Gjennomført
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Årets løpende utlysning av demonstrasjonsprosjekter har vært åpen for søknader helt frem til midlene ble oppbrukt. I møtet 24. september 2020 bevilget porteføljestyret gjenværende midler, og utlysningen er nå stengt ned.
 
Neste utlysning av demonstrasjonsprosjekter vil bli aktiv tidlig i 2021. Mer informasjon om utlysningen kommer på nettsidene våre i starten av desember.

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Om utlysningen

Forskningsrådets utlysning av demonstrasjonsprosjekt i 2020 omfatter kun tematikken innenfor "Petroleum".

Utlysningen har som mål å fremme samarbeid innenfor petroleumsnæringen for å sikre at det utvikles og tas i bruk ny teknologi som kan senke kostnadene på norsk sokkel, øke utvinningen, redusere klimautslippene, samt bedre helse, miljø og sikkerhet.

Utlysningen henvender seg til norske leverandørbedrifter og underleverandører som i samarbeid med sluttbrukere har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk på norsk sokkel og for salg i internasjonale markeder.

Vi forutsetter at en vesentlig del av arbeidet med teknologien gjennomføres i Norge og sikrer norsk verdiskaping og sysselsetting. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land. Selve piloteringen kan gjennomføres utenfor landets grenser.

Dette er en utlysning med løpende mottak av søknader. Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under Behandlingsprosedyre).

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel. 

Statsstøtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Les hva dette betyr for deg under "Forutsetninger for tildeling av støtte" lengre ned på siden.

Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17.juni 2014) artikkel 25. I tillegg må de generelle vilkårene i forordningen kapittel I være oppfylt. Reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand.

Utlysningen er godkjent som støtteordning av EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER14/2020/R&D&I.

Hvem kan søke?

Søker må være en leverandørbedrift til petroleumssektoren som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge.

Bedriften må gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med sluttbruker av teknologien.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en leverandørbedrift til petroleumssektoren som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter, og som er registrert i det norske foretaksregisteret
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig skal gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med bedrifter som er sluttbruker(e) av teknologien. Sluttbrukere er vanligvis oljeselskaper, men også rederier, leverandører eller andre som opererer innenfor petroleumsnæringen kan være aktuelle sluttbrukere. Sluttbruker(e) skal bidra med finansielle og/eller faglige forpliktelser til prosjektet. Bekreftelse fra sluttbruker (Letter of intent/Letter of interest) som beskriver bidraget til prosjektet skal vedlegges søknaden.
 • Prosjektansvarlig kan gjennomføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre leverandørbedrifter i Norge. Også disse bedriftene vil da få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets støtte til prosjektet og vil bli mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner, eller foretak som er leverandører av FoU-tjenester, kan delta i prosjektet med ansvar for å utføre FoU-aktiviteter på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører i prosjektet vil ikke kunne kreve rettigheter til prosjektresultater.
 • En prosjektpartner kan kun ha én rolle i prosjektet, dvs prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere (bedriftspartnere) kan ikke være FoU-leverandør i prosjektet, eller omvendt.
 • Bedrifter som samarbeider i prosjektet kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Bedrifter som samarbeider i prosjektet (prosjektansvarlig, bedriftspartner og sluttbrukere) som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Øvrige internasjonale aktører kan delta i prosjektet, men deres kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Krav og kjennetegn til prosjektet

 • Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • Bedriftene er avhengig av å demonstrere og verifisere teknologien/innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering. Det er dette utviklingsbehovet som prosjektet skal dekke.
 • Demonstrasjonsprosjektet skal ha et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til å realisere innovasjonen.
 • Demonstrasjonsprosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring av aktivitetene i prosjektet og for utnyttelse av disse. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.
 • Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under reelle betingelser offshore eller ved relevante anlegg på land. En tydelig plan for dette skal fremgå av prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Statsstøtteregelverket regulerer hva slags aktiviteter og kostnader som Forskningsrådet kan gi støtte til, og regelverket setter også begrensninger på graden av offentlig støtte. Generelt gjelder følgende betingelser:

 • Bare prosjektkostnader knyttet til gjennomføring av FoU-aktivitetene kan støttes. Forskningsrådet kan ikke dekke kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring. Slike kostnader skal ikke inkluderes i søknadens budsjettabeller. Kommersielle riggrater eller utstyr/datasett gitt prosjektet uten kostnad er ikke godkjente prosjektkostnader.
 • Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde (Les mer om budsjettering her).
 • Det kan søkes om støtte til delvis dekning av de kostnadene som bedriftspartnerne i prosjektet har til å få gjennomført prosjektets FoU-aktiviteter. Dette kan både være kostnader bedriftene vil ha ved selv å utføre FoU-aktiviteter, og kostnader de vil ha ved å engasjere kvalifiserte leverandører til å utføre FoU-oppgaver.
 • Kostnader hos bedriftspartnere skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig.

