Forprosjekt til førkommersiell anskaffelse i offentlig sektor

Søk nå

Hvis Forskningsrådet mottar flere søknader innenfor et tema enn det midlene tilknyttet dette temaet kan dekke, vil de som sendte inn søknaden først få tildelt støtte. Søknader som ferdigbehandles etter at midlene for relevante tema er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Formål

Utlysningen av støtte til forprosjekt skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede gjennomføringen av førkommersielle anskaffelser.

I en førkommersiell anskaffelse utfordrer offentlige virksomheter med behov for nye løsninger næringsliv og kunnskapsmiljøer til å utvikle disse løsningene. Forprosjektene skal gi offentlige virksomheter den nødvendige informasjonen for å bekrefte at deres behov er egnet for en førkommersiell anskaffelse ved å gennomføre forberedende aktiviteter.

Prosjektene kan få hjelp til gjennomføring fra Leverandørutviklingsprogrammet.

Viktige datoer

01 feb 2021

Intro til innovative anskaffelser og støttemulighetene

24 feb 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

15 sep 2021

Søknadsfrist for hovedutlysningen

31 mai 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse som krever forskning og utvikling (FoU).

I en førkommersiell anskaffelse beskriver offentlige virksomheter sine behov i et konkurransegrunnlag og inviterer bedrifter og kunnskapsmiljøer til å foreslå, og tilby utvikling av innovasjoner som dekker disse behovene. Deretter inngås det avtale med leverandørene av de beste tilbudene. Det settes i gang flere forskjellige FoU-prosjekter samtidig. Leverandørene konkurrer med hverandre om å skape de beste innovasjonene for å dekke den offentlige virksomhetens behov.

På denne måten gir en førkommersiell anskaffelse offentlige virksomheter muligheten til å få utviklet de beste løsningene markedet kan tilby. Leverandørene beholder rettigheter til det som utvikles og får mulighet til å ta en ledende rolle i nye markeder.

Førkommersielle anskaffelser er unntatt fra regler om offentlig anskaffelser etter anskaffelsesforskriften § 2–5 (FoU-unntaket). 

Les mer om FoU-unntaket. 

Les mer om førkommersielle anskaffelser her:

Utlysning i to trinn
Forskningsrådets støtte til førkommersielle anskaffelser lyses ut i to trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.

I denne utlysningen av støtte til forprosjekt kan du søke om opptil 300 000 kroner for å forberede et hovedprosjekt ved å kartlegge behovene og utviklingsmulighetene.

Du kan søke om forprosjektmidler til og med 3. mai 2021.

Resultatene av forprosjektet skal gi et utgangspunkt for søknad til Forskningsrådets utlysning av støtte til førkommersiell anskaffelse eller til EUs utlysninger av støtte til innovative anskaffelser.

For hovedprosjektet kan det søkes om opptil 10 000 000 kroner i støtte til å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse.

Neste søknadsfrist for støtte til hovedprosjekter er 15. september 2021.

Det er ikke krav om at forprosjekt er gjennomført med støtte fra Forskningsrådet for å søke om midler til et hovedprosjekt.

Se opptak av webinar om fjorårets utlysning av støtte til førkommersielle anskaffelser.

Krav og forventninger til forprosjektene
Forprosjektene skal kunne lede til en førkommersiell anskaffelse. 

Forprosjektene skal ta utgangspunkt i behov som:

 • ikke kan dekkes ved hjelp av eksisterende metoder
 • det vil kreve forskning og utvikling for å dekke
 • er prioritert i søkerens planer og strategier
 • det vil gi verdiskapning for offentlige virksomheter å dekke, for eksempel gjennom bedre tjenester eller økt effektivitet
 • er utbredt, slik at det er et stort marked for løsningene som utvikles

I forprosjektet skal det gjennomføres en grundig behovsavklaring og en bred markedsdialog.

Behovsavklaringen er en analyse av behovet. Denne skal gi en detaljert forståelse av behovet. I hovedprosjektet skal du beskrive tydelig for aktuelle FoU-leverandører hvilke egenskaper og funksjoner en egnet innovasjon må ha og hvor stort markedet for en slik innovasjon er.

Markedsdialogen er en undersøkelse av utviklingsmulighetene. Denne skal avklare hvorvidt det er mulig å utvikle innovasjoner som dekker behovet, hva dette vil kreve og om det finnes mange aktører som ønsker å prøve.

Det bør også gjennomføres andre forberedelser. Dette kan for eksempel være undersøkelser av hvorvidt det er regelverk, standarder eller IP-rettigheter som vil påvirke mulighetene i et hovedprosjekt. Det kan også være å finne samarbeidspartnere med tilsvarende behov. Samarbeid med andre offentlige virksomheter synliggjør en etterspørsel etter innovasjon og gir FoU-leverandører større insentiv til å delta i den førkommersielle anskaffelsen.

