Gjennomført
Se Resultat

Forprosjekt til før-kommersielle anskaffelser

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

15. jan 2020

Informasjonsmøte innovative anskaffelser 2020

15. jan 2020

Prosjektverksted innovative anskaffelser 2020

12. feb 2020

Søknadsfrist

12. mar 2020

Forventet svar på søknaden

16. mar 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mai 2020

Seneste tillatte prosjektstart

16. sep 2020

Søknadsfrist hovedprosjekt-utlysningen

30. sep 2020

Seneste tillatte prosjektslutt

01. jan 2021

Oppstart hovedprosjekt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å styrke offentlig sektors bruk av innovative anskaffelser.

Målet med før-kommersielle anskaffelser er å bidra til mer etterspørselsdrevet innovasjon tilpasset offentlig sektors utfordringer, og at næringslivet skal utnytte det verdiskapingspotensial som ligger i offentlig sektors utfordringer. I hovedprosjektene skal dere etablere offentlig-private FoU-samarbeid som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlig og privat part. Samarbeidene skal dere etablere gjennom en innovasjonskonkurranse.

I forprosjektene skal dere som søker (de offentlige aktørene) få dypere innsikt i behovene og bedre kjennskap til de nyeste innovasjonene og forskningen på området ("state-of-the-art"). Forprosjektmidlene skal bidra til bred involvering i behovsavklaringen og i markedsdialogen. Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og dermed søknad om midler til hovedprosjekt.

Søkere vil få tilbud om prosessuell støtte fra Leverandørutviklingsprogrammet i forprosjektfasen. 

Om utlysningen

Planlagt utlysning for hovedprosjekt vil bli lagt ut i februar 2020 og søknadsfristen vil være 16.09.2020.

Hensikten med forprosjektene er å fastslå om problemstillingen egner seg for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse og dermed søknad om midler til hovedprosjekt.

Før-kommersielle anskaffelser

Før-kommersielle anskaffelser brukes når det er behov for å utvikle løsninger som per i dag ikke finnes i markedet. Utviklingsprosessen organiseres som en innovasjonskonkurranse der både bedrifter og forskningsorganisasjoner inviteres til å løse en konkret utfordring. Tanken er å sette i gang flere utviklingsprosjekter på en konkret utfordring.

Følgende elementer inngår i en før-kommersiell anskaffelse:
Offentlig aktør (prosjektansvarlig søker) inviterer bedrifter og forskningsorganisasjoner (leverandørkonsortier) til en innovasjonskonkurranse.

De leverandørkonsortiene (tilbyderne) som har de beste ideene får midler til å utvikle løsning i tre faser:

 1. design- og konseptfase
 2. utviklingsfase
 3. testfase

Fase 1 og 2 avsluttes med en evaluering og eventuelt redusering av antall tilbydere. Minst to tilbydere skal være med til og med testfasen.

Du kan finne mer informasjon om før-kommersielle anskaffelser her.

Du kan se opptak av informasjonsmøte om innovative anskaffelser her.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Offentlige organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer i Norge, kan søke. Se definisjon av offentlig sektor.

Private aktører kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet og må ha godkjent at du sender inn søknaden.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må representere prosjektansvarlig organisasjon.

Krav til samarbeidspartner

Det er ikke adgang til å registrere samarbeidspartnere i søknad om midler til forprosjekt.

Dette er likevel ikke til hinder for at prosjektansvarlig kan samarbeide om behovsavklaring og markedsdialog med andre offentlige aktører som selv finansierer sine utgifter. Dersom dere planlegger å involvere andre i forprosjektet, skal dere beskrive dette i prosjektbeskrivelsen.

I et eventuelt hovedprosjekt er det kun offentlige aktører som kan være samarbeidspartnere og motta støtte fra Forskningsrådet. Vi oppfordrer søkere til å benytte forprosjektet til å kartlegge potensielle partnere til hovedprosjektet.

Hva kan du søke om støtte til?

Forprosjektet skal ha et totalbudsjett inkludert egenfinansiering i form av timer og eventuelt til dekning av andre driftskostnader ut over støttebeløpet.

Forskningsrådets støtte kan dekke følgende kostnader:

 • ekstern kompetanse i form av teknologikompetanse, designkompetanse, tjenestedesign eller tilretteleggingskompetanse som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen
 • andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale, utstyr, møtekostnader osv. kan også dekkes, men de kan ikke utgjøre en betydelig andel

Egeninnsats i form av timer skal føres under personal- og indirekte kostnader, alle andre kostnader skal budsjettføres under andre driftskostnader i kostnadsplanen.

Du finner mer om hvordan sette opp budsjett her. 

Forutsetning for tildeling av støtte  

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forprosjektene må starte opp 16. mars 2020 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2020. Seneste tillatte prosjektslutt er 16. september 2020.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Relevante problemstillinger spenner vidt og kan berøre produkt- og tjenesteutvikling innenfor store deler av offentlig sektor.

Vi vil prioritere forprosjekter som retter seg mot problemstillinger innenfor helse og velferd, bioøkonomi, IKT og digitalisering, transport, smarte byer og tettsteder, samfunnssikkerhet og kommunale tjenester.

 

Demokrati, styring og fornyelse

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Prosjektbeskrivelsen skal besvare de samme spørsmålene som Innovasjon Norge ber søkere svare på når de lyser ut midler til innovasjonspartnerskap (søknadsfrist i mai 2020). Forskningsrådet og Innovasjon Norge har derfor utarbeidet en felles mal for de to utlysningene.
 • CV for prosjektleder på maks 4 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Partnerskjema: Last opp et blankt ark her.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

I vurdering av forprosjektsøknadene vil følgende kriterier bli brukt: 

Forskning og innovasjon

Virkninger og effekter

Gjennomføring

Relevans for utlysningen

Vi vil i tillegg til det som er beskrevet under "Aktuelle temaer", prioritere prosjekter

 • der løsningene kan skaleres
 • som kan bidra til å løse samfunnsutfordringer
 • der det finnes norske bedrifter/norsk næringsliv som kan utvikle løsninger
 • der løsningene har et betydelig markedspotensial

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir vurdert av interne og eksterne fageksperter som sitter i et ekspertpanel. Vurderingen fra ekspertpanelet har avgjørende betydning for om forprosjektet kan tildeles støtte.

Forventet svar på søknaden er 12. mars 2020.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 23:59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.