Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til Grønn plattform

Oppdatert 25. november: Mal for prosjektbeskrivelse er noe justert og vi har endret litt i teksten under hva du kan få dekket av kostnader under "Hva kan du søke om støtte til?"

Viktige datoer

01. des 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. feb 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. apr 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet grønn omstilling.

Vi er ute etter samarbeids-konsortier som kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling, fram til ferdige løsninger. Hensikten er å skape grønne jobber, et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv og en mer bærekraftig fremtid. 

Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over tre år. Du kan søke om støtte til forprosjekter fram til 6. januar 2021.

Om utlysningen

Grønn plattform skal bidra til utvikling av helhetlige, grønne verdikjeder gjennom store koordinerte FoU- og innovasjonsprosjekter. Prosjektene bør koble kunnskapsproduksjon, teknologiutvikling, pilotering, forretningsutvikling, kommersialisering og skalering av grønne omstillingsprosesser, produkter og tjenester. Prosjekter kan også dekke deler av dette løpet, men med et klart markedssiktemål og med solid involvering fra næringslivet.

Plattformen skal også bidra til å øke de private investeringene i grønne omstillingsløp, øke omfanget av slike prosjekter i institutt-, industri- og tjenestesektorene, bidra til raskere gjennomføring av grønne omstillingsprosjekter og øke norsk industriell produksjon og eksport.

Grønn plattform er en sektor- og teknologinøytral satsing som kan gi støtte til ulike næringer og teknologier som oppfyller utlysningens formål.

Grønn plattform bygger på at organisasjonene i virkemiddelapparatet utfyller hverandre gjennom sine ulike roller og samordner virkemidler fra de ulike aktørene. 

Se også informasjonssiden vår om Grønn plattform (lenken åpnes i nytt vindu).

Utlysning i to trinn 
Dette er første utlysning i regi av Grønn plattform. Den gjennomføres i to trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.  

Denne utlysningen gjelder forprosjekter som skal berede grunnen for større hovedprosjekter. Forprosjektene kan ha varighet på inntil tre måneder og kan få opptil 300 000 kroner i støtte. Støtten kan dekke inntil 100 prosent av støtteberettigede kostnader. 

I trinn 2 vil en kunne søke støtte til store treårige hovedprosjekter, med støttebehov på over 50 millioner kroner per prosjekt. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Grønn plattform kan realiseres. Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som planlegges våren 2021. 

Det er ikke krav om å gjennomføre forprosjekt for å kunne søke hovedprosjekt i Grønn plattform. 

Forprosjektenes mål og leveranse  
Forprosjektet skal resultere i en rapport som søkerne kan bruke som grunnlag for søknad til et hovedprosjekt. Rapporten skal beskrive 

 • mål og ambisjoner for et hovedprosjekt
 • aktuelt søkerkonsortium/partnerskap (hovedmiljø/aktører, tilknyttede miljø/aktører, roller, bidrag og ansvar i prosjektet, m.m.)
 • hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i hovedprosjektet og av hvem – i skisseform
 • hvilke verdikjeder prosjektet skal påvirke og på hvilken måte, og hvordan konsortiet er i posisjon til å nå målsettingene sine
 • verdiskapingspotensial 
 • hvordan et hovedprosjekt kan utnytte eksisterende forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (for eksempel katapult-sentre, nasjonale forskningsinfrastrukturer)

Forprosjektene skal levere en sluttrapport senest tre måneder etter tildelt støtte. 

Søknads- og behandlingsprosess for forprosjekter 
Søknad om forprosjekt kan sendes inn fortløpende og senest innen 6. januar 2021. 

Søknader skal benytte vedlagte mal, som du kan laste ned nederst i utlysningen.  

Søknadene blir vurdert av fagpersoner fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva og vil bli behandlet fortløpende. 

Ta kontakt med oss om du ha spørsmål

Navn Organisasjon E-post Telefon
Tor Mühlbradt Innovasjon Norge Tor.Muhlbradt@innovasjonnorge.no 958 58 599
Gaute Moldestad Siva gaute.moldestad@siva.no 916 61 252
Ida Ulleberg Jensen Forskningsrådet iuj@forskningsradet.no 920 12 143
Philip Lorentzen Forskningsrådet pl@forskningsradet.no 476 72 350

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren kan søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig søker skal etablere et konsortium av aktører som sammen skal bidra til å utvikle en søknad om hovedprosjekt i Grønn plattform.

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Hva kan du søke om støtte til?

Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan få dekket kostnader til

 • personal- og indirekte kostnader
 • andre driftskostnader
 • reisekostnader

Les mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

Beregning av støtte
Du kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader, oppad begrenset til 300 000 kroner.

Du kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Fiskeri og havbruk, Skog og trebruk, Landbruk, Miljø - Næringsområde, Næringsmiddelindustri, Olje, gass, Energi - Næringsområde, Prosess- og foredlingsindustri, Vareproduserende industri, IKT-næringen, Bygg, anlegg og eiendom, Transport og samferdsel, Finans og bank, Helsenæringen, Reiseliv, Varehandel, Media og kultur, Maritim - Næringsområde, Annen tjenesteyting

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og prosjektbeskrivelse skal bruke malen i utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknaden etter disse kriteriene:

Kvalitet

• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter

• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.

Gjennomføring

• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad søknaden svarer på utlysningens formål og føringer.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir vurdert av fagpersoner fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og Enova og vil bli behandlet fortløpende. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 01:50 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.