Gjennomført

Støtte til søknader om formell deltakelse i partnerskap i Horisont Europa

Støtte til posisjonering skal fra mars 2021 inngå i søknader om rammebevilgning. Ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

Formål

Formålet med utlysningen er styrke norsk næringsliv og forskningsmiljøers deltakelse i partnerskapsaktivitetene i Horisont Europa. Formell deltakelse i partnerskapene gir norske aktører tilgang til midlene som lyses ut gjennom partnerskapene og økt mulighet til å påvirke hva som lyses ut fra disse.

 

Om utlysningen

En betydelig del av Horisont Europa-budsjettet vil bli lyst ut gjennom ulike partnerskap. Forskningsrådet ønsker å styrke norsk deltakelse i, og utnyttelse av, partnerskapene i Horisont Europa, spesielt avtalebaserte og institusjonelle partnerskap.

Formelle deltakere i slike partnerskap har stor påvirkning på hva partnerskapsaktivitetene lyser ut og hvem som kan søke på disse midlene. Det er derfor viktig med norsk deltakelse i disse partnerskapene. Forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og interesseorganisasjoner, kan være deltakere i partnerskap.

For å bli tatt opp som formell deltaker i et institusjonelt partnerskap, må man søke om medlemskap. Norske aktører som ønsker å bli formell deltaker i et partnerskap, kan få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknad om å bli medlem i partnerskapet. For å motta støtte til å utforme en søknad om medlemskap, må du sende Forskningsrådet en søknad gjennom denne utlysningen. Søknaden om støtte må være rettet mot en konkret utlysning fra EU-kommisjonen.

Mer informasjon om partnerskap i Horisont Europa finner du her.

Vi forutsetter at du som søker er i tett dialog med relevante fagpersoner underveis i arbeidet med søknaden, som for eksempel Forskningsrådets nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa, Forskningsrådets ansatte i Brussel eller andre norske myndighetsrepresentanter i ulike EU-fora. Dersom det er relevant, må du gjøre rede for kobling til tematisk nærliggende medvirkningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet.

Partnerskapene vil etter at de er etablert, lyse ut prosjektmidler der også norske aktører kan søke. Du kan søke om støtte til dette arbeidet gjennom den ordinære PES-ordningen.

Vi behandler søknadene fortløpende. Du kan søke om maks 500 000 kroner i støtte. 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner  og definisjon på offentlig sektor

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Prosjektansvarlig må være en juridisk enhet, registrert i Norge.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi gir støtte til følgende aktiviteter:

 • Relevante personal- og indirekte kostnader budsjettert i henhold til Forskningsrådets standard retningslinjer. (Les mer om retningslinjer for personal- og indirekte kostnader her.)
  • Bedrifter kan beregne timesats med opp til 1,2 promille av nominell årslønn, og maks 1 100 kr timen.
 • Direkte kostnader knyttet til
  • reise og opphold i forbindelse med relevante møter
  • arrangementskostnader ved avholdelse av workshop, seminarer ol.
 • Du kan søke om støtte til aktiviteter/påløpte kostnader som gjennomføres etter søknadsdato til Forskningsrådet.

Støttenivå
For alle søknader, vil vi dekke kostnadene 100 prosent, opp til maksimalt 500 000 kr.  Støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader.

Forutsetning for støtte
Støtte til forskningsorganisasjoner, og andre virksomheter som driver både økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet, skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Rapportering og utbetaling av støtte

Innvilget støtte utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader.

Det forutsettes at fullverdig søknad sendes inn til aktuell partnerskapsutlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsbehandling er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes for alle søknader. 

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Mal for prosjektbeskrivelse, maksimalt 5 sider, du finner malen nederst på siden (engelsk mal kommer snart).
 • Egenerklæring for bagatellmessig støtte (for foretak), du finner malen nederst på siden.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over vil ikke bli vurdert.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Søknadene vil bli underlagt forenklet administrativ vurdering.

Dette vil bli vektlagt når vi vurderer søknader om støtte:

 • I hvilken grad er det aktuelle partnerskapet av strategisk og forretningsmessig betydning for søker?
 • I hvilken grad ivaretar søknaden norske interesser i det aktuelle partnerskapet?
 • I hvilken grad har søker den nødvendige kompetanse og gjennomslagskraft som kreves for å ivareta norske og europeiske interesser innenfor sitt fagområde?

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles fortløpende. Vedtak om støtte besluttes internt i Forskningsrådet. Behandlingstiden vil være cirka fire til seks uker fra vi har mottatt søknaden. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.