Gjennomført

Enkelt-utlysning av midler til finansiering av feltarbeid på Svalbard

Viktige datoer

01. aug 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. des 2020

Seneste tillatte prosjektstart

31. mar 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet lyser ut midler til gjennomføring av feltarbeid på Svalbard. Forskningsaktiviteten på Svalbard er hardt rammet av Covid-19 situasjonen.
 
Mange prosjekt er avlyst, satt på vent eller har redusert aktiviteten til et minimum. Dette gjelder spesielt prosjekt med planlagt feltarbeid på Svalbard våren, sommeren og høsten 2020.
 
Formålet med denne utlysningen er å stimulere til forskningsaktivitet på Svalbard i denne ekstraordinære situasjonen.
 
Prosjekt som utnytter forskningsfasiliteter i Ny-Ålesund, prosjekt som involverer master, PhD og unge forskere vil bli prioritert. Prosjekt som styrker internasjonalt forskningssamarbeid og bedre koordinering av forskningsaktivitet på Svalbard vil også prioriteres.

Om utlysningen

Se engelsk for fullstendig utlysning.

Hvem kan søke?

Se engelsk for fullstendig utlysning.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se engelsk for fullstendig utlysning.

Hva kan du søke om støtte til?

Se engelsk for fullstendig utlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Søknadene blir vurdert ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.