsrådet

rms@forskningsradet.no

Karin Øyaas

 

Siva – Selskapene for industrivekst SF

Karin.Oyaas@siva.no

Gunilla Martinsson

 

Kommunesektorens organisasjon (KS)

gunilla.martinsson@ks.no

 

Lena Forgaard

Helse Vest

lena.forgaard@helse-vest.no

 

Christian Skattum

 

Helse Sør-Øst

cskatt@ous-hf.no

 

Marit Bratlie

 

Helse Midt-Norge

marit.bratlie@helse-midt.no

 

Knut Høybråten

 

Helse Nord

Knut.Hoybraten@helse-nord.no

 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

 • Virksomheter i offentlig sektor som er registrert med organisasjonsnummer i Norge. Se definisjon av offentlig sektor.
 • Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Enkeltmannsforetak kan ikke søke.
 • Forskningsorganisasjoner, se godkjente forskningsorganisasjoner.
 • Pasientorganisasjoner, klyngeorganisasjoner, bransjeforeninger og brukerorganisasjoner som har norsk organisasjonsnummer.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til samarbeidspartner
Det er krav om at prosjektkonstellasjonen minst består av følgende:

 • En bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge eller en sammenslutning av bedrifter representert av f.eks. en næringsklynge eller en interesseorganisasjon.
 • Noen som representerer helse- og omsorgstjenestene. 

Dersom prosjektansvarlig er en pasientorganisasjon, klyngeorganisasjon, bransjeforening, brukerorganisasjon eller en forskningsorganisasjon, er det krav om deltagelse fra minst én relevant bedrift og noen som representerer helse- og omsorgstjenestene, slik som beskrevet i punktene over.

Vi ønsker at relevante samfunnsaktører eller brukerorganisasjoner er med som samarbeidspartnere.

Andre reelle og mulige samarbeidspartnere skal du liste opp i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Prosjektkostnader er faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Midler til forprosjekter kan dekke følgende kostnader:

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
 • andre driftskostnader, inkludert kostnader for rådgivning og tilsvarende tjenester som utelukkende anvendes til prosjektet

Eksempler på aktiviteter som kan inngå i et forprosjekt:

 • behovskartlegging, behovsavklaring og markedsdialog
 • kartlegging og innhenting av samarbeidspartnere og identifisering av ressurser
 • identifisering av aktiviteter som kreves for å gjennomføre et innovasjonsløp fram til implementering og en eventuell anskaffelse

Beregning av støtte
Dere kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.

Dere kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader.

Foretak vil få støtten tildelt i form av "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i organisasjonenes regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning, det betyr at du ikke vil kunne endre søknaden etter at den er sendt inn, vi anbefaler derfor å være sikker på du er ferdig med søknaden før du sender inn.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk standard mal for prosjektbeskrivelse som du kan laste ned nederst på siden. Prosjektbeskrivelsen begrenses til 3 sider.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. CV kan være på maksimalt 4 sider.
 • Bekreftelse på bagatellmessig støtte i henhold til vedlagt mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over, vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir vurdert administrativt i Forskningsrådet med støtte fra Siva, Kommunesektorens organisasjon og de regionale helseforetakene. Søknadene vil bli behandlet fortløpende. Det er viktig at prosjektbeskrivelsen er fullstendig og svarer på de kravene som kommer fram i utlysningen.

Forventet svar på søknaden er i løpet av tre uker fra vi har mottatt søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.