Prosessuell støtte
Forskningsrådet samarbeider med leverandørutviklingsprogrammet om prosessuell støtte. Søkere som får innvilget støtte kan få hjelp fra Leverandørutviklingsprogrammet til å gjennomføre forprosjektet. Omfanget av denne støtten er avhengig av tilgjengelig kapasitet.

Les mer om leverandørutviklingsprogrammet. 

Denne utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Kun offentlige organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge kan søke.

Se definisjon av offentlig sektor.

Private aktører, foretak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en offentlig virksomhet.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Samme virksomhet kan kun motta støtte til ett forprosjekt til førkommersiell anskaffelse i denne utlysningen.

Samarbeidspartnere
Andre offentlige aktører kan være samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder
Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig, eller hos en offentlig samarbeidspartnerne som deler behovet til prosjektansvarlig.

Prosjektleder skal ha kompetanse til å lede prosjektet. Det er ellers ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Krav til prosjektgruppen
Prosjektgruppen skal sikre at prosjektet har nødvendig teknisk og faglig kompetanse til å gjennomføre forprosjektets aktiviteter.

Ekstern kompetanse
Prosjektansvarlig kan engasjere ekstern kompetanse til å gjennomføre begrensede aktiviteter i forprosjektet. For eksempel innsamling og analyse av informasjon knyttet til behovsavklaringen.

I hovedprosjektet er det krav om likebehandling av FoU-leverandører. Dersom eksterne aktører som engasjeres i forprosjektet skal kunne delta som FoU-leverandører i hovedprosjektet, må det sikres at mulige fordeler de har fått gjennom arbeid i forprosjektet blir utlignet.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om opptil 300 000 kroner i støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet.

Forskningsrådets støtte kan dekke følgende kostnader:

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
 • innkjøp av tjenester som er nødvendig for behovsavklaring og markedsdialog, eksempelvis spørreundersøkelser, litteraturgjennomgang, nødvendig ekstern kompetanse osv.
 • utstyr, inkludert lokale til gjennomføring av markedsdialog
 • driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Se hvordan du setter opp budsjett her.

Forutsetning for tildeling av støtte
Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at foretak og forskningsorganisasjoner ikke kan motta støtte. Dersom foretak eller forskningsorganisasjoner skal engasjeres i prosjektet som ekstern kompetanse skal de motta betaling til markedspris.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis basert på godkjent sluttrapport og spesifisert faktura.

I sluttrapporten skal dere beskrive aktivitetene dere har gjennomført og resultatene dere har oppnådd.

Prosjektet skal føre et regnskap over alle kostnader i prosjektet inkludert personal og indirekte kostnader. Prosjektregnskapet kan bli underlagt kontroll og skal fremvises til Forskningsrådet ved forespørsel.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Temaene som er listet opp under setter rammene for hvilke søknader som kan få støtte.

Mer informasjon om temaene, kommer under her før 1. februar.

Midler til prosjektene kommer fra ulike budsjettposter i Forskningsrådet. Disse formålene er sortert etter temaområder i teksten under (bruk nedtrekkspilene).

Du velger temaområde og tema i søknadsskjemaet. Valg av tema er kun veiledende. Forskningsrådet vurderer hvilke temaer søknaden er innenfor basert på søknadens innhold og føringene som er beskrevet under hvert enkelt tema under.

Søknader som er innenfor ett eller flere av temaene beskrevet under kan motta støtte så lenge det fortsatt er midler tilgjengelig for det aktuelle temaet.

Hvis Forskningsrådet mottar flere søknader innenfor et tema enn temaets midler kan dekke, vil den som sendte inn søknaden først få tildelt støtte. Søknader som ferdigbehandles etter at midlene for relevante tema er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Temaer på tvers

Temaet går på tvers av temaområdene "Landbasert mat miljø og bioressurser", "Hav", "Muliggjørende teknologier" og "Klima og polarforskning".

Bioøkonomi

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Helse

Helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Muliggjørende teknologier

Digitalisering og bruk av IKT

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet.

Søknader som blir avvist kan endres og sendes inn på nytt.

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, da det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles administrativt og fortløpende av Forskningsrådets administrasjon. Det er viktig at søknaden og prosjektbeskrivelsen svarer på de kravene som kommer fram i utlysningen.

Forventet svar på søknaden er inntil fire uker.

Opprett søknad

Søknader til Forprosjekt til førkommersiell anskaffelse i offentlig sektor lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad