Hvis Forskningsrådet mottar flere søknader innenfor et tema enn det midlene tilknyttet dette temaet kan dekke, vil de som sendte inn søknaden først få tildelt støtte. Søknader som ferdigbehandles etter at midlene for relevante tema er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Formål

Utlysningen av støtte til forprosjekt skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede gjennomføringen av førkommersielle anskaffelser.

I en førkommersiell anskaffelse utfordrer offentlige virksomheter med behov for nye løsninger næringsliv og kunnskapsmiljøer til å utvikle disse løsningene. Forprosjektene skal gi offentlige virksomheter den nødvendige informasjonen for å bekrefte at deres behov er egnet for en førkommersiell anskaffelse ved å gennomføre forberedende aktiviteter.

Prosjektene kan få hjelp til gjennomføring fra Leverandørutviklingsprogrammet.

Viktige datoer

01. feb 2021

Intro til innovative anskaffelser og støttemulighetene

24. feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15. sep 2021

Søknadsfrist for hovedutlysningen

31. mai 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 1 200 000
Tildelte midler
Kr 900 000
Mottatte søknader
7
Innvilgede søknader
4

Innvilgede søknader

Prosjektnr.
Prosjektnr. 328504
Prosjektnr. 328342
Prosjektnr. 328280
Prosjektnr. 328333