Omfang av støtte
Prosjektene skal ha en prosjektperiode på mellom 1 og 3 år. Minimum støtte fra Forskningsrådet er 1 million kroner, maksimal støtte 20 mill. kroner.

Graden av støtte (som andel av bedriftens prosjektkostnader) er avhengig av prosjektets innhold og type FoU-aktiviteter slik disse er definert i statsstøtteregelverkets artikkel 25, og av bedriftens størrelse. Det forventes at hovedvekten av prosjektaktivitetene faller inn under kategorien "Eksperimentell Utvikling". Bedrifter vil normalt få støtte til 25 prosent av sine budsjetterte prosjektkostnader. Det kan åpnes for støtte utover 25 prosent, da avhengig av bedriftens størrelse, prosjektets forskningsaktiviteter og samarbeidskonstellasjoner. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt innenfor statsstøtteregelverkets rammer i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Forutsetning for tildeling av støtte
Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Støtte under ordningen tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25.

 • Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med "foretak" menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked.
 • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bekjentgjøres i et offentlig register.
 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være 6 måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
Søknad innsendt innen Normal svardato Første mulige oppstart Siste mulige oppstart (cirka)
Midten av mai 30. juni 1. juli 1. januar 2021
Midten av august 30. september 1. oktober 1. april 2021
Midten av oktober 15. desember 16. desember 16. juni 2021 

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av data som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen retter seg mot petroleumsnæringen knyttet til oppstrøms olje- og gassvirksomhet.

Alle temaene under er aktuelle for utlysningen. Innenfor noen temaer kan det være krav og føringer som vektlegges spesielt (bruk nedtrekkspilen for ytterligere informasjon).

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transport

Utlysningen har fire tematiske prioriteringer:

 • Tema 1: Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljø
 • Tema 2: Undergrunnsforståelse
 • Tema 3: Boring, komplettering og intervensjon
 • Tema 4: Produksjon, prosessering og transport

DEMO2000 programplan gir en nærmere beskrivelse og avgrensning av de prioriterte temaene som er beskrevet over.

Søknader utenfor disse fire temaområdene vil bli avvist.

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet.

 • Alle obligatoriske vedlegg må være med.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal. Dere må svare på alle punktene i malen.
 • Krav til prosjektansvarlig må være oppfylt.
 • I søknadsskjemaet må du legge inn minst en samarbeidspartner som er sluttbruker av teknologien.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og hver av de samarbeidende bedriftene (bedriftspartnerne). Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder.
 • Støttebrev (Letter of intent/Letter of interest) fra sluttbruker(e) der de har en finansielle og/eller faglige forpliktelser til prosjektet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknaden blir vurdert etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for bedriftspartnerne i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for bedriftspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for bedriftspartnerne?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos bedriftspartnerne og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller prosjektets bedriftspartner(e) utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos bedriftspartnerne i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil bli vurdert utfra innholdet i søknadsskjemaet, prosjektbeskrivelsen og andre obligatoriske vedlegg. Dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg, vil ikke bli vurdert under søknadsbehandlingen.

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som består av minst tre personer. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Etter panelbehandlingen vil Forskningsrådet vurdere søknaden ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen". Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet, og dette vil ha avgjørende betydning for om prosjektet vil kunne bli tildelt støtte.

Administrasjonen fremlegger så prosjektene for endelig behandling i Forskningsrådets porteføljestyre for petroleum. Porteføljestyret vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sitt ansvarsområde. Vi vil derfor også ta hensyn til hvordan innkomne søknader til alle årets utlysninger og løpende prosjekter fordeler seg på petroleumsporteføljens prioriterte områder og aktører. Porteføljestyret må i tillegg forholde seg til eventuelle budsjettmessige føringer utover det som fremgår av utlysningen. Ved behandlingen i porteføljestyret vil det også bli tatt hensyn til Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler, herunder:

 • forskningsetikk
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Forventet svar på søknaden
Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Vi beregner minimum 6 til 8 ukers saksbehandlingstid. Søknader som sendes inn innen midten av mai vil normalt få svar i slutten av juni. Søknader som sendes inn innen midten av august vil normalt få svar i slutten av september, og søknader som sendes innen inn innen midten av oktober vil normalt få svar senest i midten av desember. Søknader som sendes inn mellom midten av oktober og 15. desember vil kunne få svar innen midten av februar.

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen i innstillingen i porteføljestyret. Dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, men med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, kan denne søknaden bli vurdert helt eller delvis av samme fagpanel som vurderte den tidligere versjonen av søknaden.

For prosjekter som innstilles til finansiering, vil det bli avkrevd ytterligere informasjon både om prosjektet og om prosjektpartnerne.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.12 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.